Báo cáo triệu hồi :: Ford EcoSport

Tổng số xe Ford EcoSport bị triệu hồi = 2878

Ford EcoSport 2015 (998)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford EcoSport 1.5L AT Titanium 2015 (271)
Xem danh sách số khung

RL05TSBAMFCR02230 RL05TSBAMFCR02231 RL05TSBAMFCR02232 RL05TSBAMFCR02233 RL05TSBAMFCR02234 RL05TSBAMFCR02235 RL05TSBAMFCR02253 RL05TSBAMFCR02254 RL05TSBAMFCR02263 RL05TSBAMFCR02049 RL05TSBAMFCR02103 RL05TSBAMFCR02113 RL05TSBAMFCR02114 RL05TSBAMFCR02170 RL05TSBAMFCR01999 RL05TSBAMFCR02040 RL05TSBAMFCR02141 RL05TSBAMFCR02166 RL05TSBAMFCR02174 RL05TSBAMFCR02258 RL05TSBAMFCR02009 RL05TSBAMFCR02010 RL05TSBAMFCR02011 RL05TSBAMFCR02012 RL05TSBAMFCR02013 RL05TSBAMFCR02016 RL05TSBAMFCR02038 RL05TSBAMFCR02039 RL05TSBAMFCR02050 RL05TSBAMFCR02055 RL05TSBAMFCR02058 RL05TSBAMFCR02060 RL05TSBAMFCR02061 RL05TSBAMFCR02075 RL05TSBAMFCR02080 RL05TSBAMFCR02081 RL05TSBAMFCR02090 RL05TSBAMFCR02093 RL05TSBAMFCR02094 RL05TSBAMFCR02095 RL05TSBAMFCR02096 RL05TSBAMFCR02097 RL05TSBAMFCR02098 RL05TSBAMFCR02099 RL05TSBAMFCR02100 RL05TSBAMFCR02101 RL05TSBAMFCR02108 RL05TSBAMFCR02110 RL05TSBAMFCR02147 RL05TSBAMFCR02148 RL05TSBAMFCR02157 RL05TSBAMFCR02158 RL05TSBAMFCR02159 RL05TSBAMFCR02179 RL05TSBAMFCR02180 RL05TSBAMFCR02228 RL05TSBAMFCR02236 RL05TSBAMFCR02251 RL05TSBAMFCR02256 RL05TSBAMFCR01998 RL05TSBAMFCR02006 RL05TSBAMFCR02046 RL05TSBAMFCR02051 RL05TSBAMFCR02052 RL05TSBAMFCR02053 RL05TSBAMFCR02067 RL05TSBAMFCR02069 RL05TSBAMFCR02072 RL05TSBAMFCR02076 RL05TSBAMFCR02079 RL05TSBAMFCR02126 RL05TSBAMFCR02143 RL05TSBAMFCR02149 RL05TSBAMFCR02150 RL05TSBAMFCR02151 RL05TSBAMFCR02155 RL05TSBAMFCR02160 RL05TSBAMFCR02189 RL05TSBAMFCR01997 RL05TSBAMFCR02032 RL05TSBAMFCR02045 RL05TSBAMFCR02056 RL05TSBAMFCR02057 RL05TSBAMFCR02071 RL05TSBAMFCR02087 RL05TSBAMFCR02173 RL05TSBAMFCR02181 RL05TSBAMFCR02042 RL05TSBAMFCR02043 RL05TSBAMFCR02063 RL05TSBAMFCR02070 RL05TSBAMFCR02144 RL05TSBAMFCR02162 RL05TSBAMFCR02213 RL05TSBAMFCR02224 RL05TSBAMFCR02229 RL05TSBAMFCR02250 RL05TSBAMFCR02252 RL05TSBAMFCR02259 RL05TSBAMFCR01992 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế bu lông liên kết dầm của hệ thống treo sau với thân xe
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi29/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/01
Ford EcoSport 1.5L MT Trend 2015 (44)
Xem danh sách số khung

RL05SSBMMFCR02349 RL05SSBMMFCR02355 RL05SSBMMFKR02499 RL05SSBMMFKR02488 RL05SSBMMFCR02339 RL05SSBMMFCR02360 RL05SSBMMFCR02370 RL05SSBMMFCR02350 RL05SSBMMFCR02348 RL05SSBMMFCR02357 RL05SSBMMFCR02356 RL05SSBMMFCR02347 RL05SSBMMFCR02369 RL05SSBMMFCR02340 RL05SSBMMFCR02345 RL05SSBMMFCR02346 RL05SSBMMFCR02367 RL05SSBMMFCR02368 RL05SSBMMFKR02490 RL05SSBMMFKR02494 RL05SSBMMFKR02497 RL05SSBMMFKR02498 RL05SSBMMFCR02344 RL05SSBMMFCR02366 RL05SSBMMFKR02496 RL05SSBMMFCR02341 RL05SSBMMFCR02343 RL05SSBMMFCR02358 RL05SSBMMFCR02364 RL05SSBMMFCR02365 RL05SSBMMFKR02489 RL05SSBMMFKR02495 RL05SSBMMFCR02342 RL05SSBMMFCR02363 RL05SSBMMFKR02491 RL05SSBMMFKR02492 RL05SSBMMFCR02353 RL05SSBMMFCR02361 RL05SSBMMFCR02362 RL05SSBMMFCR02354 RL05SSBMMFCR02359 RL05SSBMMFCR02351 RL05SSBMMFCR02352 RL05SSBMMFKR02493

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford EcoSport 1.5L AT Trend 2015 (60)
Xem danh sách số khung

RL05SSBAMFCR02312 RL05SSBAMFCR02313 RL05SSBAMFCR02286 RL05SSBAMFCR02303 RL05SSBAMFCR02304 RL05SSBAMFCR02314 RL05SSBAMFCR02322 RL05SSBAMFCR02324 RL05SSBAMFCR02311 RL05SSBAMFCR02319 RL05SSBAMFCR02321 RL05SSBAMFCR02283 RL05SSBAMFCR02315 RL05SSBAMFCR02326 RL05SSBAMFCR02335 RL05SSBAMFCR02281 RL05SSBAMFCR02306 RL05SSBAMFCR02282 RL05SSBAMFCR02284 RL05SSBAMFCR02288 RL05SSBAMFCR02289 RL05SSBAMFCR02294 RL05SSBAMFCR02295 RL05SSBAMFCR02297 RL05SSBAMFCR02308 RL05SSBAMFCR02310 RL05SSBAMFCR02320 RL05SSBAMFCR02323 RL05SSBAMFCR02325 RL05SSBAMFCR02327 RL05SSBAMFCR02329 RL05SSBAMFCR02330 RL05SSBAMFCR02336 RL05SSBAMFCR02337 RL05SSBAMFCR02280 RL05SSBAMFCR02285 RL05SSBAMFCR02296 RL05SSBAMFCR02298 RL05SSBAMFCR02299 RL05SSBAMFCR02301 RL05SSBAMFCR02309 RL05SSBAMFCR02316 RL05SSBAMFCR02328 RL05SSBAMFCR02331 RL05SSBAMFCR02332 RL05SSBAMFCR02333 RL05SSBAMFCR02334 RL05SSBAMFCR02287 RL05SSBAMFCR02290 RL05SSBAMFCR02307 RL05SSBAMFCR02279 RL05SSBAMFCR02291 RL05SSBAMFCR02292 RL05SSBAMFCR02293 RL05SSBAMFCR02317 RL05SSBAMFCR02318 RL05SSBAMFCR02302 RL05SSBAMFCR02338 RL05SSBAMFCR02300 RL05SSBAMFCR02305

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford EcoSport 1.5L AT Titanium 2015 (623)
Xem danh sách số khung

RL05TSBAMFKR02581 RL05TSBAMFCR02090 RL05TSBAMFKR02596 RL05TSBAMFCR02093 RL05TSBAMFKR02606 RL05TSBAMFCR02094 RL05TSBAMFKR02626 RL05TSBAMFCR02095 RL05TSBAMFKR02632 RL05TSBAMFCR02096 RL05TSBAMFKR02641 RL05TSBAMFCR02097 RL05TSBAMFKR02658 RL05TSBAMFCR02098 RL05TSBAMFKR02695 RL05TSBAMFCR02099 RL05TSBAMFKR02713 RL05TSBAMFCR02100 RL05TSBAMFCR02037 RL05TSBAMFCR02101 RL05TSBAMFCR02115 RL05TSBAMFCR02108 RL05TSBAMFCR02116 RL05TSBAMFCR02110 RL05TSBAMFCR02121 RL05TSBAMFCR02147 RL05TSBAMFCR02133 RL05TSBAMFCR02148 RL05TSBAMFCR02156 RL05TSBAMFCR02157 RL05TSBAMFCR02197 RL05TSBAMFCR02158 RL05TSBAMFCR02199 RL05TSBAMFCR02159 RL05TSBAMFCR02237 RL05TSBAMFCR02179 RL05TSBAMFCR02407 RL05TSBAMFCR02180 RL05TSBAMFCR02419 RL05TSBAMFCR02228 RL05TSBAMFCR02426 RL05TSBAMFCR02236 RL05TSBAMFCR02427 RL05TSBAMFCR02251 RL05TSBAMFCR02434 RL05TSBAMFCR02256 RL05TSBAMFCR02445 RL05TSBAMFCR02275 RL05TSBAMFCR02455 RL05TSBAMFCR02379 RL05TSBAMFCR02470 RL05TSBAMFCR02383 RL05TSBAMFCR02473 RL05TSBAMFCR02395 RL05TSBAMFCR02481 RL05TSBAMFCR02396 RL05TSBAMFKR02580 RL05TSBAMFCR02404 RL05TSBAMFKR02601 RL05TSBAMFCR02414 RL05TSBAMFKR02621 RL05TSBAMFCR02441 RL05TSBAMFKR02654 RL05TSBAMFCR02458 RL05TSBAMFKR02660 RL05TSBAMFCR02462 RL05TSBAMFKR02669 RL05TSBAMFCR02476 RL05TSBAMFCR02020 RL05TSBAMFCR02484 RL05TSBAMFCR02021 RL05TSBAMFKR02506 RL05TSBAMFCR02117 RL05TSBAMFKR02507 RL05TSBAMFCR02176 RL05TSBAMFKR02508 RL05TSBAMFCR02389 RL05TSBAMFKR02531 RL05TSBAMFCR02430 RL05TSBAMFKR02533 RL05TSBAMFCR02440 RL05TSBAMFKR02534 RL05TSBAMFCR02447 RL05TSBAMFKR02535 RL05TSBAMFCR02451 RL05TSBAMFKR02536 RL05TSBAMFKR02520 RL05TSBAMFKR02537 RL05TSBAMFKR02545 RL05TSBAMFKR02538 RL05TSBAMFKR02547 RL05TSBAMFKR02540 RL05TSBAMFKR02556 RL05TSBAMFKR02575 RL05TSBAMFKR02655 RL05TSBAMFKR02576 RL05TSBAMFCR02175 RL05TSBAMFKR02586 RL05TSBAMFCR02220 RL05TSBAMFKR02592 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford EcoSport 2014 (1880)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford EcoSport 1.5L AT Trend 2014 (319)
Xem danh sách số khung

RL05SSBAMEMR00258 RL05SSBAMEMR00288 RL05SSBAMEAR01423 RL05SSBAMEAR01425 RL05SSBAMEAR01435 RL05SSBAMEAR01443 RL05SSBAMEAR01445 RL05SSBAMEAR01447 RL05SSBAMEAR01448 RL05SSBAMEAR01459 RL05SSBAMEAR01461 RL05SSBAMEAR01462 RL05SSBAMEBR00774 RL05SSBAMEBR00787 RL05SSBAMEBR00791 RL05SSBAMEBR00805 RL05SSBAMEBR00806 RL05SSBAMEGR01932 RL05SSBAMEGR01933 RL05SSBAMEGR01939 RL05SSBAMEGR01940 RL05SSBAMEGR01942 RL05SSBAMEGR01944 RL05SSBAMEGR01946 RL05SSBAMEGR01947 RL05SSBAMEGR01950 RL05SSBAMEGR01957 RL05SSBAMEGR01958 RL05SSBAMEGR01959 RL05SSBAMEGR01961 RL05SSBAMEGR01962 RL05SSBAMEJR00045 RL05SSBAMEJR00046 RL05SSBAMEMR00260 RL05SSBAMEMR00261 RL05SSBAMEMR00273 RL05SSBAMEMR00277 RL05SSBAMEMR00286 RL05SSBAMEMR00287 RL05SSBAMEMR00304 RL05SSBAMEMR00342 RL05SSBAMEPR00352 RL05SSBAMEPR00357 RL05SSBAMEPR00366 RL05SSBAMEPR00369 RL05SSBAMEPR00379 RL05SSBAMEPR00380 RL05SSBAMEPR00385 RL05SSBAMERR01087 RL05SSBAMERR01099 RL05SSBAMERR01113 RL05SSBAMERR01130 RL05SSBAMEUR00066 RL05SSBAMEAR01431 RL05SSBAMEAR01455 RL05SSBAMEBR00768 RL05SSBAMEBR00782 RL05SSBAMEBR00786 RL05SSBAMEBR00797 RL05SSBAMEBR00801 RL05SSBAMEBR00804 RL05SSBAMEJR00044 RL05SSBAMEMR00265 RL05SSBAMEMR00266 RL05SSBAMEMR00269 RL05SSBAMEMR00313 RL05SSBAMEPR00355 RL05SSBAMEPR00363 RL05SSBAMEPR00374 RL05SSBAMEPR00386 RL05SSBAMERR01117 RL05SSBAMERR01125 RL05SSBAMEUR00070 RL05SSBAMEAR01451 RL05SSBAMEAR01439 RL05SSBAMEBR00769 RL05SSBAMEAR01454 RL05SSBAMEGR01928 RL05SSBAMEAR01457 RL05SSBAMEGR01930 RL05SSBAMEBR00785 RL05SSBAMEGR01941 RL05SSBAMEGR01937 RL05SSBAMEGR01943 RL05SSBAMEMR00302 RL05SSBAMEGR01960 RL05SSBAMEPR00350 RL05SSBAMEJR00047 RL05SSBAMEPR00358 RL05SSBAMERR01085 RL05SSBAMEPR00370 RL05SSBAMERR01090 RL05SSBAMERR01091 RL05SSBAMERR01093 RL05SSBAMERR01092 RL05SSBAMERR01098 RL05SSBAMEUR00069 RL05SSBAMERR01108 RL05SSBAMEAR01469 RL05SSBAMEAR01429 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford EcoSport 1.5L AT Titanium 2014 (1560)
Xem danh sách số khung

RL05TSBAMEAR01387 RL05TSBAMEBR00991 RL05TSBAMEGR01911 RL05TSBAMEGR01731 RL05TSBAMEUR00141 RL05TSBAMERR01209 RL05TSBAMEAR01399 RL05TSBAMEGR01574 RL05TSBAMEMR00158 RL05TSBAMEGR01750 RL05TSBAMEUR00142 RL05TSBAMERR01211 RL05TSBAMEAR01412 RL05TSBAMEGR01593 RL05TSBAMEMR00169 RL05TSBAMEGR01762 RL05TSBAMEAR01284 RL05TSBAMERR01213 RL05TSBAMEAR01419 RL05TSBAMEGR01706 RL05TSBAMEMR00177 RL05TSBAMEGR01763 RL05TSBAMEAR01285 RL05TSBAMERR01214 RL05TSBAMEAR01497 RL05TSBAMEGR01766 RL05TSBAMEMR00191 RL05TSBAMEGR01764 RL05TSBAMEAR01293 RL05TSBAMERR01215 RL05TSBAMEAR01521 RL05TSBAMEGR01862 RL05TSBAMEMR00192 RL05TSBAMEGR01788 RL05TSBAMEAR01361 RL05TSBAMERR01216 RL05TSBAMEBR00900 RL05TSBAMEMR00197 RL05TSBAMEMR00193 RL05TSBAMEGR01827 RL05TSBAMEAR01483 RL05TSBAMERR01217 RL05TSBAMEBR00925 RL05TSBAMEMR00236 RL05TSBAMEMR00207 RL05TSBAMEGR01829 RL05TSBAMEAR01488 RL05TSBAMERR01219 RL05TSBAMEBR00926 RL05TSBAMEMR00237 RL05TSBAMEMR00209 RL05TSBAMEGR01831 RL05TSBAMEAR01509 RL05TSBAMERR01239 RL05TSBAMEBR00949 RL05TSBAMEPR00462 RL05TSBAMEMR00210 RL05TSBAMEGR01837 RL05TSBAMEAR01510 RL05TSBAMEUR00079 RL05TSBAMEBR00950 RL05TSBAMEPR00541 RL05TSBAMEMR00211 RL05TSBAMEGR01843 RL05TSBAMEBR00821 RL05TSBAMEUR00084 RL05TSBAMEBR00953 RL05TSBAMEPR00559 RL05TSBAMEMR00224 RL05TSBAMEGR01849 RL05TSBAMEBR00828 RL05TSBAMEUR00090 RL05TSBAMEBR00959 RL05TSBAMEPR00689 RL05TSBAMEMR00225 RL05TSBAMEGR01855 RL05TSBAMEBR00871 RL05TSBAMEUR00091 RL05TSBAMEBR00985 RL05TSBAMEPR00720 RL05TSBAMEMR00226 RL05TSBAMEGR01856 RL05TSBAMEBR00872 RL05TSBAMEUR00098 RL05TSBAMEBR00986 RL05TSBAMERR01012 RL05TSBAMEMR00227 RL05TSBAMEGR01857 RL05TSBAMEBR00893 RL05TSBAMEUR00117 RL05TSBAMEBR00987 RL05TSBAMERR01021 RL05TSBAMEMR00228 RL05TSBAMEGR01860 RL05TSBAMEBR00917 RL05TSBAMEUR00118 RL05TSBAMEGR01537 RL05TSBAMERR01069 RL05TSBAMEMR00229 RL05TSBAMEGR01861 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế bu lông liên kết dầm của hệ thống treo sau với thân xe
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi29/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/01
Ford EcoSport 1.5L MT Trend 2014 (1)