Recall check

Cars owner can find cars recalled in Vietnam from 2011 here. Data is collected from Vietnam Register Website.
Logo Thuxe.vn
 
Recalls look-up by VIN (Vehicule Identification Number)
Type 17-digits Vin code. Example: RL4XW43G869205813
Use Autocomplete function. For example : Type 5813 Innova 2006 to get the result RL4XW43G869205813

Frequently asked questions

Số VIN là gì

Số VIN là viết tắt của chữ Vehicule Identification Number, dịch ra tiếng Việt nghĩa là số nhận dạng xe. Số VIN là số khung xe được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế ISO bao gồm 17 kí tự (chữ cái hoặc chứ số).

Được sử dụng để xác minh tính duy nhất của 1 chiếc xe, số VIN có thể tìm thấy tại nhiều vị trí trên xe, nhưng thường là có ở 3 vị trí sau :

  • Trên taplo, phía sau kính chắn gió trước
  • Dập trên khung xe dưới nắp capot
  • Ghi trên Etiket phía bên ghế tài hoặc ghế phụ

Bạn chỉ có biển số xe, tra cứu thế nào

Bạn có thể lấy số khung xe của mình bằng cách truy cập vào trang Web của cục đăng kiểm tại địa chỉ sau : http://www.vr.org.vn/ptpublic_web/ThongTinPTPublic.aspx

Hướng dẫn tra cứu tại đây >>>