Báo cáo triệu hồi :: Ford Everest

Tổng số xe Ford Everest bị triệu hồi = 527

Ford Everest 2017 (2)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế túi khí bên bên trái và/hoặc bên phải
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi06/10/2017
Mã số đăng kiểmTHSP/2017/22
Ford Everest 2.2L 4x2 2017 (2)

Ford Everest 2016 (4)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế túi khí bên bên trái và/hoặc bên phải
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi06/10/2017
Mã số đăng kiểmTHSP/2017/22
Ford Everest 2.2L 4x2 2016 (4)
Xem danh sách số khung

Ford Everest 2008 (520)

Tóm tắt
Kiểm tra, thay thế Pát giữ cáp chuyển số của hộp số tự động
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/10/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/32
Ford Everest Diesel 4x2 AT TDCi 2008 (520)
Xem danh sách số khung

RL05SUHAM8DR09377 RL05SUHAM8KR09050 RL05SUHAM8DR09378 RL05SUHAM8KR09051 RL05SUHAM8DR09379 RL05SUHAM8KR09052 RL05SUHAM8DR09380 RL05SUHAM8KR09053 RL05SUHAM8DR09381 RL05SUHAM8KR09054 RL05SUHAM8DR09382 RL05SUHAM8KR09055 RL05SUHAM8DR09383 RL05SUHAM8KR09056 RL05SUHAM8DR09384 RL05SUHAM8KR09057 RL05SUHAM8DR09385 RL05SUHAM8YR09918 RL05SUHAM8DR09386 RL05SUHAM8YR09919 RL05SUHAM8DR09387 RL05SUHAM8YR09920 RL05SUHAM8DR09388 RL05SUHAM8YR09921 RL05SUHAM8DR09389 RL05SUHAM8YR09922 RL05SUHAM8DR09390 RL05SUHAM8YR09923 RL05SUHAM8DR09391 RL05SUHAM8YR09924 RL05SUHAM8DR09392 RL05SUHAM8YR09925 RL05SUHAM8DR09393 RL05SUHAM8YR09926 RL05SUHAM8DR09394 RL05SUHAM8YR09927 RL05SUHAM8DR09395 RL05SUHAM8YR09928 RL05SUHAM8DR09396 RL05SUHAM8YR09929 RL05SUHAM8DR09397 RL05SUHAM8YR09930 RL05SUHAM8ER09738 RL05SUHAM8YR09931 RL05SUHAM8ER09739 RL05SUHAM8YR09932 RL05SUHAM8ER09740 RL05SUHAM8YR09933 RL05SUHAM8ER09741 RL05SUHAM8YR09934 RL05SUHAM8ER09742 RL05SUHAM8YR09935 RL05SUHAM8ER09743 RL05SUHAM8YR09936 RL05SUHAM8ER09744 RL05SUHAM8YR09937 RL05SUHAM8ER09745 RL05SUHAM8YR09938 RL05SUHAM8ER09746 RL05SUHAM8YR09939 RL05SUHAM8ER09747 RL05SUHAM8YR09940 RL05SUHAM8ER09748 RL05SUHAM8YR09941 RL05SUHAM8ER09749 RL05SUHAM8YR09942 RL05SUHAM8ER09750 RL05SUHAM8YR09943 RL05SUHAM8ER09751 RL05SUHAM8YR09944 RL05SUHAM8ER09752 RL05SUHAM8YR09945 RL05SUHAM8ER09753 RL05SUHAM8YR09946 RL05SUHAM8ER09754 RL05SUHAM8YR09947 RL05SUHAM8ER09755 RL05SUHAM8YR09948 RL05SUHAM8ER09756 RL05SUHAM8YR09949 RL05SUHAM8ER09757 RL05SUHAM8YR09950 RL05SUHAM8ER09758 RL05SUHAM8YR09951 RL05SUHAM8ER09759 RL05SUHAM8YR09952 RL05SUHAM8ER09760 RL05SUHAM8YR09953 RL05SUHAM8ER09761 RL05SUHAM8YR09954 RL05SUHAM8ER09762 RL05SUHAM8YR09955 RL05SUHAM8ER09763 RL05SUHAM8YR09956 RL05SUHAM8ER09764 RL05SUHAM8YR09957 RL05SUHAM8ER09765 RL05SUHAM8YR09958 RL05SUHAM8ER09766 RL05SUHAM8YR09959 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Everest 2007 (1)

Tóm tắt
Kiểm tra, thay thế Pát giữ cáp chuyển số của hộp số tự động
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/10/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/32
Ford Everest 3.0L 16V DOHC HPCR DI TC DSL 2007 (1)