Recalls report :: Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2012

Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2012 (2269)

Summary
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Recall date19/03/2018
Vr codeTHSP/2018/5
Vin list (2239)
See vin list

RL4BC42E8C5004631 RL4BC42EXC5004632 RL4BC42E9C5005948 RL4BC42E0C5005949 RL4BC42E7C5005950 RL4BC42E9C5005951 RL4BC42E0C5005952 RL4BC42E2C5005953 RL4BC42E4C5005954 RL4BC42E6C5005955 RL4BC42E8C5005956 RL4BC42EXC5005957 RL4BC42E1C5005958 RL4BC42E3C5005959 RL4BC42EXC5005960 RL4BC42E4C5005971 RL4BC42E6C5005972 RL4BC42E8C5005973 RL4BC42EXC5005974 RL4BC42E1C5005975 RL4BC42E3C5005976 RL4BC42E5C5005977 RL4BC42E7C5005978 RL4BC42E9C5005979 RL4BC42E5C5005980 RL4BC42E7C5005981 RL4BC42E9C5005982 RL4BC42E0C5005983 RL4BC42E2C5005984 RL4BC42E4C5005985 RL4BC42E6C5005986 RL4BC42E8C5005987 RL4BC42EXC5005988 RL4BC42E1C5005989 RL4BC42E8C5005990 RL4BC42E7C5006001 RL4BC42E9C5006002 RL4BC42E0C5006003 RL4BC42E2C5006004 RL4BC42E4C5006005 RL4BC42E6C5006006 RL4BC42E8C5006007 RL4BC42EXC5006008 RL4BC42E1C5006009 RL4BC42E8C5006010 RL4BC42EXC5006011 RL4BC42E1C5006012 RL4BC42E3C5006013 RL4BC42E5C5006014 RL4BC42E7C5006015 RL4BC42E9C5006016 RL4BC42E0C5006017 RL4BC42E2C5006018 RL4BC42E4C5006019 RL4BC42E0C5006020 RL4BC42E5C5006031 RL4BC42E7C5006032 RL4BC42E9C5006033 RL4BC42E0C5006034 RL4BC42E2C5006035 RL4BC42E4C5006036 RL4BC42E6C5006037 RL4BC42E8C5006038 RL4BC42EXC5006039 RL4BC42E6C5006040 RL4BC42E0C5006051 RL4BC42E2C5006052 RL4BC42E4C5006053 RL4BC42E6C5006054 RL4BC42E8C5006055 RL4BC42EXC5006056 RL4BC42E1C5006057 RL4BC42E3C5006058 RL4BC42E5C5006059 RL4BC42E1C5006060 RL4BC42E3C5006061 RL4BC42E5C5006062 RL4BC42E7C5006063 RL4BC42E9C5006064 RL4BC42E0C5006065 RL4BC42E2C5006066 RL4BC42E4C5006067 RL4BC42E6C5006068 RL4BC42E8C5006069 RL4BC42E4C5006070 RL4BC42E9C5006081 RL4BC42E0C5006082 RL4BC42E2C5006083 RL4BC42E4C5006084 RL4BC42E6C5006085 RL4BC42E8C5006086 RL4BC42EXC5006087 RL4BC42E1C5006088 RL4BC42E3C5006089 RL4BC42EXC5006090 RL4BC42E1C5006091 RL4BC42E3C5006092 RL4BC42E5C5006093 RL4BC42E7C5006094 RL4BC42E9C5006095 ...

Check my car

Summary
Kiểm tra thay thế hộp số tự động do đổ nhầm loại dầu hộp số
Recall date17/02/2012
Vr codeTHSP/2012/02
Vin list (30)
See vin list

RL4BC42E3C5006089 RL4BC42EXC5006090 RL4BC42E1C5006088 RL4BC42E0C5006082 RL4BC42E3C5006092 RL4BC42E5C5006093 RL4BC42E7C5006094 RL4BC42E9C5006095 RL4BC42E0C5006096 RL4BC42E1C5006091 RL4BC42E2C5006097 RL4BC42E4C5006098 RL4BC42E9C5006100 RL4BC42E3C5006111 RL4BC42E9C5006114 RL4BC42E0C5006115 RL4BC42E2C5006116 RL4BC42E7C5006113 RL4BC42E4C5006117 RL4BC42E8C5006119 RL4BC42E4C5006120 RL4BC42E6C5006118 RL4BC42E6C5006121 RL4BC42E8C5006122 RL4BC42E5C5006126 RL4BC42EXC5006123 RL4BC42E7C5006127 RL4BC42E9C5006128 RL4BC42E0C5006129 RL4BC42E7C5006130

Check my car