Báo cáo triệu hồi :: Audi A4 2.0AT 2017

Audi A4 2.0AT 2017 (63)

Tóm tắt
Thay thế nẹp chỉ (nẹp mạ crom ) trên màn lưới loa ở vị trí cửa xe
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi15/04/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/8
Danh sách số khung (63)
Xem danh sách số khung

WAUZZZF40HA146378 WAUZZZF40HN054468 WAUZZZF40HN054633 WAUZZZF41HA147443 WAUZZZF41HN054723 WAUZZZF41HN054866 WAUZZZF42HA145670 WAUZZZF42HA146043 WAUZZZF42HA146205 WAUZZZF42HA146253 WAUZZZF42HA146866 WAUZZZF42HA147144 WAUZZZF42HA147256 WAUZZZF42HN054584 WAUZZZF43HA145709 WAUZZZF43HA146309 WAUZZZF43HA146357 WAUZZZF43HA147007 WAUZZZF43HA147377 WAUZZZF43HN054299 WAUZZZF43HN054691 WAUZZZF43HN054934 WAUZZZF44HA145332 WAUZZZF44HA145881 WAUZZZF44HA146805 WAUZZZF44HA146898 WAUZZZF44HN054179 WAUZZZF44HN054814 WAUZZZF44HN054831 WAUZZZF45HA146179 WAUZZZF45HA147087 WAUZZZF45HN053543 WAUZZZF45HN054756 WAUZZZF46HA145655 WAUZZZF46HA146241 WAUZZZF46HN054698 WAUZZZF46HN054765 WAUZZZF47HA146636 WAUZZZF47HA147043 WAUZZZF47HN054354 WAUZZZF48HA144457 WAUZZZF48HA145947 WAUZZZF48HA146743 WAUZZZF48HA147066 WAUZZZF48HA147228 WAUZZZF48HN053519 WAUZZZF48HN053620 WAUZZZF48HN054279 WAUZZZF49HA145925 WAUZZZF49HA146489 WAUZZZF49HA146959 WAUZZZF49HA147237 WAUZZZF49HN053819 WAUZZZF49HN054890 WAUZZZF4XHA146467 WAUZZZF4XHA146842 WAUZZZF4XHA147313 WAUZZZF4XHA147392 WAUZZZF4XHN053683 WAUZZZF4XHN054400 WAUZZZF4XHN054641 WAUZZZF4XHN054848 WAUZZZF4XHN054946

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây