Báo cáo triệu hồi :: Ford Fiesta

Tổng số xe Ford Fiesta bị triệu hồi = 5384

Ford Fiesta 2014 (2166)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Fiesta Sedan 1.5 AT Trend 2014 (1)
Ford Fiesta Sedan 1.5 AT Titanium 2014 (370)
Xem danh sách số khung

RL04TBBAMEJR04201 RL04TBBAMEJR04209 RL04TBBAMEJR04210 RL04TBBAMEJR04211 RL04TBBAMEJR04230 RL04TBBAMEJR04236 RL04TBBAMEJR04357 RL04TBBAMEJR04383 RL04TBBAMEMR04517 RL04TBBAMEMR04519 RL04TBBAMEMR04521 RL04TBBAMEMR04528 RL04TBBAMESR04008 RL04TBBAMESR04015 RL04TBBAMEUR04472 RL04TBBAMEUR04476 RL04TBBAMEUR04489 RL04TBBAMEUR04491 RL04TBBAMEYR03803 RL04TBBAMEYR03875 RL04TBBAMEJR04349 RL04TBBAMEAR04859 RL04TBBAMEBR04740 RL04TBBAMEBR04749 RL04TBBAMEBR04778 RL04TBBAMEBR04779 RL04TBBAMEJR04186 RL04TBBAMEJR04187 RL04TBBAMEJR04191 RL04TBBAMEJR04212 RL04TBBAMEJR04214 RL04TBBAMEJR04222 RL04TBBAMEJR04224 RL04TBBAMEJR04229 RL04TBBAMEJR04238 RL04TBBAMEJR04239 RL04TBBAMEJR04332 RL04TBBAMEJR04342 RL04TBBAMEJR04351 RL04TBBAMEJR04359 RL04TBBAMEJR04364 RL04TBBAMEJR04366 RL04TBBAMEJR04369 RL04TBBAMEJR04375 RL04TBBAMEJR04379 RL04TBBAMEJR04385 RL04TBBAMEMR04507 RL04TBBAMEMR04512 RL04TBBAMEMR04514 RL04TBBAMEMR04529 RL04TBBAMEMR04530 RL04TBBAMEPR04600 RL04TBBAMEPR04604 RL04TBBAMEPR04607 RL04TBBAMEPR04610 RL04TBBAMEPR04617 RL04TBBAMEPR04626 RL04TBBAMEPR04627 RL04TBBAMESR03977 RL04TBBAMESR03981 RL04TBBAMESR03986 RL04TBBAMESR03995 RL04TBBAMESR04002 RL04TBBAMESR04006 RL04TBBAMESR04007 RL04TBBAMESR04016 RL04TBBAMESR04018 RL04TBBAMEUR04477 RL04TBBAMEUR04478 RL04TBBAMEUR04490 RL04TBBAMEUR04496 RL04TBBAMEYR03788 RL04TBBAMEYR03797 RL04TBBAMEYR03801 RL04TBBAMEJR04334 RL04TBBAMEYR03814 RL04TBBAMEBR04730 RL04TBBAMEYR03853 RL04TBBAMEBR04738 RL04TBBAMEYR03855 RL04TBBAMEBR04743 RL04TBBAMEYR03858 RL04TBBAMEJR04196 RL04TBBAMEYR03862 RL04TBBAMEJR04202 RL04TBBAMEYR03870 RL04TBBAMEJR04231 RL04TBBAMEYR03871 RL04TBBAMEJR04233 RL04TBBAMEYR03882 RL04TBBAMEJR04234 RL04TBBAMEYR03884 RL04TBBAMEJR04246 RL04TBBAMEBR04726 RL04TBBAMEJR04248 RL04TBBAMEBR04751 RL04TBBAMEJR04250 RL04TBBAMEJR04188 RL04TBBAMEJR04386 RL04TBBAMEJR04215 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Trend 2014 (132)
Xem danh sách số khung

RL05MBBAMEBR04762 RL05MBBAMEJR04259 RL05MBBAMEJR04266 RL05MBBAMEJR04276 RL05MBBAMEJR04280 RL05MBBAMEJR04294 RL05MBBAMEJR04300 RL05MBBAMELR03691 RL05MBBAMELR03696 RL05MBBAMELR03698 RL05MBBAMELR03700 RL05MBBAMELR03702 RL05MBBAMEYR03833 RL05MBBAMEBR04753 RL05MBBAMEBR04757 RL05MBBAMEBR04761 RL05MBBAMEJR04263 RL05MBBAMEJR04285 RL05MBBAMEJR04295 RL05MBBAMELR03692 RL05MBBAMELR03699 RL05MBBAMESR03952 RL05MBBAMESR03959 RL05MBBAMEYR03834 RL05MBBAMEBR04759 RL05MBBAMEJR04260 RL05MBBAMEJR04267 RL05MBBAMELR03706 RL05MBBAMERR04831 RL05MBBAMEBR04756 RL05MBBAMEJR04261 RL05MBBAMEJR04296 RL05MBBAMELR03690 RL05MBBAMELR03695 RL05MBBAMELR03716 RL05MBBAMEJR04273 RL05MBBAMELR03693 RL05MBBAMELR03694 RL05MBBAMESR03953 RL05MBBAMEYR03825 RL05MBBAMEYR03835 RL05MBBAMEBR04764 RL05MBBAMEBR04766 RL05MBBAMEJR04268 RL05MBBAMEJR04284 RL05MBBAMERR04832 RL05MBBAMERR04833 RL05MBBAMESR03954 RL05MBBAMELR03713 RL05MBBAMERR04835 RL05MBBAMESR03957 RL05MBBAMEBR04760 RL05MBBAMEJR04256 RL05MBBAMEJR04293 RL05MBBAMELR03712 RL05MBBAMESR03958 RL05MBBAMEYR03831 RL05MBBAMEBR04763 RL05MBBAMEJR04269 RL05MBBAMEJR04278 RL05MBBAMEJR04281 RL05MBBAMEJR04297 RL05MBBAMELR03704 RL05MBBAMELR03709 RL05MBBAMERR04830 RL05MBBAMERR04834 RL05MBBAMERR04837 RL05MBBAMESR03949 RL05MBBAMESR03960 RL05MBBAMESR03962 RL05MBBAMEYR03826 RL05MBBAMEJR04270 RL05MBBAMELR03708 RL05MBBAMELR03710 RL05MBBAMELR03717 RL05MBBAMELR03718 RL05MBBAMELR03719 RL05MBBAMESR03955 RL05MBBAMESR03956 RL05MBBAMEJR04283 RL05MBBAMELR03720 RL05MBBAMEBR04755 RL05MBBAMEJR04271 RL05MBBAMEJR04282 RL05MBBAMELR03721 RL05MBBAMEYR03829 RL05MBBAMEJR04299 RL05MBBAMEJR04274 RL05MBBAMEJR04286 RL05MBBAMEJR04289 RL05MBBAMELR03705 RL05MBBAMELR03711 RL05MBBAMELR03714 RL05MBBAMESR03947 RL05MBBAMESR03950 RL05MBBAMESR03961 RL05MBBAMESR03963 RL05MBBAMEYR03827 RL05MBBAMEBR04758 RL05MBBAMEBR04765 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Sport 2014 (185)
Xem danh sách số khung

RL05SBBAMERR04799 RL05SBBAMEAR04848 RL05SBBAMEJR04315 RL05SBBAMEJR04324 RL05SBBAMELR03734 RL05SBBAMEMR04502 RL05SBBAMEPR04593 RL05SBBAMERR04791 RL05SBBAMERR04796 RL05SBBAMESR03973 RL05SBBAMETR04080 RL05SBBAMEYR03820 RL05SBBAMEAR04846 RL05SBBAMEAR04853 RL05SBBAMEBR04769 RL05SBBAMEGR04864 RL05SBBAMEGR04866 RL05SBBAMEGR04868 RL05SBBAMEJR04307 RL05SBBAMEJR04318 RL05SBBAMEJR04328 RL05SBBAMEJR04329 RL05SBBAMELR03735 RL05SBBAMELR03736 RL05SBBAMEMR04503 RL05SBBAMEPR04579 RL05SBBAMEPR04594 RL05SBBAMERR04794 RL05SBBAMERR04795 RL05SBBAMETR04069 RL05SBBAMETR04070 RL05SBBAMEYR03816 RL05SBBAMEYR03840 RL05SBBAMEYR03850 RL05SBBAMEAR04845 RL05SBBAMEAR04847 RL05SBBAMEAR04852 RL05SBBAMEBR04773 RL05SBBAMEGR04871 RL05SBBAMEJR04309 RL05SBBAMEJR04314 RL05SBBAMEJR04327 RL05SBBAMELR03733 RL05SBBAMEPR04585 RL05SBBAMEPR04589 RL05SBBAMESR03971 RL05SBBAMETR04074 RL05SBBAMEYR03821 RL05SBBAMEAR04850 RL05SBBAMEJR04313 RL05SBBAMELR03741 RL05SBBAMETR04071 RL05SBBAMEYR03841 RL05SBBAMEYR03849 RL05SBBAMEGR04870 RL05SBBAMEJR04326 RL05SBBAMELR03728 RL05SBBAMELR03740 RL05SBBAMEMR04501 RL05SBBAMEPR04588 RL05SBBAMESR03974 RL05SBBAMEBR04771 RL05SBBAMEJR04304 RL05SBBAMEJR04325 RL05SBBAMEJR04330 RL05SBBAMELR03729 RL05SBBAMETR04068 RL05SBBAMEYR03848 RL05SBBAMELR03737 RL05SBBAMEPR04582 RL05SBBAMERR04790 RL05SBBAMEJR04323 RL05SBBAMELR03739 RL05SBBAMEMR04499 RL05SBBAMERR04785 RL05SBBAMESR03972 RL05SBBAMETR04076 RL05SBBAMEYR03817 RL05SBBAMEAR04839 RL05SBBAMEBR04768 RL05SBBAMEGR04862 RL05SBBAMEGR04865 RL05SBBAMEGR04867 RL05SBBAMEJR04322 RL05SBBAMELR03727 RL05SBBAMELR03738 RL05SBBAMEPR04584 RL05SBBAMEPR04591 RL05SBBAMERR04792 RL05SBBAMERR04793 RL05SBBAMESR03969 RL05SBBAMETR04086 RL05SBBAMEYR03847 RL05SBBAMEAR04843 RL05SBBAMEJR04321 RL05SBBAMEMR04504 RL05SBBAMERR04789 RL05SBBAMERR04798 RL05SBBAMESR03975 RL05SBBAMETR04083 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.0AT Sport + 2014 (492)
Xem danh sách số khung

RL05SBNAMEBR04686 RL05SBNAMEUR04401 RL05SBNAMEBR04697 RL05SBNAMEUR04424 RL05SBNAMEBR04699 RL05SBNAMEUR04453 RL05SBNAMEBR04719 RL05SBNAMEBR04690 RL05SBNAMELR03762 RL05SBNAMEBR04715 RL05SBNAMEMR04574 RL05SBNAMELR03751 RL05SBNAMEMR04576 RL05SBNAMESR03888 RL05SBNAMEPR04632 RL05SBNAMETR04040 RL05SBNAMEPR04641 RL05SBNAMETR04059 RL05SBNAMEPR04656 RL05SBNAMETR04137 RL05SBNAMERR04803 RL05SBNAMEBR04694 RL05SBNAMERR04828 RL05SBNAMELR03743 RL05SBNAMESR03889 RL05SBNAMELR03744 RL05SBNAMESR03914 RL05SBNAMELR03758 RL05SBNAMESR03919 RL05SBNAMELR03763 RL05SBNAMESR03931 RL05SBNAMELR03764 RL05SBNAMESR03937 RL05SBNAMEMR04541 RL05SBNAMESR03938 RL05SBNAMEMR04563 RL05SBNAMETR04033 RL05SBNAMEMR04572 RL05SBNAMETR04058 RL05SBNAMEMR04578 RL05SBNAMETR04064 RL05SBNAMEPR04642 RL05SBNAMETR04108 RL05SBNAMEPR04649 RL05SBNAMETR04124 RL05SBNAMEPR04650 RL05SBNAMETR04126 RL05SBNAMERR04805 RL05SBNAMETR04135 RL05SBNAMERR04808 RL05SBNAMETR04142 RL05SBNAMERR04812 RL05SBNAMETR04153 RL05SBNAMERR04819 RL05SBNAMETR04154 RL05SBNAMESR03894 RL05SBNAMEUR04413 RL05SBNAMESR03899 RL05SBNAMEUR04419 RL05SBNAMESR03906 RL05SBNAMEUR04420 RL05SBNAMESR03907 RL05SBNAMEUR04421 RL05SBNAMESR03908 RL05SBNAMEUR04427 RL05SBNAMESR03925 RL05SBNAMEUR04438 RL05SBNAMESR03927 RL05SBNAMEUR04439 RL05SBNAMESR03936 RL05SBNAMEUR04448 RL05SBNAMESR03940 RL05SBNAMEUR04452 RL05SBNAMETR04023 RL05SBNAMEUR04454 RL05SBNAMETR04026 RL05SBNAMEUR04459 RL05SBNAMETR04031 RL05SBNAMEUR04461 RL05SBNAMETR04041 RL05SBNAMEUR04468 RL05SBNAMETR04046 RL05SBNAMEUR04470 RL05SBNAMETR04056 RL05SBNAMEYR03781 RL05SBNAMETR04091 RL05SBNAMEBR04684 RL05SBNAMETR04094 RL05SBNAMEBR04702 RL05SBNAMETR04102 RL05SBNAMEBR04711 RL05SBNAMETR04103 RL05SBNAMEBR04717 RL05SBNAMETR04110 RL05SBNAMELR03760 RL05SBNAMETR04114 RL05SBNAMELR03761 RL05SBNAMETR04117 RL05SBNAMEMR04537 RL05SBNAMETR04119 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục hiện tượng cọ sát trực tiếp giữa dây điện của hệ thống điện với bát treo hộp số
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/08/2015
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/9
Ford Fiesta Sedan 1.5 AT Titanium 2014 (329)
Xem danh sách số khung

RL04TBBAMEJR04367 RL04TBBAMEJR04368 RL04TBBAMEJR04369 RL04TBBAMEJR04370 RL04TBBAMEJR04371 RL04TBBAMEJR04372 RL04TBBAMEJR04373 RL04TBBAMEJR04374 RL04TBBAMEJR04375 RL04TBBAMEJR04376 RL04TBBAMEJR04377 RL04TBBAMEJR04378 RL04TBBAMEJR04379 RL04TBBAMEJR04380 RL04TBBAMEJR04381 RL04TBBAMEJR04382 RL04TBBAMEJR04383 RL04TBBAMEJR04384 RL04TBBAMEJR04385 RL04TBBAMEJR04386 RL04TBBAMEJR04387 RL04TBBAMEJR04388 RL04TBBAMEJR04389 RL04TBBAMEJR04390 RL04TBBAMEMR04507 RL04TBBAMEMR04508 RL04TBBAMEMR04509 RL04TBBAMEMR04510 RL04TBBAMEMR04511 RL04TBBAMEMR04512 RL04TBBAMEMR04513 RL04TBBAMEMR04514 RL04TBBAMEMR04515 RL04TBBAMEMR04516 RL04TBBAMEMR04517 RL04TBBAMEMR04518 RL04TBBAMEMR04519 RL04TBBAMEMR04520 RL04TBBAMEMR04521 RL04TBBAMEMR04522 RL04TBBAMEMR04523 RL04TBBAMEMR04524 RL04TBBAMEMR04525 RL04TBBAMEMR04526 RL04TBBAMEMR04527 RL04TBBAMEMR04528 RL04TBBAMEMR04529 RL04TBBAMEMR04530 RL04TBBAMEPR04595 RL04TBBAMEPR04596 RL04TBBAMEPR04597 RL04TBBAMEPR04598 RL04TBBAMEPR04599 RL04TBBAMEPR04600 RL04TBBAMEPR04601 RL04TBBAMEPR04602 RL04TBBAMEPR04603 RL04TBBAMEPR04604 RL04TBBAMEPR04605 RL04TBBAMEPR04606 RL04TBBAMEPR04607 RL04TBBAMEPR04608 RL04TBBAMEPR04609 RL04TBBAMEPR04610 RL04TBBAMEPR04611 RL04TBBAMEPR04612 RL04TBBAMEPR04613 RL04TBBAMEPR04614 RL04TBBAMEPR04615 RL04TBBAMEPR04616 RL04TBBAMEPR04617 RL04TBBAMEPR04618 RL04TBBAMEPR04619 RL04TBBAMEPR04620 RL04TBBAMEPR04621 RL04TBBAMEPR04622 RL04TBBAMEPR04623 RL04TBBAMEPR04624 RL04TBBAMEPR04625 RL04TBBAMEPR04626 RL04TBBAMEPR04627 RL04TBBAMEPR04628 RL04TBBAMEPR04629 RL04TBBAMEPR04678 RL04TBBAMESR03977 RL04TBBAMESR03978 RL04TBBAMESR03979 RL04TBBAMESR03980 RL04TBBAMESR03981 RL04TBBAMESR03982 RL04TBBAMESR03983 RL04TBBAMESR03984 RL04TBBAMESR03985 RL04TBBAMESR03986 RL04TBBAMESR03987 RL04TBBAMESR03988 RL04TBBAMESR03989 RL04TBBAMESR03990 RL04TBBAMESR03991 RL04TBBAMESR03992 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Trend 2014 (109)
Xem danh sách số khung

RL05MBBAMEJR04264 RL05MBBAMEJR04265 RL05MBBAMEJR04266 RL05MBBAMEJR04267 RL05MBBAMEJR04268 RL05MBBAMEJR04269 RL05MBBAMEJR04270 RL05MBBAMEJR04271 RL05MBBAMEJR04272 RL05MBBAMEJR04273 RL05MBBAMEJR04274 RL05MBBAMEJR04275 RL05MBBAMEJR04276 RL05MBBAMEJR04277 RL05MBBAMEJR04278 RL05MBBAMEJR04279 RL05MBBAMEJR04280 RL05MBBAMEJR04281 RL05MBBAMEJR04282 RL05MBBAMEJR04283 RL05MBBAMEJR04284 RL05MBBAMEJR04285 RL05MBBAMEJR04286 RL05MBBAMEJR04287 RL05MBBAMEJR04288 RL05MBBAMEJR04289 RL05MBBAMEJR04290 RL05MBBAMEJR04291 RL05MBBAMEJR04292 RL05MBBAMEJR04293 RL05MBBAMEJR04294 RL05MBBAMEJR04295 RL05MBBAMEJR04296 RL05MBBAMEJR04297 RL05MBBAMEJR04298 RL05MBBAMEJR04299 RL05MBBAMEJR04300 RL05MBBAMELR03690 RL05MBBAMELR03691 RL05MBBAMELR03692 RL05MBBAMELR03693 RL05MBBAMELR03694 RL05MBBAMELR03695 RL05MBBAMELR03696 RL05MBBAMELR03697 RL05MBBAMELR03698 RL05MBBAMELR03699 RL05MBBAMELR03700 RL05MBBAMELR03701 RL05MBBAMELR03702 RL05MBBAMELR03703 RL05MBBAMELR03704 RL05MBBAMELR03705 RL05MBBAMELR03706 RL05MBBAMELR03707 RL05MBBAMELR03708 RL05MBBAMELR03709 RL05MBBAMELR03710 RL05MBBAMELR03711 RL05MBBAMELR03712 RL05MBBAMELR03713 RL05MBBAMELR03714 RL05MBBAMELR03715 RL05MBBAMELR03716 RL05MBBAMELR03717 RL05MBBAMELR03718 RL05MBBAMELR03719 RL05MBBAMELR03720 RL05MBBAMELR03721 RL05MBBAMESR03945 RL05MBBAMESR03946 RL05MBBAMESR03947 RL05MBBAMESR03948 RL05MBBAMESR03949 RL05MBBAMESR03950 RL05MBBAMESR03951 RL05MBBAMESR03952 RL05MBBAMESR03953 RL05MBBAMESR03954 RL05MBBAMESR03955 RL05MBBAMESR03956 RL05MBBAMESR03957 RL05MBBAMESR03958 RL05MBBAMESR03959 RL05MBBAMESR03960 RL05MBBAMESR03961 RL05MBBAMESR03962 RL05MBBAMESR03963 RL05MBBAMESR03964 RL05MBBAMEYR03824 RL05MBBAMEYR03825 RL05MBBAMEYR03826 RL05MBBAMEYR03827 RL05MBBAMEYR03828 RL05MBBAMEYR03829 RL05MBBAMEYR03830 RL05MBBAMEYR03831 RL05MBBAMEYR03832 RL05MBBAMEYR03833 RL05MBBAMEYR03834 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Sport 2014 (128)
Xem danh sách số khung

RL05SBBAMEJR04301 RL05SBBAMEJR04302 RL05SBBAMEJR04303 RL05SBBAMEJR04304 RL05SBBAMEJR04305 RL05SBBAMEJR04306 RL05SBBAMEJR04307 RL05SBBAMEJR04308 RL05SBBAMEJR04309 RL05SBBAMEJR04310 RL05SBBAMEJR04311 RL05SBBAMEJR04312 RL05SBBAMEJR04313 RL05SBBAMEJR04314 RL05SBBAMEJR04315 RL05SBBAMEJR04316 RL05SBBAMEJR04317 RL05SBBAMEJR04318 RL05SBBAMEJR04319 RL05SBBAMEJR04320 RL05SBBAMEJR04321 RL05SBBAMEJR04322 RL05SBBAMEJR04323 RL05SBBAMEJR04324 RL05SBBAMEJR04325 RL05SBBAMEJR04326 RL05SBBAMEJR04327 RL05SBBAMEJR04328 RL05SBBAMEJR04329 RL05SBBAMEJR04330 RL05SBBAMELR03722 RL05SBBAMELR03723 RL05SBBAMELR03724 RL05SBBAMELR03725 RL05SBBAMELR03726 RL05SBBAMELR03727 RL05SBBAMELR03728 RL05SBBAMELR03729 RL05SBBAMELR03730 RL05SBBAMELR03731 RL05SBBAMELR03732 RL05SBBAMELR03733 RL05SBBAMELR03734 RL05SBBAMELR03735 RL05SBBAMELR03736 RL05SBBAMELR03737 RL05SBBAMELR03738 RL05SBBAMELR03739 RL05SBBAMELR03740 RL05SBBAMELR03741 RL05SBBAMEMR04499 RL05SBBAMEMR04500 RL05SBBAMEMR04501 RL05SBBAMEMR04502 RL05SBBAMEMR04503 RL05SBBAMEMR04504 RL05SBBAMEMR04505 RL05SBBAMEMR04506 RL05SBBAMEPR04579 RL05SBBAMEPR04580 RL05SBBAMEPR04581 RL05SBBAMEPR04582 RL05SBBAMEPR04583 RL05SBBAMEPR04584 RL05SBBAMEPR04585 RL05SBBAMEPR04586 RL05SBBAMEPR04587 RL05SBBAMEPR04588 RL05SBBAMEPR04589 RL05SBBAMEPR04590 RL05SBBAMEPR04591 RL05SBBAMEPR04592 RL05SBBAMEPR04593 RL05SBBAMEPR04594 RL05SBBAMESR03965 RL05SBBAMESR03966 RL05SBBAMESR03967 RL05SBBAMESR03968 RL05SBBAMESR03969 RL05SBBAMESR03970 RL05SBBAMESR03971 RL05SBBAMESR03972 RL05SBBAMESR03973 RL05SBBAMESR03974 RL05SBBAMESR03975 RL05SBBAMESR03976 RL05SBBAMETR04068 RL05SBBAMETR04069 RL05SBBAMETR04070 RL05SBBAMETR04071 RL05SBBAMETR04072 RL05SBBAMETR04073 RL05SBBAMETR04074 RL05SBBAMETR04075 RL05SBBAMETR04076 RL05SBBAMETR04077 RL05SBBAMETR04078 RL05SBBAMETR04079 RL05SBBAMETR04080 RL05SBBAMETR04081 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.0AT Sport + 2014 (420)
Xem danh sách số khung

RL05SBNAMELR03771 RL05SBNAMETR04141 RL05SBNAMELR03772 RL05SBNAMETR04142 RL05SBNAMELR03773 RL05SBNAMETR04143 RL05SBNAMEMR04531 RL05SBNAMETR04144 RL05SBNAMEMR04532 RL05SBNAMETR04145 RL05SBNAMEMR04533 RL05SBNAMETR04146 RL05SBNAMEMR04534 RL05SBNAMETR04147 RL05SBNAMEMR04535 RL05SBNAMETR04148 RL05SBNAMEMR04536 RL05SBNAMETR04149 RL05SBNAMEMR04537 RL05SBNAMETR04150 RL05SBNAMEMR04538 RL05SBNAMETR04151 RL05SBNAMEMR04539 RL05SBNAMETR04152 RL05SBNAMEMR04540 RL05SBNAMETR04153 RL05SBNAMEMR04541 RL05SBNAMETR04154 RL05SBNAMEMR04542 RL05SBNAMETR04155 RL05SBNAMEMR04543 RL05SBNAMETR04156 RL05SBNAMEMR04544 RL05SBNAMETR04157 RL05SBNAMEMR04545 RL05SBNAMETR04158 RL05SBNAMEMR04546 RL05SBNAMETR04159 RL05SBNAMEMR04547 RL05SBNAMETR04160 RL05SBNAMEMR04548 RL05SBNAMETR04161 RL05SBNAMEMR04549 RL05SBNAMETR04162 RL05SBNAMEMR04550 RL05SBNAMETR04163 RL05SBNAMEMR04551 RL05SBNAMETR04164 RL05SBNAMEMR04552 RL05SBNAMETR04165 RL05SBNAMEMR04553 RL05SBNAMETR04166 RL05SBNAMEMR04554 RL05SBNAMETR04167 RL05SBNAMEMR04555 RL05SBNAMETR04168 RL05SBNAMEMR04556 RL05SBNAMETR04169 RL05SBNAMEMR04557 RL05SBNAMETR04170 RL05SBNAMEMR04558 RL05SBNAMETR04171 RL05SBNAMEMR04559 RL05SBNAMETR04172 RL05SBNAMEMR04560 RL05SBNAMETR04173 RL05SBNAMEMR04561 RL05SBNAMETR04174 RL05SBNAMEMR04562 RL05SBNAMETR04175 RL05SBNAMEMR04563 RL05SBNAMETR04176 RL05SBNAMEMR04564 RL05SBNAMETR04177 RL05SBNAMEMR04565 RL05SBNAMETR04178 RL05SBNAMEMR04566 RL05SBNAMETR04179 RL05SBNAMEMR04567 RL05SBNAMETR04180 RL05SBNAMEMR04568 RL05SBNAMETR04181 RL05SBNAMEMR04569 RL05SBNAMETR04182 RL05SBNAMEMR04570 RL05SBNAMETR04183 RL05SBNAMEMR04571 RL05SBNAMEUR04391 RL05SBNAMEMR04572 RL05SBNAMEUR04392 RL05SBNAMEMR04573 RL05SBNAMEUR04393 RL05SBNAMEMR04574 RL05SBNAMEUR04394 RL05SBNAMEMR04575 RL05SBNAMEUR04395 RL05SBNAMEMR04576 RL05SBNAMEUR04396 RL05SBNAMEMR04577 RL05SBNAMEUR04397 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta 2013 (766)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Fiesta Sedan 1.6AT Trend 2013 (140)
Xem danh sách số khung

RL04DBCAMDBR03152 RL04DBCAMDBR03174 RL04DBCAMDJR02887 RL04DBCAMDUR02934 RL04DBCAMDBR03172 RL04DBCAMDBR03173 RL04DBCAMDJR02837 RL04DBCAMDJR02878 RL04DBCAMDJR02879 RL04DBCAMDJR02904 RL04DBCAMDMR02998 RL04DBCAMDBR03155 RL04DBCAMDBR03157 RL04DBCAMDBR03179 RL04DBCAMDJR02842 RL04DBCAMDMR02997 RL04DBCAMDMR03008 RL04DBCAMDMR03013 RL04DBCAMDUR02936 RL04DBCAMDBR03158 RL04DBCAMDJR02867 RL04DBCAMDJR02869 RL04DBCAMDJR02880 RL04DBCAMDJR02899 RL04DBCAMDMR03011 RL04DBCAMDUR02932 RL04DBCAMDUR02941 RL04DBCAMDBR03180 RL04DBCAMDMR03002 RL04DBCAMDJR02833 RL04DBCAMDJR02835 RL04DBCAMDJR02839 RL04DBCAMDJR02881 RL04DBCAMDJR02885 RL04DBCAMDJR02888 RL04DBCAMDJR02903 RL04DBCAMDUR02937 RL04DBCAMDBR03146 RL04DBCAMDJR02834 RL04DBCAMDMR03009 RL04DBCAMDBR03147 RL04DBCAMDBR03153 RL04DBCAMDBR03159 RL04DBCAMDBR03178 RL04DBCAMDJR02830 RL04DBCAMDJR02871 RL04DBCAMDJR02891 RL04DBCAMDJR02897 RL04DBCAMDMR03005 RL04DBCAMDMR03006 RL04DBCAMDBR03154 RL04DBCAMDBR03165 RL04DBCAMDJR02840 RL04DBCAMDBR03160 RL04DBCAMDBR03182 RL04DBCAMDJR02836 RL04DBCAMDJR02841 RL04DBCAMDJR02872 RL04DBCAMDJR02873 RL04DBCAMDJR02874 RL04DBCAMDJR02889 RL04DBCAMDJR02894 RL04DBCAMDJR02900 RL04DBCAMDJR02902 RL04DBCAMDMR02999 RL04DBCAMDMR03012 RL04DBCAMDUR02935 RL04DBCAMDUR02938 RL04DBCAMDBR03156 RL04DBCAMDBR03177 RL04DBCAMDBR03183 RL04DBCAMDJR02875 RL04DBCAMDJR02876 RL04DBCAMDJR02877 RL04DBCAMDJR02882 RL04DBCAMDJR02883 RL04DBCAMDJR02884 RL04DBCAMDJR02890 RL04DBCAMDMR02996 RL04DBCAMDMR03003 RL04DBCAMDMR03007 RL04DBCAMDMR03010 RL04DBCAMDMR03014 RL04DBCAMDUR02928 RL04DBCAMDUR02930 RL04DBCAMDUR02931 RL04DBCAMDUR02939 RL04DBCAMDUR02940 RL04DBCAMDUR02942 RL04DBCAMDUR02944 RL04DBCAMDBR03145 RL04DBCAMDBR03149 RL04DBCAMDBR03162 RL04DBCAMDBR03168 RL04DBCAMDBR03169 RL04DBCAMDBR03170 RL04DBCAMDBR03175 RL04DBCAMDBR03176 RL04DBCAMDJR02828 RL04DBCAMDJR02829 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Sedan 1.5 AT Titanium Facelift 2013 (86)
Xem danh sách số khung

RL04TBBAMDER03621 RL04TBBAMDER03622 RL04TBBAMDER03630 RL04TBBAMDER03663 RL04TBBAMDER03672 RL04TBBAMDER03679 RL04TBBAMDER03683 RL04TBBAMDER03633 RL04TBBAMDER03634 RL04TBBAMDER03671 RL04TBBAMDER03670 RL04TBBAMDER03624 RL04TBBAMDER03669 RL04TBBAMDDR03534 RL04TBBAMDER03625 RL04TBBAMDER03615 RL04TBBAMDER03626 RL04TBBAMDER03628 RL04TBBAMDER03629 RL04TBBAMDER03635 RL04TBBAMDER03688 RL04TBBAMDER03612 RL04TBBAMDER03614 RL04TBBAMDER03674 RL04TBBAMDER03681 RL04TBBAMDCR03418 RL04TBBAMDER03603 RL04TBBAMDER03607 RL04TBBAMDER03619 RL04TBBAMDER03660 RL04TBBAMDER03662 RL04TBBAMDER03667 RL04TBBAMDER03684 RL04TBBAMDER03685 RL04TBBAMDER03680 RL04TBBAMDCR03419 RL04TBBAMDDR03533 RL04TBBAMDDR03535 RL04TBBAMDDR03536 RL04TBBAMDER03604 RL04TBBAMDER03608 RL04TBBAMDER03617 RL04TBBAMDER03623 RL04TBBAMDER03664 RL04TBBAMDER03673 RL04TBBAMDER03675 RL04TBBAMDER03682 RL04TBBAMDER03601 RL04TBBAMDER03609 RL04TBBAMDER03610 RL04TBBAMDER03616 RL04TBBAMDER03620 RL04TBBAMDER03632 RL04TBBAMDER03658 RL04TBBAMDER03665 RL04TBBAMDER03666 RL04TBBAMDER03668 RL04TBBAMDER03687 RL04TBBAMDKR03507 RL04TBBAMDER03605 RL04TBBAMDER03613 RL04TBBAMDER03659 RL04TBBAMDKR03509 RL04TBBAMDER03627 RL04TBBAMDER03689 RL04TBBAMDER03618 RL04TBBAMDER03657 RL04TBBAMDER03676 RL04TBBAMDKR03508 RL04TBBAMDER03602 RL04TBBAMDER03606 RL04TBBAMDER03611 RL04TBBAMDER03631 RL04TBBAMDER03661 RL04TBBAMDAR03275 RL04TBBAMDAR03276 RL04TBBAMDCR03416 RL04TBBAMDDR03532 RL04TBBAMDKR03510 RL04TBBAMDKR03511 RL04TBBAMDCR03420 RL04TBBAMDER03636 RL04TBBAMDER03677 RL04TBBAMDER03678 RL04TBBAMDER03686 RL04TBBAMDCR03417

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.6AT Sport 2013 (220)
Xem danh sách số khung

RL05DBCAMDBR03142 RL05DBCAMDJR02812 RL05DBCAMDJR02818 RL05DBCAMDJR02847 RL05DBCAMDMR02982 RL05DBCAMDMR02985 RL05DBCAMDMR02987 RL05DBCAMDMR02990 RL05DBCAMDPR03079 RL05DBCAMDPR03099 RL05DBCAMDRR03188 RL05DBCAMDUR02919 RL05DBCAMDBR03126 RL05DBCAMDBR03112 RL05DBCAMDBR03116 RL05DBCAMDJR02813 RL05DBCAMDJR02820 RL05DBCAMDJR02854 RL05DBCAMDMR02948 RL05DBCAMDMR02950 RL05DBCAMDMR02991 RL05DBCAMDMR03029 RL05DBCAMDMR03031 RL05DBCAMDPR03083 RL05DBCAMDPR03103 RL05DBCAMDRR03194 RL05DBCAMDUR02916 RL05DBCAMDJR02848 RL05DBCAMDRR03190 RL05DBCAMDBR03129 RL05DBCAMDBR03140 RL05DBCAMDBR03141 RL05DBCAMDJR02810 RL05DBCAMDJR02821 RL05DBCAMDJR02849 RL05DBCAMDJR02858 RL05DBCAMDJR02863 RL05DBCAMDMR02945 RL05DBCAMDMR02946 RL05DBCAMDMR02952 RL05DBCAMDMR02953 RL05DBCAMDMR02954 RL05DBCAMDMR02960 RL05DBCAMDMR02961 RL05DBCAMDMR02962 RL05DBCAMDMR02978 RL05DBCAMDMR02980 RL05DBCAMDMR02981 RL05DBCAMDMR02983 RL05DBCAMDMR02984 RL05DBCAMDMR02986 RL05DBCAMDMR02994 RL05DBCAMDMR03015 RL05DBCAMDMR03016 RL05DBCAMDMR03018 RL05DBCAMDMR03019 RL05DBCAMDMR03022 RL05DBCAMDMR03025 RL05DBCAMDMR03026 RL05DBCAMDMR03027 RL05DBCAMDPR03066 RL05DBCAMDPR03067 RL05DBCAMDPR03069 RL05DBCAMDPR03070 RL05DBCAMDPR03074 RL05DBCAMDPR03075 RL05DBCAMDPR03081 RL05DBCAMDPR03082 RL05DBCAMDPR03085 RL05DBCAMDPR03090 RL05DBCAMDPR03095 RL05DBCAMDPR03097 RL05DBCAMDPR03098 RL05DBCAMDPR03101 RL05DBCAMDRR03193 RL05DBCAMDRR03195 RL05DBCAMDRR03201 RL05DBCAMDRR03202 RL05DBCAMDRR03204 RL05DBCAMDUR02906 RL05DBCAMDUR02907 RL05DBCAMDUR02908 RL05DBCAMDUR02909 RL05DBCAMDUR02920 RL05DBCAMDUR02921 RL05DBCAMDUR02922 RL05DBCAMDUR02923 RL05DBCAMDBR03109 RL05DBCAMDBR03113 RL05DBCAMDBR03118 RL05DBCAMDBR03124 RL05DBCAMDBR03139 RL05DBCAMDJR02807 RL05DBCAMDJR02809 RL05DBCAMDJR02817 RL05DBCAMDJR02822 RL05DBCAMDJR02857 RL05DBCAMDJR02860 RL05DBCAMDJR02862 RL05DBCAMDMR02947 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Trend Facelift 2013 (27)
Xem danh sách số khung

RL05MBBAMDAR03273 RL05MBBAMDAR03274 RL05MBBAMDCR03425 RL05MBBAMDKR03512 RL05MBBAMDER03642 RL05MBBAMDKR03514 RL05MBBAMDKR03516 RL05MBBAMDCR03421 RL05MBBAMDCR03423 RL05MBBAMDER03645 RL05MBBAMDER03644 RL05MBBAMDER03637 RL05MBBAMDER03641 RL05MBBAMDDR03538 RL05MBBAMDDR03539 RL05MBBAMDDR03541 RL05MBBAMDER03640 RL05MBBAMDER03643 RL05MBBAMDER03639 RL05MBBAMDER03646 RL05MBBAMDER03638 RL05MBBAMDKR03513 RL05MBBAMDKR03515 RL05MBBAMDCR03422 RL05MBBAMDDR03537 RL05MBBAMDCR03424 RL05MBBAMDDR03540

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Sport Facelift 2013 (24)
Xem danh sách số khung

RL05SBBAMDAR03279 RL05SBBAMDAR03280 RL05SBBAMDKR03519 RL05SBBAMDKR03518 RL05SBBAMDCR03430 RL05SBBAMDCR03428 RL05SBBAMDKR03517 RL05SBBAMDER03647 RL05SBBAMDCR03429 RL05SBBAMDER03653 RL05SBBAMDER03650 RL05SBBAMDER03651 RL05SBBAMDKR03521 RL05SBBAMDKR03520 RL05SBBAMDCR03427 RL05SBBAMDDR03545 RL05SBBAMDDR03546 RL05SBBAMDER03649 RL05SBBAMDCR03426 RL05SBBAMDDR03544 RL05SBBAMDDR03542 RL05SBBAMDER03652 RL05SBBAMDDR03543 RL05SBBAMDER03648

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.0AT Sport + Facelift 2013 (66)
Xem danh sách số khung

RL05SBNAMDAR03281 RL05SBNAMDAR03282 RL05SBNAMDCR03435 RL05SBNAMDDR03522 RL05SBNAMDDR03523 RL05SBNAMDDR03547 RL05SBNAMDDR03549 RL05SBNAMDCR03432 RL05SBNAMDER03562 RL05SBNAMDER03580 RL05SBNAMDER03590 RL05SBNAMDER03561 RL05SBNAMDER03573 RL05SBNAMDER03579 RL05SBNAMDER03589 RL05SBNAMDER03567 RL05SBNAMDER03570 RL05SBNAMDER03578 RL05SBNAMDER03597 RL05SBNAMDCR03433 RL05SBNAMDER03568 RL05SBNAMDER03596 RL05SBNAMDER03559 RL05SBNAMDER03569 RL05SBNAMDER03593 RL05SBNAMDER03587 RL05SBNAMDER03554 RL05SBNAMDER03555 RL05SBNAMDER03577 RL05SBNAMDCR03434 RL05SBNAMDER03576 RL05SBNAMDER03581 RL05SBNAMDER03586 RL05SBNAMDER03594 RL05SBNAMDCR03431 RL05SBNAMDER03588 RL05SBNAMDER03595 RL05SBNAMDER03575 RL05SBNAMDER03584 RL05SBNAMDER03592 RL05SBNAMDER03560 RL05SBNAMDDR03524 RL05SBNAMDDR03550 RL05SBNAMDER03553 RL05SBNAMDER03556 RL05SBNAMDER03565 RL05SBNAMDER03566 RL05SBNAMDER03574 RL05SBNAMDER03591 RL05SBNAMDER03599 RL05SBNAMDDR03525 RL05SBNAMDDR03548 RL05SBNAMDER03552 RL05SBNAMDER03582 RL05SBNAMDER03583 RL05SBNAMDER03598 RL05SBNAMDDR03526 RL05SBNAMDER03564 RL05SBNAMDER03571 RL05SBNAMDER03572 RL05SBNAMDER03558 RL05SBNAMDDR03551 RL05SBNAMDER03557 RL05SBNAMDER03563 RL05SBNAMDER03585 RL05SBNAMDER03600

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục hiện tượng cọ sát trực tiếp giữa dây điện của hệ thống điện với bát treo hộp số
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/08/2015
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/9
Ford Fiesta Sedan 1.5 AT Titanium Facelift 2013 (86)
Xem danh sách số khung

RL04TBBAMDAR03275 RL04TBBAMDAR03276 RL04TBBAMDCR03416 RL04TBBAMDCR03417 RL04TBBAMDCR03418 RL04TBBAMDCR03419 RL04TBBAMDCR03420 RL04TBBAMDDR03532 RL04TBBAMDDR03533 RL04TBBAMDDR03534 RL04TBBAMDDR03535 RL04TBBAMDDR03536 RL04TBBAMDER03601 RL04TBBAMDER03602 RL04TBBAMDER03603 RL04TBBAMDER03604 RL04TBBAMDER03605 RL04TBBAMDER03606 RL04TBBAMDER03607 RL04TBBAMDER03608 RL04TBBAMDER03609 RL04TBBAMDER03610 RL04TBBAMDER03611 RL04TBBAMDER03612 RL04TBBAMDER03613 RL04TBBAMDER03614 RL04TBBAMDER03615 RL04TBBAMDER03616 RL04TBBAMDER03617 RL04TBBAMDER03618 RL04TBBAMDER03619 RL04TBBAMDER03620 RL04TBBAMDER03621 RL04TBBAMDER03622 RL04TBBAMDER03623 RL04TBBAMDER03624 RL04TBBAMDER03625 RL04TBBAMDER03626 RL04TBBAMDER03627 RL04TBBAMDER03628 RL04TBBAMDER03629 RL04TBBAMDER03630 RL04TBBAMDER03631 RL04TBBAMDER03632 RL04TBBAMDER03633 RL04TBBAMDER03634 RL04TBBAMDER03635 RL04TBBAMDER03636 RL04TBBAMDER03657 RL04TBBAMDER03658 RL04TBBAMDER03659 RL04TBBAMDER03660 RL04TBBAMDER03661 RL04TBBAMDER03662 RL04TBBAMDER03663 RL04TBBAMDER03664 RL04TBBAMDER03665 RL04TBBAMDER03666 RL04TBBAMDER03667 RL04TBBAMDER03668 RL04TBBAMDER03669 RL04TBBAMDER03670 RL04TBBAMDER03671 RL04TBBAMDER03672 RL04TBBAMDER03673 RL04TBBAMDER03674 RL04TBBAMDER03675 RL04TBBAMDER03676 RL04TBBAMDER03677 RL04TBBAMDER03678 RL04TBBAMDER03679 RL04TBBAMDER03680 RL04TBBAMDER03681 RL04TBBAMDER03682 RL04TBBAMDER03683 RL04TBBAMDER03684 RL04TBBAMDER03685 RL04TBBAMDER03686 RL04TBBAMDER03687 RL04TBBAMDER03688 RL04TBBAMDER03689 RL04TBBAMDKR03507 RL04TBBAMDKR03508 RL04TBBAMDKR03509 RL04TBBAMDKR03510 RL04TBBAMDKR03511

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Trend Facelift 2013 (27)
Xem danh sách số khung

RL05MBBAMDAR03273 RL05MBBAMDAR03274 RL05MBBAMDCR03421 RL05MBBAMDCR03422 RL05MBBAMDCR03423 RL05MBBAMDCR03424 RL05MBBAMDCR03425 RL05MBBAMDDR03537 RL05MBBAMDDR03538 RL05MBBAMDDR03539 RL05MBBAMDDR03540 RL05MBBAMDDR03541 RL05MBBAMDER03637 RL05MBBAMDER03638 RL05MBBAMDER03639 RL05MBBAMDER03640 RL05MBBAMDER03641 RL05MBBAMDER03642 RL05MBBAMDER03643 RL05MBBAMDER03644 RL05MBBAMDER03645 RL05MBBAMDER03646 RL05MBBAMDKR03512 RL05MBBAMDKR03513 RL05MBBAMDKR03514 RL05MBBAMDKR03515 RL05MBBAMDKR03516

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.5 AT Sport Facelift 2013 (24)
Xem danh sách số khung

RL05SBBAMDAR03279 RL05SBBAMDAR03280 RL05SBBAMDCR03426 RL05SBBAMDCR03427 RL05SBBAMDCR03428 RL05SBBAMDCR03429 RL05SBBAMDCR03430 RL05SBBAMDDR03542 RL05SBBAMDDR03543 RL05SBBAMDDR03544 RL05SBBAMDDR03545 RL05SBBAMDDR03546 RL05SBBAMDER03647 RL05SBBAMDER03648 RL05SBBAMDER03649 RL05SBBAMDER03650 RL05SBBAMDER03651 RL05SBBAMDER03652 RL05SBBAMDER03653 RL05SBBAMDKR03517 RL05SBBAMDKR03518 RL05SBBAMDKR03519 RL05SBBAMDKR03520 RL05SBBAMDKR03521

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.0AT Sport + Facelift 2013 (66)
Xem danh sách số khung

RL05SBNAMDCR03432 RL05SBNAMDCR03433 RL05SBNAMDCR03434 RL05SBNAMDCR03435 RL05SBNAMDDR03522 RL05SBNAMDDR03523 RL05SBNAMDDR03524 RL05SBNAMDDR03525 RL05SBNAMDDR03526 RL05SBNAMDDR03547 RL05SBNAMDDR03548 RL05SBNAMDDR03549 RL05SBNAMDDR03550 RL05SBNAMDDR03551 RL05SBNAMDER03552 RL05SBNAMDER03553 RL05SBNAMDER03554 RL05SBNAMDER03555 RL05SBNAMDER03556 RL05SBNAMDER03557 RL05SBNAMDER03558 RL05SBNAMDER03559 RL05SBNAMDER03560 RL05SBNAMDER03561 RL05SBNAMDER03562 RL05SBNAMDER03563 RL05SBNAMDER03564 RL05SBNAMDER03565 RL05SBNAMDER03566 RL05SBNAMDER03567 RL05SBNAMDER03568 RL05SBNAMDER03569 RL05SBNAMDER03570 RL05SBNAMDER03571 RL05SBNAMDER03572 RL05SBNAMDER03573 RL05SBNAMDER03574 RL05SBNAMDER03575 RL05SBNAMDER03576 RL05SBNAMDER03577 RL05SBNAMDER03578 RL05SBNAMDER03579 RL05SBNAMDER03580 RL05SBNAMDER03581 RL05SBNAMDER03582 RL05SBNAMDER03583 RL05SBNAMDER03584 RL05SBNAMDER03585 RL05SBNAMDER03586 RL05SBNAMDER03587 RL05SBNAMDER03588 RL05SBNAMDER03589 RL05SBNAMDER03590 RL05SBNAMDER03591 RL05SBNAMDER03592 RL05SBNAMDER03593 RL05SBNAMDER03594 RL05SBNAMDER03595 RL05SBNAMDER03596 RL05SBNAMDER03597 RL05SBNAMDER03598 RL05SBNAMDER03599 RL05SBNAMDER03600 RL05SBNAMDAR03281 RL05SBNAMDAR03282 RL05SBNAMDCR03431

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta 2012 (820)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Fiesta Sedan 1.6AT Trend 2012 (300)
Xem danh sách số khung

RL04DBCAMCTR02757 RL04DBCAMCTR02762 RL04DBCAMCTR02768 RL04DBCAMCTR02777 RL04DBCAMCTR02783 RL04DBCAMCAR02047 RL04DBCAMCAR02048 RL04DBCAMCAR02051 RL04DBCAMCAR02054 RL04DBCAMCAR02057 RL04DBCAMCAR02065 RL04DBCAMCAR02089 RL04DBCAMCAR02090 RL04DBCAMCAR02097 RL04DBCAMCAR02103 RL04DBCAMCAR02110 RL04DBCAMCAR02129 RL04DBCAMCAR02130 RL04DBCAMCAR02143 RL04DBCAMCAR02148 RL04DBCAMCAR02149 RL04DBCAMCAR02156 RL04DBCAMCAR02159 RL04DBCAMCAR02160 RL04DBCAMCBR01986 RL04DBCAMCBR02001 RL04DBCAMCBR02002 RL04DBCAMCBR02005 RL04DBCAMCBR02006 RL04DBCAMCBR02020 RL04DBCAMCLR02470 RL04DBCAMCLR02474 RL04DBCAMCLR02475 RL04DBCAMCLR02477 RL04DBCAMCLR02478 RL04DBCAMCLR02482 RL04DBCAMCLR02484 RL04DBCAMCLR02557 RL04DBCAMCLR02565 RL04DBCAMCLR02573 RL04DBCAMCSR02632 RL04DBCAMCSR02642 RL04DBCAMCTR02729 RL04DBCAMCTR02732 RL04DBCAMCTR02733 RL04DBCAMCTR02741 RL04DBCAMCTR02745 RL04DBCAMCTR02749 RL04DBCAMCTR02761 RL04DBCAMCTR02771 RL04DBCAMCAR02050 RL04DBCAMCAR02060 RL04DBCAMCAR02066 RL04DBCAMCAR02068 RL04DBCAMCAR02073 RL04DBCAMCAR02095 RL04DBCAMCAR02124 RL04DBCAMCAR02134 RL04DBCAMCAR02152 RL04DBCAMCAR02064 RL04DBCAMCBR01993 RL04DBCAMCAR02074 RL04DBCAMCBR02007 RL04DBCAMCAR02078 RL04DBCAMCBR02016 RL04DBCAMCAR02093 RL04DBCAMCLR02479 RL04DBCAMCAR02098 RL04DBCAMCLR02563 RL04DBCAMCAR02106 RL04DBCAMCLR02574 RL04DBCAMCAR02128 RL04DBCAMCLR02576 RL04DBCAMCAR02139 RL04DBCAMCLR02579 RL04DBCAMCBR01988 RL04DBCAMCSR02635 RL04DBCAMCBR01991 RL04DBCAMCSR02636 RL04DBCAMCLR02467 RL04DBCAMCTR02725 RL04DBCAMCLR02481 RL04DBCAMCTR02728 RL04DBCAMCLR02566 RL04DBCAMCTR02731 RL04DBCAMCSR02628 RL04DBCAMCTR02738 RL04DBCAMCTR02740 RL04DBCAMCTR02748 RL04DBCAMCTR02765 RL04DBCAMCTR02773 RL04DBCAMCTR02766 RL04DBCAMCAR02107 RL04DBCAMCTR02769 RL04DBCAMCAR02125 RL04DBCAMCAR02058 RL04DBCAMCBR02024 RL04DBCAMCAR02070 RL04DBCAMCLR02469 RL04DBCAMCAR02079 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.6AT Sport 2012 (520)
Xem danh sách số khung

RL05DBCAMCTR02786 RL05DBCAMCYR02612 RL05DBCAMCTR02788 RL05DBCAMCYR02613 RL05DBCAMCTR02799 RL05DBCAMCYR02615 RL05DBCAMCTR02801 RL05DBCAMCYR02617 RL05DBCAMCYR02585 RL05DBCAMCYR02618 RL05DBCAMCYR02587 RL05DBCAMCYR02619 RL05DBCAMCYR02588 RL05DBCAMCYR02624 RL05DBCAMCYR02594 RL05DBCAMCDR02353 RL05DBCAMCYR02599 RL05DBCAMCDR02356 RL05DBCAMCYR02605 RL05DBCAMCDR02363 RL05DBCAMCYR02609 RL05DBCAMCDR02364 RL05DBCAMCYR02616 RL05DBCAMCDR02371 RL05DBCAMCDR02383 RL05DBCAMCDR02378 RL05DBCAMCDR02407 RL05DBCAMCDR02379 RL05DBCAMCDR02408 RL05DBCAMCDR02382 RL05DBCAMCDR02417 RL05DBCAMCDR02385 RL05DBCAMCDR02425 RL05DBCAMCDR02388 RL05DBCAMCER02445 RL05DBCAMCDR02409 RL05DBCAMCER02448 RL05DBCAMCDR02413 RL05DBCAMCER02450 RL05DBCAMCDR02414 RL05DBCAMCER02461 RL05DBCAMCDR02428 RL05DBCAMCER02463 RL05DBCAMCDR02440 RL05DBCAMCGR02185 RL05DBCAMCDR02441 RL05DBCAMCGR02213 RL05DBCAMCDR02442 RL05DBCAMCKR02326 RL05DBCAMCDR02443 RL05DBCAMCLR02488 RL05DBCAMCER02446 RL05DBCAMCLR02489 RL05DBCAMCER02459 RL05DBCAMCLR02507 RL05DBCAMCGR02169 RL05DBCAMCLR02512 RL05DBCAMCGR02170 RL05DBCAMCLR02513 RL05DBCAMCGR02175 RL05DBCAMCLR02517 RL05DBCAMCGR02181 RL05DBCAMCRR02035 RL05DBCAMCGR02196 RL05DBCAMCSR02666 RL05DBCAMCGR02203 RL05DBCAMCSR02675 RL05DBCAMCGR02220 RL05DBCAMCSR02682 RL05DBCAMCGR02222 RL05DBCAMCSR02718 RL05DBCAMCGR02224 RL05DBCAMCSR02722 RL05DBCAMCGR02234 RL05DBCAMCTR02793 RL05DBCAMCKR02245 RL05DBCAMCTR02795 RL05DBCAMCKR02246 RL05DBCAMCYR02607 RL05DBCAMCKR02252 RL05DBCAMCYR02623 RL05DBCAMCKR02257 RL05DBCAMCDR02400 RL05DBCAMCKR02258 RL05DBCAMCER02457 RL05DBCAMCKR02259 RL05DBCAMCER02464 RL05DBCAMCKR02263 RL05DBCAMCGR02174 RL05DBCAMCKR02264 RL05DBCAMCGR02207 RL05DBCAMCKR02283 RL05DBCAMCKR02248 RL05DBCAMCKR02288 RL05DBCAMCKR02278 RL05DBCAMCKR02292 RL05DBCAMCKR02291 RL05DBCAMCKR02306 RL05DBCAMCKR02293 RL05DBCAMCKR02320 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta 2011 (1610)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Fiesta Sedan 1.6AT Trend 2011 (905)
Xem danh sách số khung

RL04DBCAMBTR00947 RL04DBCAMBTR01015 RL04DBCAMBTR00819 RL04DBCAMBJR01261 RL04DBCAMBTR00955 RL04DBCAMBUR01331 RL04DBCAMBTR00823 RL04DBCAMBJR01267 RL04DBCAMBTR00956 RL04DBCAMBUR01334 RL04DBCAMBTR00824 RL04DBCAMBJR01275 RL04DBCAMBTR01016 RL04DBCAMBUR01359 RL04DBCAMBTR00826 RL04DBCAMBLR00107 RL04DBCAMBTR01017 RL04DBCAMBYR00345 RL04DBCAMBTR00827 RL04DBCAMBLR00130 RL04DBCAMBTR01018 RL04DBCAMBDR00035 RL04DBCAMBTR00829 RL04DBCAMBLR00142 RL04DBCAMBTR01019 RL04DBCAMBER00051 RL04DBCAMBTR00830 RL04DBCAMBLR00161 RL04DBCAMBUR01329 RL04DBCAMBJR01087 RL04DBCAMBTR00833 RL04DBCAMBLR00174 RL04DBCAMBUR01341 RL04DBCAMBKR00029 RL04DBCAMBTR00834 RL04DBCAMBLR00179 RL04DBCAMBUR01348 RL04DBCAMBLR00119 RL04DBCAMBTR00837 RL04DBCAMBLR00188 RL04DBCAMBUR01356 RL04DBCAMBLR00156 RL04DBCAMBTR00949 RL04DBCAMBLR00202 RL04DBCAMBUR01357 RL04DBCAMBLR00186 RL04DBCAMBTR00952 RL04DBCAMBLR00206 RL04DBCAMBUR01591 RL04DBCAMBLR00187 RL04DBCAMBTR00959 RL04DBCAMBLR00214 RL04DBCAMBYR00285 RL04DBCAMBLR00195 RL04DBCAMBTR00962 RL04DBCAMBLR00224 RL04DBCAMBYR00296 RL04DBCAMBLR00208 RL04DBCAMBTR01006 RL04DBCAMBLR00232 RL04DBCAMBYR00346 RL04DBCAMBLR00219 RL04DBCAMBTR01023 RL04DBCAMBMR01686 RL04DBCAMBYR00347 RL04DBCAMBMR01700 RL04DBCAMBTR01024 RL04DBCAMBMR01696 RL04DBCAMBYR00354 RL04DBCAMBMR01724 RL04DBCAMBUR01328 RL04DBCAMBMR01723 RL04DBCAMBDR00031 RL04DBCAMBMR01834 RL04DBCAMBUR01330 RL04DBCAMBMR01833 RL04DBCAMBER00047 RL04DBCAMBMR01869 RL04DBCAMBUR01332 RL04DBCAMBMR01887 RL04DBCAMBER00049 RL04DBCAMBMR01878 RL04DBCAMBUR01337 RL04DBCAMBPR01959 RL04DBCAMBER00055 RL04DBCAMBMR01881 RL04DBCAMBUR01340 RL04DBCAMBPR01960 RL04DBCAMBER00059 RL04DBCAMBMR01893 RL04DBCAMBUR01343 RL04DBCAMBPR01981 RL04DBCAMBER00060 RL04DBCAMBSR00414 RL04DBCAMBUR01355 RL04DBCAMBPR01983 RL04DBCAMBER00061 RL04DBCAMBSR00418 RL04DBCAMBUR01565 RL04DBCAMBSR00434 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta Hatchback 1.6AT Sport 2011 (705)
Xem danh sách số khung

RL05DBCAMBMR01940 RL05DBCAMBSR00494 RL05DBCAMBTR00767 RL05DBCAMBSR00468 RL05DBCAMBSR00622 RL05DBCAMBTR00779 RL05DBCAMBSR00567 RL05DBCAMBTR00766 RL05DBCAMBTR00786 RL05DBCAMBSR00572 RL05DBCAMBTR00794 RL05DBCAMBTR00796 RL05DBCAMBSR00573 RL05DBCAMBTR00968 RL05DBCAMBTR00802 RL05DBCAMBSR00609 RL05DBCAMBUR01450 RL05DBCAMBTR00855 RL05DBCAMBSR00610 RL05DBCAMBUR01458 RL05DBCAMBTR00856 RL05DBCAMBSR00612 RL05DBCAMBUR01483 RL05DBCAMBTR00863 RL05DBCAMBSR00633 RL05DBCAMBUR01509 RL05DBCAMBTR00879 RL05DBCAMBSR00637 RL05DBCAMBYR00368 RL05DBCAMBTR00883 RL05DBCAMBTR00772 RL05DBCAMBMR01932 RL05DBCAMBTR00884 RL05DBCAMBTR00792 RL05DBCAMBJR01083 RL05DBCAMBTR00909 RL05DBCAMBTR00800 RL05DBCAMBJR01156 RL05DBCAMBTR00911 RL05DBCAMBTR00801 RL05DBCAMBJR01177 RL05DBCAMBTR00912 RL05DBCAMBTR00867 RL05DBCAMBJR01178 RL05DBCAMBTR00914 RL05DBCAMBTR00890 RL05DBCAMBMR01651 RL05DBCAMBTR00915 RL05DBCAMBTR00897 RL05DBCAMBMR01658 RL05DBCAMBTR00980 RL05DBCAMBTR00906 RL05DBCAMBMR01750 RL05DBCAMBUR01311 RL05DBCAMBTR00966 RL05DBCAMBMR01773 RL05DBCAMBUR01322 RL05DBCAMBTR00979 RL05DBCAMBSR00477 RL05DBCAMBUR01323 RL05DBCAMBTR00988 RL05DBCAMBSR00575 RL05DBCAMBUR01373 RL05DBCAMBTR00995 RL05DBCAMBSR00577 RL05DBCAMBUR01387 RL05DBCAMBTR00997 RL05DBCAMBSR00579 RL05DBCAMBUR01397 RL05DBCAMBUR01309 RL05DBCAMBSR00625 RL05DBCAMBUR01402 RL05DBCAMBUR01365 RL05DBCAMBTR00769 RL05DBCAMBUR01462 RL05DBCAMBUR01377 RL05DBCAMBTR00776 RL05DBCAMBUR01463 RL05DBCAMBUR01396 RL05DBCAMBTR00790 RL05DBCAMBUR01472 RL05DBCAMBUR01446 RL05DBCAMBTR00797 RL05DBCAMBUR01531 RL05DBCAMBUR01452 RL05DBCAMBTR00969 RL05DBCAMBYR00261 RL05DBCAMBUR01474 RL05DBCAMBTR00985 RL05DBCAMBYR00373 RL05DBCAMBUR01479 RL05DBCAMBTR00987 RL05DBCAMBYR00383 RL05DBCAMBUR01480 RL05DBCAMBUR01310 RL05DBCAMBYR00387 RL05DBCAMBUR01511 RL05DBCAMBUR01372 RL05DBCAMBYR00392 RL05DBCAMBUR01529 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Fiesta 2010 (22)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Fiesta Sedan 1.6AT Trend 2010 (3)
Ford Fiesta Hatchback 1.6AT Sport 2010 (3)
Ford Fiesta JA8 5D 2010 (16)
Xem danh sách số khung

MNBAXXARJAAB16037 MNBJXXARJJAB15996 MNBAXXARJAAG29592 MNBAXXARJAAG29540 MNBJXXARJJAG30159 MNBJXXARJJAG29600 MNBJXXARJJAG29563 MNBAXXARJAAG29635 MNBAXXARJAAG29618 MNBJXXARJJAG29615 MNBAXXARJAAG30193 MNBAXXARJAAG29607 MNBJXXARJJAG29582 MNBJXXARJJAG29633 MNBAXXARJAAG29573 MNBJXXARJJAG29545

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây