Báo cáo triệu hồi :: Ford Focus

Tổng số xe Ford Focus bị triệu hồi = 3326

Ford Focus 2015 (290)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan 2015 (110)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMFER08845 RL04DF6AMFER08852 RL04DF6AMFKR08793 RL04DF6AMFLR08885 RL04DF6AMFLR08897 RL04DF6AMFLR08902 RL04DF6AMFYR08955 RL04DF6AMFYR08968 RL04DF6AMFCR08769 RL04DF6AMFLR08901 RL04DF6AMFYR08965 RL04DF6AMFLR08893 RL04DF6AMFYR08957 RL04DF6AMFYR08963 RL04DF6AMFYR08966 RL04DF6AMFCR08763 RL04DF6AMFDR08836 RL04DF6AMFLR08888 RL04DF6AMFCR08762 RL04DF6AMFCR08768 RL04DF6AMFCR08770 RL04DF6AMFDR08840 RL04DF6AMFER08854 RL04DF6AMFKR08792 RL04DF6AMFKR08802 RL04DF6AMFLR08889 RL04DF6AMFLR08900 RL04DF6AMFLR08911 RL04DF6AMFYR08976 RL04DF6AMFYR08980 RL04DF6AMFDR08839 RL04DF6AMFER08844 RL04DF6AMFYR08953 RL04DF6AMFYR08969 RL04DF6AMFYR08971 RL04DF6AMFKR08796 RL04DF6AMFKR08803 RL04DF6AMFLR08905 RL04DF6AMFYR08970 RL04DF6AMFCR08758 RL04DF6AMFYR08973 RL04DF6AMFCR08772 RL04DF6AMFDR08841 RL04DF6AMFER08847 RL04DF6AMFER08851 RL04DF6AMFER08855 RL04DF6AMFKR08791 RL04DF6AMFKR08797 RL04DF6AMFKR08805 RL04DF6AMFLR08886 RL04DF6AMFLR08892 RL04DF6AMFLR08896 RL04DF6AMFLR08908 RL04DF6AMFLR08910 RL04DF6AMFYR08960 RL04DF6AMFYR08964 RL04DF6AMFYR08972 RL04DF6AMFYR08974 RL04DF6AMFYR08978 RL04DF6AMFCR08759 RL04DF6AMFCR08761 RL04DF6AMFCR08765 RL04DF6AMFDR08838 RL04DF6AMFER08842 RL04DF6AMFER08848 RL04DF6AMFER08856 RL04DF6AMFKR08798 RL04DF6AMFKR08800 RL04DF6AMFKR08801 RL04DF6AMFLR08887 RL04DF6AMFLR08890 RL04DF6AMFLR08891 RL04DF6AMFLR08895 RL04DF6AMFLR08906 RL04DF6AMFYR08958 RL04DF6AMFYR08959 RL04DF6AMFYR08975 RL04DF6AMFCR08760 RL04DF6AMFCR08766 RL04DF6AMFER08850 RL04DF6AMFER08853 RL04DF6AMFYR08948 RL04DF6AMFCR08767 RL04DF6AMFER08846 RL04DF6AMFKR08794 RL04DF6AMFKR08799 RL04DF6AMFYR08952 RL04DF6AMFCR08764 RL04DF6AMFER08849 RL04DF6AMFYR08954 RL04DF6AMFKR08804 RL04DF6AMFLR08894 RL04DF6AMFLR08899 RL04DF6AMFYR08962 RL04DF6AMFLR08907 RL04DF6AMFLR08909 RL04DF6AMFYR08949 RL04DF6AMFYR08950 RL04DF6AMFYR08951 RL04DF6AMFYR08961 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback 2015 (130)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMFYR09008 RL05DF6AMFYR09009 RL05DF6AMFYR09011 RL05DF6AMFER08870 RL05DF6AMFER08876 RL05DF6AMFLR08928 RL05DF6AMFER08878 RL05DF6AMFYR08990 RL05DF6AMFER08867 RL05DF6AMFER08882 RL05DF6AMFLR08921 RL05DF6AMFLR08929 RL05DF6AMFLR08946 RL05DF6AMFYR08991 RL05DF6AMFYR08994 RL05DF6AMFER08863 RL05DF6AMFER08865 RL05DF6AMFER08884 RL05DF6AMFKR08810 RL05DF6AMFLR08920 RL05DF6AMFYR08985 RL05DF6AMFER08862 RL05DF6AMFER08881 RL05DF6AMFLR08924 RL04DF6AMFER08843 RL05DF6AMFDR08833 RL05DF6AMFER08860 RL05DF6AMFLR08912 RL05DF6AMFLR08931 RL05DF6AMFLR08933 RL05DF6AMFLR08935 RL05DF6AMFYR08981 RL05DF6AMFYR08982 RL05DF6AMFYR08983 RL05DF6AMFYR08984 RL05DF6AMFYR08988 RL05DF6AMFYR08989 RL05DF6AMFYR08992 RL05DF6AMFYR09001 RL05DF6AMFYR09003 RL05DF6AMFYR09004 RL05DF6AMFYR09012 RL05DF6AMFYR09014 RL05DF6AMFER08868 RL05DF6AMFKR08818 RL05DF6AMFKR08821 RL05DF6AMFLR08936 RL05DF6AMFYR08996 RL05DF6AMFDR08825 RL05DF6AMFDR08826 RL05DF6AMFER08857 RL05DF6AMFER08858 RL05DF6AMFER08869 RL05DF6AMFKR08808 RL05DF6AMFKR08813 RL05DF6AMFLR08915 RL05DF6AMFLR08940 RL05DF6AMFYR08995 RL05DF6AMFDR08822 RL05DF6AMFDR08824 RL05DF6AMFER08861 RL05DF6AMFER08883 RL05DF6AMFKR08812 RL05DF6AMFKR08819 RL05DF6AMFLR08930 RL05DF6AMFLR08937 RL05DF6AMFYR09005 RL05DF6AMFKR08809 RL05DF6AMFLR08914 RL05DF6AMFLR08938 RL05DF6AMFLR08941 RL05DF6AMFER08880 RL05DF6AMFLR08939 RL05DF6AMFDR08834 RL05DF6AMFKR08817 RL05DF6AMFDR08823 RL05DF6AMFER08877 RL05DF6AMFER08879 RL05DF6AMFKR08811 RL05DF6AMFLR08916 RL05DF6AMFYR09002 RL05DF6AMFDR08827 RL05DF6AMFDR08828 RL05DF6AMFER08859 RL05DF6AMFER08874 RL05DF6AMFKR08806 RL05DF6AMFLR08926 RL05DF6AMFLR08927 RL05DF6AMFLR08934 RL05DF6AMFLR08942 RL05DF6AMFYR08997 RL05DF6AMFYR08998 RL05DF6AMFYR09006 RL05DF6AMFYR09010 RL05DF6AMFYR09013 RL05DF6AMFYR09016 RL05DF6AMFER08873 RL05DF6AMFLR08918 RL05DF6AMFLR08922 RL05DF6AMFLR08923 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan 2015 (18)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMFKR08790 RL04DFCAMFCR08748 RL04DFCAMFCR08753 RL04DFCAMFCR08788 RL04DFCAMFCR08746 RL04DFCAMFCR08747 RL04DFCAMFCR08756 RL04DFCAMFCR08752 RL04DFCAMFCR08754 RL04DFCAMFCR08755 RL04DFCAMFCR08785 RL04DFCAMFCR08786 RL04DFCAMFCR08789 RL04DFCAMFCR08749 RL04DFCAMFCR08787 RL04DFCAMFCR08750 RL04DFCAMFCR08751 RL04DFCAMFCR08757

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback 2015 (32)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMFCR08780 RL05DFCAMFCR08781 RL05DFCAMFCR08782 RL05DFCAMFCR08735 RL05DFCAMFCR08741 RL05DFCAMFCR08742 RL05DFCAMFCR08745 RL05DFCAMFCR08728 RL05DFCAMFCR08784 RL05DFCAMFCR08779 RL05DFCAMFCR08739 RL05DFCAMFCR08727 RL05DFCAMFCR08729 RL05DFCAMFCR08730 RL05DFCAMFCR08740 RL05DFCAMFCR08774 RL05DFCAMFCR08776 RL05DFCAMFCR08777 RL05DFCAMFCR08778 RL05DFCAMFCR08738 RL05DFCAMFCR08744 RL05DFCAMFCR08726 RL05DFCAMFCR08732 RL05DFCAMFCR08733 RL05DFCAMFCR08734 RL05DFCAMFCR08736 RL05DFCAMFCR08773 RL05DFCAMFCR08775 RL05DFCAMFCR08783 RL05DFCAMFCR08731 RL05DFCAMFCR08737 RL05DFCAMFCR08743

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2014 (1145)

Tóm tắt
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/10/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/31
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan 2014 (67)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMELR07894 RL04DF6AMELR07895 RL04DF6AMELR07896 RL04DF6AMELR07897 RL04DF6AMELR07898 RL04DF6AMELR07899 RL04DF6AMELR07900 RL04DF6AMELR07901 RL04DF6AMELR07902 RL04DF6AMELR07903 RL04DF6AMELR07904 RL04DF6AMELR07905 RL04DF6AMELR07906 RL04DF6AMELR07907 RL04DF6AMELR07908 RL04DF6AMELR07909 RL04DF6AMELR07910 RL04DF6AMELR07911 RL04DF6AMESR08001 RL04DF6AMESR08002 RL04DF6AMESR08003 RL04DF6AMESR08004 RL04DF6AMESR08005 RL04DF6AMESR08006 RL04DF6AMESR08007 RL04DF6AMESR08008 RL04DF6AMESR08009 RL04DF6AMESR08010 RL04DF6AMESR08011 RL04DF6AMESR08012 RL04DF6AMESR08013 RL04DF6AMESR08014 RL04DF6AMESR08015 RL04DF6AMESR08016 RL04DF6AMESR08017 RL04DF6AMESR08018 RL04DF6AMESR08019 RL04DF6AMESR08020 RL04DF6AMESR08021 RL04DF6AMESR08022 RL04DF6AMESR08023 RL04DF6AMESR08024 RL04DF6AMESR08025 RL04DF6AMESR08026 RL04DF6AMESR08027 RL04DF6AMESR08028 RL04DF6AMESR08029 RL04DF6AMESR08030 RL04DF6AMESR08031 RL04DF6AMESR08032 RL04DF6AMEYR07952 RL04DF6AMEYR07953 RL04DF6AMEYR07954 RL04DF6AMEYR07955 RL04DF6AMEYR07956 RL04DF6AMELR07882 RL04DF6AMELR07883 RL04DF6AMELR07884 RL04DF6AMELR07885 RL04DF6AMELR07886 RL04DF6AMELR07887 RL04DF6AMELR07888 RL04DF6AMELR07889 RL04DF6AMELR07890 RL04DF6AMELR07891 RL04DF6AMELR07892 RL04DF6AMELR07893

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback 2014 (60)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMELR07854 RL05DF6AMELR07855 RL05DF6AMELR07856 RL05DF6AMELR07857 RL05DF6AMELR07858 RL05DF6AMELR07859 RL05DF6AMELR07860 RL05DF6AMELR07861 RL05DF6AMELR07862 RL05DF6AMELR07863 RL05DF6AMELR07864 RL05DF6AMELR07865 RL05DF6AMELR07866 RL05DF6AMELR07867 RL05DF6AMELR07868 RL05DF6AMELR07869 RL05DF6AMELR07870 RL05DF6AMELR07871 RL05DF6AMELR07872 RL05DF6AMELR07873 RL05DF6AMELR07874 RL05DF6AMELR07875 RL05DF6AMELR07876 RL05DF6AMELR07877 RL05DF6AMELR07878 RL05DF6AMELR07879 RL05DF6AMELR07880 RL05DF6AMELR07881 RL05DF6AMESR07981 RL05DF6AMESR07982 RL05DF6AMESR07983 RL05DF6AMESR07984 RL05DF6AMESR07985 RL05DF6AMESR07986 RL05DF6AMESR07987 RL05DF6AMESR07988 RL05DF6AMESR07989 RL05DF6AMESR07990 RL05DF6AMESR07991 RL05DF6AMESR07992 RL05DF6AMESR07993 RL05DF6AMESR07994 RL05DF6AMESR07995 RL05DF6AMESR07996 RL05DF6AMESR07997 RL05DF6AMESR07998 RL05DF6AMESR07999 RL05DF6AMESR08000 RL05DF6AMETR08041 RL05DF6AMEYR07958 RL05DF6AMEYR07959 RL05DF6AMEYR07960 RL05DF6AMEYR07961 RL05DF6AMEYR07962 RL05DF6AMEYR07963 RL05DF6AMEYR07964 RL05DF6AMEYR07965 RL05DF6AMEYR07966 RL05DF6AMEYR07967 RL05DF6AMEYR07968

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan 2014 (20)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMELR07928 RL04DFCAMELR07929 RL04DFCAMELR07930 RL04DFCAMELR07931 RL04DFCAMELR07932 RL04DFCAMELR07933 RL04DFCAMELR07934 RL04DFCAMELR07935 RL04DFCAMELR07936 RL04DFCAMELR07940 RL04DFCAMELR07941 RL04DFCAMELR07942 RL04DFCAMELR07943 RL04DFCAMELR07944 RL04DFCAMELR07945 RL04DFCAMESR08033 RL04DFCAMESR08034 RL04DFCAMESR08035 RL04DFCAMESR08036 RL04DFCAMESR08037

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback 2014 (23)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMELR07912 RL05DFCAMELR07913 RL05DFCAMELR07914 RL05DFCAMELR07915 RL05DFCAMELR07916 RL05DFCAMELR07917 RL05DFCAMELR07918 RL05DFCAMELR07919 RL05DFCAMELR07920 RL05DFCAMELR07921 RL05DFCAMELR07922 RL05DFCAMELR07923 RL05DFCAMELR07924 RL05DFCAMELR07925 RL05DFCAMELR07926 RL05DFCAMELR07927 RL05DFCAMEYR07970 RL05DFCAMEYR07971 RL05DFCAMEYR07972 RL05DFCAMEYR07973 RL05DFCAMEYR07974 RL05DFCAMEYR07975 RL05DFCAMEYR07976

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan 2014 (277)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMELR07889 RL04DF6AMELR07899 RL04DF6AMERR08598 RL04DF6AMERR08608 RL04DF6AMERR08612 RL04DF6AMESR08003 RL04DF6AMESR08012 RL04DF6AMESR08032 RL04DF6AMETR08090 RL04DF6AMETR08094 RL04DF6AMETR08098 RL04DF6AMEUR08218 RL04DF6AMEYR07953 RL04DF6AMEAR08624 RL04DF6AMEBR08521 RL04DF6AMEBR08535 RL04DF6AMELR07903 RL04DF6AMEMR08335 RL04DF6AMEMR08343 RL04DF6AMEPR08416 RL04DF6AMEPR08427 RL04DF6AMERR08611 RL04DF6AMESR08002 RL04DF6AMESR08004 RL04DF6AMEUR08217 RL04DF6AMEAR08617 RL04DF6AMEGR08699 RL04DF6AMEGR08700 RL04DF6AMELR07898 RL04DF6AMELR07908 RL04DF6AMESR08018 RL04DF6AMEUR08235 RL04DF6AMEAR08623 RL04DF6AMELR07910 RL04DF6AMEUR08241 RL04DF6AMEAR08621 RL04DF6AMEBR08518 RL04DF6AMEBR08532 RL04DF6AMEGR08705 RL04DF6AMEJR08185 RL04DF6AMELR07907 RL04DF6AMEPR08418 RL04DF6AMETR08085 RL04DF6AMETR08086 RL04DF6AMEJR08182 RL04DF6AMELR07901 RL04DF6AMEPR08415 RL04DF6AMEPR08417 RL04DF6AMEUR08224 RL04DF6AMEUR08243 RL04DF6AMEBR08530 RL04DF6AMEBR08533 RL04DF6AMEGR08706 RL04DF6AMEJR08183 RL04DF6AMEJR08184 RL04DF6AMELR07900 RL04DF6AMELR07905 RL04DF6AMEMR08337 RL04DF6AMEMR08345 RL04DF6AMEPR08428 RL04DF6AMESR08009 RL04DF6AMETR08093 RL04DF6AMETR08095 RL04DF6AMEUR08227 RL04DF6AMEUR08230 RL04DF6AMEUR08251 RL04DF6AMEAR08625 RL04DF6AMEGR08696 RL04DF6AMEGR08697 RL04DF6AMEGR08698 RL04DF6AMEJR08167 RL04DF6AMEJR08175 RL04DF6AMEPR08423 RL04DF6AMERR08600 RL04DF6AMERR08601 RL04DF6AMERR08609 RL04DF6AMESR08020 RL04DF6AMESR08021 RL04DF6AMETR08084 RL04DF6AMEUR08231 RL04DF6AMEUR08244 RL04DF6AMEMR08340 RL04DF6AMEUR08216 RL04DF6AMEYR07956 RL04DF6AMETR08096 RL04DF6AMEUR08249 RL04DF6AMEBR08519 RL04DF6AMEBR08522 RL04DF6AMEBR08523 RL04DF6AMEBR08524 RL04DF6AMEGR08694 RL04DF6AMEGR08711 RL04DF6AMEJR08164 RL04DF6AMEJR08174 RL04DF6AMEJR08176 RL04DF6AMEJR08186 RL04DF6AMEJR08189 RL04DF6AMEJR08193 RL04DF6AMELR07885 RL04DF6AMELR07886 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback 2014 (315)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMEUR08282 RL05DF6AMEUR08288 RL05DF6AMEUR08303 RL05DF6AMEUR08304 RL05DF6AMEAR08647 RL05DF6AMEAR08649 RL05DF6AMEBR08487 RL05DF6AMEBR08496 RL05DF6AMEGR08725 RL05DF6AMEJR08145 RL05DF6AMERR08551 RL05DF6AMERR08558 RL05DF6AMEAR08646 RL05DF6AMEJR08114 RL05DF6AMELR07855 RL05DF6AMEPR08472 RL05DF6AMEAR08642 RL05DF6AMEBR08475 RL05DF6AMEBR08478 RL05DF6AMEBR08480 RL05DF6AMEBR08482 RL05DF6AMEBR08483 RL05DF6AMEBR08497 RL05DF6AMEJR08109 RL05DF6AMEJR08110 RL05DF6AMEJR08115 RL05DF6AMEJR08120 RL05DF6AMEJR08124 RL05DF6AMEJR08129 RL05DF6AMEJR08130 RL05DF6AMEJR08141 RL05DF6AMELR07857 RL05DF6AMELR07867 RL05DF6AMEMR08346 RL05DF6AMEMR08349 RL05DF6AMEMR08353 RL05DF6AMEMR08356 RL05DF6AMEMR08360 RL05DF6AMEMR08370 RL05DF6AMEMR08372 RL05DF6AMEMR08373 RL05DF6AMEMR08378 RL05DF6AMEMR08382 RL05DF6AMEMR08386 RL05DF6AMEMR08389 RL05DF6AMEPR08463 RL05DF6AMERR08556 RL05DF6AMERR08561 RL05DF6AMERR08563 RL05DF6AMESR07987 RL05DF6AMESR07996 RL05DF6AMETR08039 RL05DF6AMETR08048 RL05DF6AMETR08059 RL05DF6AMEUR08266 RL05DF6AMEUR08268 RL05DF6AMEUR08269 RL05DF6AMEUR08274 RL05DF6AMEUR08276 RL05DF6AMEUR08277 RL05DF6AMEUR08292 RL05DF6AMEUR08293 RL05DF6AMEUR08296 RL05DF6AMEUR08300 RL05DF6AMEUR08306 RL05DF6AMEYR07961 RL05DF6AMEYR07966 RL05DF6AMEBR08474 RL05DF6AMEBR08476 RL05DF6AMEBR08477 RL05DF6AMEBR08488 RL05DF6AMEJR08116 RL05DF6AMEJR08142 RL05DF6AMELR07865 RL05DF6AMEMR08347 RL05DF6AMEMR08351 RL05DF6AMEMR08357 RL05DF6AMEMR08358 RL05DF6AMEMR08365 RL05DF6AMEMR08377 RL05DF6AMEMR08381 RL05DF6AMEPR08456 RL05DF6AMEPR08461 RL05DF6AMESR07982 RL05DF6AMESR07990 RL05DF6AMESR07993 RL05DF6AMESR07995 RL05DF6AMETR08049 RL05DF6AMETR08052 RL05DF6AMETR08060 RL05DF6AMEUR08278 RL05DF6AMEUR08279 RL05DF6AMEUR08290 RL05DF6AMEUR08298 RL05DF6AMEUR08299 RL05DF6AMEYR07967 RL05DF6AMEAR08629 RL05DF6AMEAR08631 RL05DF6AMEAR08644 RL05DF6AMEBR08491 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan 2014 (96)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMELR07940 RL04DFCAMELR07941 RL04DFCAMEMR08396 RL04DFCAMEMR08398 RL04DFCAMEMR08399 RL04DFCAMEMR08402 RL04DFCAMEPR08405 RL04DFCAMETR08105 RL04DFCAMETR08108 RL04DFCAMEUR08254 RL04DFCAMEUR08258 RL04DFCAMEAR08664 RL04DFCAMEBR08541 RL04DFCAMEJR08204 RL04DFCAMELR07929 RL04DFCAMELR07933 RL04DFCAMELR07936 RL04DFCAMEMR08395 RL04DFCAMEMR08397 RL04DFCAMEMR08400 RL04DFCAMEMR08401 RL04DFCAMEPR08403 RL04DFCAMERR08593 RL04DFCAMESR08034 RL04DFCAMEUR08256 RL04DFCAMEUR08257 RL04DFCAMEUR08260 RL04DFCAMEBR08542 RL04DFCAMEBR08549 RL04DFCAMEJR08199 RL04DFCAMELR07928 RL04DFCAMELR07935 RL04DFCAMEPR08407 RL04DFCAMEPR08410 RL04DFCAMERR08595 RL04DFCAMESR08035 RL04DFCAMESR08038 RL04DFCAMETR08103 RL04DFCAMEUR08255 RL04DFCAMEAR08659 RL04DFCAMELR07945 RL04DFCAMETR08106 RL04DFCAMEBR08546 RL04DFCAMEBR08547 RL04DFCAMELR07932 RL04DFCAMELR07943 RL04DFCAMEAR08662 RL04DFCAMEJR08203 RL04DFCAMEJR08205 RL04DFCAMELR07931 RL04DFCAMERR08594 RL04DFCAMETR08101 RL04DFCAMEUR08259 RL04DFCAMEBR08536 RL04DFCAMEBR08550 RL04DFCAMEUR08262 RL04DFCAMEAR08658 RL04DFCAMEPR08404 RL04DFCAMEBR08537 RL04DFCAMERR08592 RL04DFCAMEBR08538 RL04DFCAMEBR08539 RL04DFCAMEJR08200 RL04DFCAMELR07930 RL04DFCAMEPR08411 RL04DFCAMETR08102 RL04DFCAMEAR08661 RL04DFCAMEBR08540 RL04DFCAMEBR08543 RL04DFCAMEJR08201 RL04DFCAMELR07942 RL04DFCAMEPR08409 RL04DFCAMETR08100 RL04DFCAMETR08107 RL04DFCAMEAR08656 RL04DFCAMEAR08660 RL04DFCAMERR08591 RL04DFCAMESR08036 RL04DFCAMEBR08545 RL04DFCAMEBR08544 RL04DFCAMELR07934 RL04DFCAMEJR08202 RL04DFCAMELR07944 RL04DFCAMEPR08406 RL04DFCAMESR08033 RL04DFCAMESR08037 RL04DFCAMETR08104 RL04DFCAMEUR08261 RL04DFCAMEAR08655 RL04DFCAMEAR08657 RL04DFCAMEAR08663 RL04DFCAMEBR08548 RL04DFCAMEJR08206 RL04DFCAMEMR08394 RL04DFCAMEPR08408 RL04DFCAMEJR08198

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback 2014 (172)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMEJR08155 RL05DFCAMEJR08163 RL05DFCAMELR07913 RL05DFCAMEMR08391 RL05DFCAMEPR08444 RL05DFCAMERR08581 RL05DFCAMERR08583 RL05DFCAMETR08068 RL05DFCAMEUR08307 RL05DFCAMEUR08315 RL05DFCAMEAR08650 RL05DFCAMEAR08667 RL05DFCAMEAR08681 RL05DFCAMEJR08160 RL05DFCAMELR07921 RL05DFCAMETR08065 RL05DFCAMEUR08318 RL05DFCAMEBR08517 RL05DFCAMEAR08679 RL05DFCAMEAR08651 RL05DFCAMEAR08671 RL05DFCAMEAR08683 RL05DFCAMEBR08498 RL05DFCAMEBR08499 RL05DFCAMEBR08507 RL05DFCAMELR07915 RL05DFCAMELR07926 RL05DFCAMEPR08439 RL05DFCAMERR08590 RL05DFCAMETR08069 RL05DFCAMEBR08505 RL05DFCAMEBR08511 RL05DFCAMEBR08514 RL05DFCAMEJR08146 RL05DFCAMEJR08154 RL05DFCAMEJR08159 RL05DFCAMEJR08162 RL05DFCAMELR07914 RL05DFCAMELR07920 RL05DFCAMELR07925 RL05DFCAMEMR08393 RL05DFCAMEPR08435 RL05DFCAMEPR08436 RL05DFCAMEPR08441 RL05DFCAMEPR08447 RL05DFCAMEPR08449 RL05DFCAMERR08575 RL05DFCAMERR08576 RL05DFCAMERR08586 RL05DFCAMERR08587 RL05DFCAMETR08070 RL05DFCAMEUR08314 RL05DFCAMEUR08333 RL05DFCAMEYR07974 RL05DFCAMEAR08675 RL05DFCAMEBR08512 RL05DFCAMEPR08433 RL05DFCAMERR08577 RL05DFCAMERR08584 RL05DFCAMETR08071 RL05DFCAMEUR08330 RL05DFCAMEAR08674 RL05DFCAMELR07923 RL05DFCAMEPR08446 RL05DFCAMERR08585 RL05DFCAMETR08066 RL05DFCAMETR08072 RL05DFCAMETR08073 RL05DFCAMEUR08329 RL05DFCAMEAR08653 RL05DFCAMEAR08654 RL05DFCAMEBR08516 RL05DFCAMEPR08448 RL05DFCAMERR08589 RL05DFCAMETR08074 RL05DFCAMEAR08665 RL05DFCAMEJR08149 RL05DFCAMELR07919 RL05DFCAMEMR08392 RL05DFCAMEPR08440 RL05DFCAMERR08573 RL05DFCAMEUR08327 RL05DFCAMEYR07972 RL05DFCAMEAR08652 RL05DFCAMEAR08670 RL05DFCAMEAR08676 RL05DFCAMEAR08677 RL05DFCAMEAR08678 RL05DFCAMEAR08680 RL05DFCAMEAR08682 RL05DFCAMEBR08506 RL05DFCAMEJR08150 RL05DFCAMEJR08153 RL05DFCAMEJR08157 RL05DFCAMELR07922 RL05DFCAMERR08578 RL05DFCAMERR08579 RL05DFCAMERR08582 RL05DFCAMEUR08313 RL05DFCAMEUR08317 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/05/2015
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/4
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan 2014 (36)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMELR07882 RL04DF6AMELR07883 RL04DF6AMELR07884 RL04DF6AMELR07885 RL04DF6AMELR07886 RL04DF6AMELR07887 RL04DF6AMELR07888 RL04DF6AMELR07889 RL04DF6AMELR07890 RL04DF6AMELR07891 RL04DF6AMELR07892 RL04DF6AMELR07893 RL04DF6AMELR07894 RL04DF6AMELR07895 RL04DF6AMELR07896 RL04DF6AMELR07897 RL04DF6AMELR07898 RL04DF6AMELR07899 RL04DF6AMELR07900 RL04DF6AMELR07901 RL04DF6AMELR07902 RL04DF6AMELR07903 RL04DF6AMELR07904 RL04DF6AMELR07905 RL04DF6AMELR07906 RL04DF6AMELR07907 RL04DF6AMELR07908 RL04DF6AMELR07909 RL04DF6AMELR07910 RL04DF6AMELR07911 RL04DF6AMEYR07952 RL04DF6AMEYR07953 RL04DF6AMEYR07954 RL04DF6AMEYR07955 RL04DF6AMEYR07956 RL04DF6AMEYR07957

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback 2014 (40)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMELR07854 RL05DF6AMELR07855 RL05DF6AMELR07856 RL05DF6AMELR07857 RL05DF6AMELR07858 RL05DF6AMELR07859 RL05DF6AMELR07860 RL05DF6AMELR07861 RL05DF6AMELR07862 RL05DF6AMELR07863 RL05DF6AMELR07864 RL05DF6AMELR07865 RL05DF6AMELR07866 RL05DF6AMELR07867 RL05DF6AMELR07868 RL05DF6AMELR07869 RL05DF6AMELR07870 RL05DF6AMELR07871 RL05DF6AMELR07872 RL05DF6AMELR07873 RL05DF6AMELR07874 RL05DF6AMELR07875 RL05DF6AMELR07876 RL05DF6AMELR07877 RL05DF6AMELR07878 RL05DF6AMELR07879 RL05DF6AMELR07880 RL05DF6AMELR07881 RL05DF6AMEYR07958 RL05DF6AMEYR07959 RL05DF6AMEYR07960 RL05DF6AMEYR07961 RL05DF6AMEYR07962 RL05DF6AMEYR07963 RL05DF6AMEYR07964 RL05DF6AMEYR07965 RL05DF6AMEYR07966 RL05DF6AMEYR07967 RL05DF6AMEYR07968 RL05DF6AMEYR07969

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan 2014 (15)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMELR07928 RL04DFCAMELR07929 RL04DFCAMELR07930 RL04DFCAMELR07931 RL04DFCAMELR07932 RL04DFCAMELR07933 RL04DFCAMELR07934 RL04DFCAMELR07935 RL04DFCAMELR07936 RL04DFCAMELR07940 RL04DFCAMELR07941 RL04DFCAMELR07942 RL04DFCAMELR07943 RL04DFCAMELR07944 RL04DFCAMELR07945

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback 2014 (24)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMELR07912 RL05DFCAMELR07913 RL05DFCAMELR07914 RL05DFCAMELR07915 RL05DFCAMELR07916 RL05DFCAMELR07917 RL05DFCAMELR07918 RL05DFCAMELR07919 RL05DFCAMELR07920 RL05DFCAMELR07921 RL05DFCAMELR07922 RL05DFCAMELR07923 RL05DFCAMELR07924 RL05DFCAMELR07925 RL05DFCAMELR07926 RL05DFCAMELR07927 RL05DFCAMEYR07970 RL05DFCAMEYR07971 RL05DFCAMEYR07972 RL05DFCAMEYR07973 RL05DFCAMEYR07974 RL05DFCAMEYR07975 RL05DFCAMEYR07976 RL05DFCAMEYR07977

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2013 (1811)

Tóm tắt
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/10/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/31
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan 2013 (117)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMDAR07442 RL04DF6AMDCR07543 RL04DF6AMDCR07544 RL04DF6AMDCR07545 RL04DF6AMDCR07546 RL04DF6AMDCR07547 RL04DF6AMDCR07548 RL04DF6AMDCR07549 RL04DF6AMDCR07550 RL04DF6AMDCR07551 RL04DF6AMDCR07552 RL04DF6AMDCR07553 RL04DF6AMDCR07554 RL04DF6AMDCR07555 RL04DF6AMDCR07556 RL04DF6AMDCR07557 RL04DF6AMDCR07558 RL04DF6AMDCR07559 RL04DF6AMDCR07560 RL04DF6AMDCR07561 RL04DF6AMDCR07562 RL04DF6AMDDR07716 RL04DF6AMDDR07717 RL04DF6AMDDR07718 RL04DF6AMDDR07719 RL04DF6AMDDR07720 RL04DF6AMDDR07721 RL04DF6AMDDR07722 RL04DF6AMDDR07723 RL04DF6AMDDR07724 RL04DF6AMDDR07725 RL04DF6AMDDR07726 RL04DF6AMDDR07727 RL04DF6AMDDR07728 RL04DF6AMDDR07729 RL04DF6AMDDR07730 RL04DF6AMDDR07731 RL04DF6AMDDR07732 RL04DF6AMDDR07733 RL04DF6AMDDR07734 RL04DF6AMDDR07735 RL04DF6AMDDR07736 RL04DF6AMDDR07737 RL04DF6AMDDR07738 RL04DF6AMDDR07739 RL04DF6AMDDR07740 RL04DF6AMDDR07741 RL04DF6AMDDR07742 RL04DF6AMDDR07743 RL04DF6AMDDR07744 RL04DF6AMDDR07745 RL04DF6AMDDR07746 RL04DF6AMDDR07747 RL04DF6AMDDR07748 RL04DF6AMDDR07749 RL04DF6AMDDR07750 RL04DF6AMDDR07751 RL04DF6AMDDR07752 RL04DF6AMDDR07753 RL04DF6AMDDR07754 RL04DF6AMDER07755 RL04DF6AMDER07756 RL04DF6AMDER07757 RL04DF6AMDER07758 RL04DF6AMDER07759 RL04DF6AMDER07760 RL04DF6AMDER07761 RL04DF6AMDER07762 RL04DF6AMDER07763 RL04DF6AMDER07764 RL04DF6AMDER07765 RL04DF6AMDER07766 RL04DF6AMDER07767 RL04DF6AMDER07768 RL04DF6AMDER07769 RL04DF6AMDER07770 RL04DF6AMDER07771 RL04DF6AMDER07772 RL04DF6AMDER07773 RL04DF6AMDER07774 RL04DF6AMDER07775 RL04DF6AMDER07776 RL04DF6AMDER07777 RL04DF6AMDER07778 RL04DF6AMDER07779 RL04DF6AMDER07780 RL04DF6AMDGR07507 RL04DF6AMDGR07508 RL04DF6AMDGR07509 RL04DF6AMDGR07510 RL04DF6AMDGR07511 RL04DF6AMDGR07512 RL04DF6AMDGR07513 RL04DF6AMDGR07514 RL04DF6AMDGR07515 RL04DF6AMDGR07516 RL04DF6AMDGR07517 RL04DF6AMDKR07638 RL04DF6AMDKR07639 RL04DF6AMDKR07640 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback 2013 (99)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMDKR07617 RL05DF6AMDKR07618 RL05DF6AMDKR07619 RL05DF6AMDKR07620 RL05DF6AMDKR07621 RL05DF6AMDKR07622 RL05DF6AMDKR07623 RL05DF6AMDKR07624 RL05DF6AMDKR07625 RL05DF6AMDKR07626 RL05DF6AMDKR07627 RL05DF6AMDKR07628 RL05DF6AMDKR07629 RL05DF6AMDKR07630 RL05DF6AMDKR07631 RL05DF6AMDKR07632 RL05DF6AMDKR07633 RL05DF6AMDKR07634 RL05DF6AMDKR07635 RL05DF6AMDKR07636 RL05DF6AMDCR07563 RL05DF6AMDCR07564 RL05DF6AMDCR07565 RL05DF6AMDCR07566 RL05DF6AMDCR07567 RL05DF6AMDCR07568 RL05DF6AMDCR07569 RL05DF6AMDCR07570 RL05DF6AMDCR07571 RL05DF6AMDCR07572 RL05DF6AMDCR07573 RL05DF6AMDCR07574 RL05DF6AMDCR07575 RL05DF6AMDCR07576 RL05DF6AMDCR07577 RL05DF6AMDCR07578 RL05DF6AMDCR07579 RL05DF6AMDCR07580 RL05DF6AMDCR07581 RL05DF6AMDCR07582 RL05DF6AMDDR07688 RL05DF6AMDDR07689 RL05DF6AMDDR07690 RL05DF6AMDDR07691 RL05DF6AMDDR07692 RL05DF6AMDDR07693 RL05DF6AMDDR07694 RL05DF6AMDDR07695 RL05DF6AMDDR07696 RL05DF6AMDDR07697 RL05DF6AMDDR07698 RL05DF6AMDDR07699 RL05DF6AMDDR07700 RL05DF6AMDDR07701 RL05DF6AMDDR07702 RL05DF6AMDDR07703 RL05DF6AMDDR07704 RL05DF6AMDDR07705 RL05DF6AMDDR07706 RL05DF6AMDDR07707 RL05DF6AMDDR07708 RL05DF6AMDDR07709 RL05DF6AMDDR07710 RL05DF6AMDDR07711 RL05DF6AMDDR07712 RL05DF6AMDDR07713 RL05DF6AMDDR07714 RL05DF6AMDDR07715 RL05DF6AMDER07805 RL05DF6AMDER07806 RL05DF6AMDER07807 RL05DF6AMDER07808 RL05DF6AMDER07809 RL05DF6AMDER07810 RL05DF6AMDER07811 RL05DF6AMDER07812 RL05DF6AMDER07813 RL05DF6AMDER07814 RL05DF6AMDER07815 RL05DF6AMDER07816 RL05DF6AMDER07817 RL05DF6AMDER07818 RL05DF6AMDER07819 RL05DF6AMDER07820 RL05DF6AMDER07821 RL05DF6AMDER07822 RL05DF6AMDER07823 RL05DF6AMDER07824 RL05DF6AMDER07825 RL05DF6AMDER07826 RL05DF6AMDGR07518 RL05DF6AMDGR07519 RL05DF6AMDGR07520 RL05DF6AMDGR07521 RL05DF6AMDGR07522 RL05DF6AMDKR07613 RL05DF6AMDKR07614 RL05DF6AMDKR07615 RL05DF6AMDKR07616

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan 2013 (49)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMDAR07469 RL04DFCAMDAR07476 RL04DFCAMDCR07523 RL04DFCAMDCR07524 RL04DFCAMDCR07525 RL04DFCAMDCR07526 RL04DFCAMDCR07527 RL04DFCAMDDR07661 RL04DFCAMDDR07662 RL04DFCAMDDR07663 RL04DFCAMDDR07664 RL04DFCAMDDR07665 RL04DFCAMDDR07666 RL04DFCAMDDR07667 RL04DFCAMDDR07668 RL04DFCAMDDR07669 RL04DFCAMDDR07670 RL04DFCAMDDR07671 RL04DFCAMDDR07672 RL04DFCAMDER07831 RL04DFCAMDER07832 RL04DFCAMDER07833 RL04DFCAMDER07834 RL04DFCAMDER07835 RL04DFCAMDER07836 RL04DFCAMDER07837 RL04DFCAMDER07838 RL04DFCAMDER07839 RL04DFCAMDER07840 RL04DFCAMDER07841 RL04DFCAMDER07842 RL04DFCAMDER07843 RL04DFCAMDER07844 RL04DFCAMDER07845 RL04DFCAMDER07846 RL04DFCAMDER07847 RL04DFCAMDER07848 RL04DFCAMDER07849 RL04DFCAMDER07850 RL04DFCAMDER07851 RL04DFCAMDER07852 RL04DFCAMDER07853 RL04DFCAMDKR07583 RL04DFCAMDKR07584 RL04DFCAMDKR07585 RL04DFCAMDKR07586 RL04DFCAMDKR07587 RL04DFCAMDKR07588 RL04DFCAMDKR07589

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback 2013 (99)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMDCR07528 RL05DFCAMDCR07529 RL05DFCAMDCR07530 RL05DFCAMDCR07531 RL05DFCAMDCR07532 RL05DFCAMDCR07533 RL05DFCAMDCR07534 RL05DFCAMDCR07535 RL05DFCAMDCR07536 RL05DFCAMDCR07537 RL05DFCAMDCR07538 RL05DFCAMDCR07539 RL05DFCAMDCR07540 RL05DFCAMDCR07541 RL05DFCAMDCR07542 RL05DFCAMDDR07673 RL05DFCAMDDR07674 RL05DFCAMDDR07675 RL05DFCAMDDR07676 RL05DFCAMDDR07677 RL05DFCAMDDR07678 RL05DFCAMDDR07679 RL05DFCAMDDR07680 RL05DFCAMDDR07681 RL05DFCAMDDR07682 RL05DFCAMDDR07683 RL05DFCAMDDR07684 RL05DFCAMDDR07685 RL05DFCAMDDR07686 RL05DFCAMDDR07687 RL05DFCAMDER07781 RL05DFCAMDER07782 RL05DFCAMDER07783 RL05DFCAMDER07784 RL05DFCAMDER07785 RL05DFCAMDER07786 RL05DFCAMDER07787 RL05DFCAMDER07788 RL05DFCAMDER07789 RL05DFCAMDER07790 RL05DFCAMDER07791 RL05DFCAMDER07792 RL05DFCAMDER07793 RL05DFCAMDER07794 RL05DFCAMDER07795 RL05DFCAMDER07796 RL05DFCAMDER07797 RL05DFCAMDER07798 RL05DFCAMDER07799 RL05DFCAMDER07800 RL05DFCAMDER07801 RL05DFCAMDER07802 RL05DFCAMDER07803 RL05DFCAMDER07804 RL05DFCAMDGR07482 RL05DFCAMDGR07483 RL05DFCAMDGR07484 RL05DFCAMDGR07485 RL05DFCAMDGR07486 RL05DFCAMDGR07487 RL05DFCAMDGR07488 RL05DFCAMDGR07489 RL05DFCAMDGR07490 RL05DFCAMDGR07491 RL05DFCAMDGR07492 RL05DFCAMDGR07493 RL05DFCAMDGR07494 RL05DFCAMDGR07495 RL05DFCAMDGR07496 RL05DFCAMDGR07497 RL05DFCAMDGR07498 RL05DFCAMDGR07499 RL05DFCAMDGR07500 RL05DFCAMDGR07501 RL05DFCAMDGR07502 RL05DFCAMDGR07503 RL05DFCAMDGR07504 RL05DFCAMDGR07505 RL05DFCAMDGR07506 RL05DFCAMDKR07590 RL05DFCAMDKR07591 RL05DFCAMDKR07592 RL05DFCAMDKR07593 RL05DFCAMDKR07594 RL05DFCAMDKR07595 RL05DFCAMDKR07596 RL05DFCAMDKR07597 RL05DFCAMDKR07598 RL05DFCAMDKR07599 RL05DFCAMDKR07600 RL05DFCAMDKR07601 RL05DFCAMDKR07602 RL05DFCAMDKR07603 RL05DFCAMDKR07604 RL05DFCAMDKR07605 RL05DFCAMDKR07606 RL05DFCAMDKR07607 RL05DFCAMDKR07608 RL05DFCAMDKR07609

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan 2013 (251)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMDGR07516 RL04DF6AMDJR06856 RL04DF6AMDJR06909 RL04DF6AMDKR07640 RL04DF6AMDKR07641 RL04DF6AMDKR07649 RL04DF6AMDMR06999 RL04DF6AMDBR07279 RL04DF6AMDBR07288 RL04DF6AMDBR07370 RL04DF6AMDCR07548 RL04DF6AMDCR07561 RL04DF6AMDDR07734 RL04DF6AMDDR07746 RL04DF6AMDDR07754 RL04DF6AMDJR06848 RL04DF6AMDKR07645 RL04DF6AMDMR07006 RL04DF6AMDMR07007 RL04DF6AMDBR07280 RL04DF6AMDBR07368 RL04DF6AMDCR07549 RL04DF6AMDCR07559 RL04DF6AMDER07755 RL04DF6AMDGR07509 RL04DF6AMDJR06838 RL04DF6AMDJR06911 RL04DF6AMDKR07644 RL04DF6AMDMR07001 RL04DF6AMDPR07121 RL04DF6AMDPR07122 RL04DF6AMDRR07425 RL04DF6AMDMR06994 RL04DF6AMDCR07544 RL04DF6AMDCR07547 RL04DF6AMDDR07726 RL04DF6AMDER07774 RL04DF6AMDJR06839 RL04DF6AMDKR07657 RL04DF6AMDMR07008 RL04DF6AMDDR07742 RL04DF6AMDJR06850 RL04DF6AMDMR06996 RL04DF6AMDRR07426 RL04DF6AMDBR07364 RL04DF6AMDCR07551 RL04DF6AMDDR07733 RL04DF6AMDDR07752 RL04DF6AMDER07756 RL04DF6AMDER07768 RL04DF6AMDER07776 RL04DF6AMDKR07654 RL04DF6AMDMR07002 RL04DF6AMDPR07124 RL04DF6AMDPR07125 RL04DF6AMDRR07423 RL04DF6AMDBR07283 RL04DF6AMDBR07363 RL04DF6AMDDR07743 RL04DF6AMDKR07650 RL04DF6AMDBR07355 RL04DF6AMDCR07550 RL04DF6AMDCR07562 RL04DF6AMDDR07751 RL04DF6AMDGR07510 RL04DF6AMDJR06841 RL04DF6AMDJR06842 RL04DF6AMDJR06843 RL04DF6AMDJR06906 RL04DF6AMDKR07651 RL04DF6AMDPR07186 RL04DF6AMDRR07418 RL04DF6AMDJR06849 RL04DF6AMDPR07132 RL04DF6AMDPR07137 RL04DF6AMDBR07282 RL04DF6AMDBR07287 RL04DF6AMDBR07289 RL04DF6AMDBR07290 RL04DF6AMDBR07293 RL04DF6AMDBR07294 RL04DF6AMDBR07295 RL04DF6AMDBR07296 RL04DF6AMDBR07352 RL04DF6AMDBR07353 RL04DF6AMDBR07358 RL04DF6AMDBR07365 RL04DF6AMDBR07369 RL04DF6AMDCR07546 RL04DF6AMDCR07555 RL04DF6AMDCR07556 RL04DF6AMDDR07719 RL04DF6AMDDR07720 RL04DF6AMDDR07725 RL04DF6AMDDR07730 RL04DF6AMDDR07732 RL04DF6AMDDR07739 RL04DF6AMDDR07748 RL04DF6AMDDR07749 RL04DF6AMDER07757 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback 2013 (270)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMDMR06937 RL05DF6AMDMR06949 RL05DF6AMDMR06952 RL05DF6AMDMR06956 RL05DF6AMDMR06963 RL05DF6AMDMR06968 RL05DF6AMDMR06969 RL05DF6AMDMR07068 RL05DF6AMDMR07069 RL05DF6AMDMR07070 RL05DF6AMDMR07075 RL05DF6AMDMR07079 RL05DF6AMDMR07081 RL05DF6AMDPR07111 RL05DF6AMDRR07389 RL05DF6AMDRR07390 RL05DF6AMDRR07393 RL05DF6AMDRR07394 RL05DF6AMDRR07396 RL05DF6AMDRR07403 RL05DF6AMDBR07297 RL05DF6AMDBR07308 RL05DF6AMDCR07569 RL05DF6AMDCR07574 RL05DF6AMDCR07577 RL05DF6AMDCR07580 RL05DF6AMDDR07689 RL05DF6AMDDR07690 RL05DF6AMDDR07692 RL05DF6AMDDR07707 RL05DF6AMDER07810 RL05DF6AMDGR07522 RL05DF6AMDJR06796 RL05DF6AMDJR06810 RL05DF6AMDJR06811 RL05DF6AMDKR07622 RL05DF6AMDMR06932 RL05DF6AMDMR06938 RL05DF6AMDMR06947 RL05DF6AMDMR06948 RL05DF6AMDMR06955 RL05DF6AMDMR06957 RL05DF6AMDMR06961 RL05DF6AMDMR07063 RL05DF6AMDMR07066 RL05DF6AMDMR07072 RL05DF6AMDPR07103 RL05DF6AMDPR07112 RL05DF6AMDPR07113 RL05DF6AMDPR07114 RL05DF6AMDPR07116 RL05DF6AMDRR07391 RL05DF6AMDRR07398 RL05DF6AMDRR07405 RL05DF6AMDBR07298 RL05DF6AMDBR07303 RL05DF6AMDBR07322 RL05DF6AMDBR07323 RL05DF6AMDCR07563 RL05DF6AMDDR07704 RL05DF6AMDDR07705 RL05DF6AMDDR07711 RL05DF6AMDER07809 RL05DF6AMDER07814 RL05DF6AMDJR06790 RL05DF6AMDJR06797 RL05DF6AMDJR06812 RL05DF6AMDKR07616 RL05DF6AMDMR06934 RL05DF6AMDMR06960 RL05DF6AMDMR07077 RL05DF6AMDJR06892 RL05DF6AMDKR07627 RL05DF6AMDMR06958 RL05DF6AMDMR06959 RL05DF6AMDMR06964 RL05DF6AMDMR06970 RL05DF6AMDPR07115 RL05DF6AMDRR07395 RL05DF6AMDAR07445 RL05DF6AMDBR07310 RL05DF6AMDCR07573 RL05DF6AMDDR07693 RL05DF6AMDDR07694 RL05DF6AMDDR07697 RL05DF6AMDER07812 RL05DF6AMDER07826 RL05DF6AMDJR06798 RL05DF6AMDJR06813 RL05DF6AMDJR06889 RL05DF6AMDKR07626 RL05DF6AMDMR06933 RL05DF6AMDMR06939 RL05DF6AMDMR06944 RL05DF6AMDMR06953 RL05DF6AMDMR06962 RL05DF6AMDDR07702 RL05DF6AMDMR06971 RL05DF6AMDDR07715 RL05DF6AMDMR07067 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan 2013 (96)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMDAR07468 RL04DFCAMDDR07666 RL04DFCAMDDR07672 RL04DFCAMDJR06817 RL04DFCAMDJR06819 RL04DFCAMDKR07585 RL04DFCAMDAR07467 RL04DFCAMDBR07250 RL04DFCAMDBR07252 RL04DFCAMDBR07347 RL04DFCAMDCR07526 RL04DFCAMDDR07667 RL04DFCAMDER07844 RL04DFCAMDER07850 RL04DFCAMDRR07413 RL04DFCAMDRR07414 RL04DFCAMDAR07476 RL04DFCAMDAR07470 RL04DFCAMDAR07481 RL04DFCAMDER07851 RL04DFCAMDER07843 RL04DFCAMDJR06816 RL04DFCAMDJR06899 RL04DFCAMDJR06901 RL04DFCAMDDR07670 RL04DFCAMDER07847 RL04DFCAMDJR06898 RL04DFCAMDJR06900 RL04DFCAMDCR07527 RL04DFCAMDDR07662 RL04DFCAMDER07849 RL04DFCAMDJR06815 RL04DFCAMDJR06822 RL04DFCAMDKR07588 RL04DFCAMDRR07415 RL04DFCAMDKR07584 RL04DFCAMDAR07472 RL04DFCAMDAR07477 RL04DFCAMDBR07349 RL04DFCAMDDR07665 RL04DFCAMDDR07669 RL04DFCAMDDR07671 RL04DFCAMDER07831 RL04DFCAMDER07834 RL04DFCAMDER07836 RL04DFCAMDER07841 RL04DFCAMDER07848 RL04DFCAMDJR06897 RL04DFCAMDKR07583 RL04DFCAMDKR07589 RL04DFCAMDAR07473 RL04DFCAMDAR07475 RL04DFCAMDBR07248 RL04DFCAMDBR07348 RL04DFCAMDBR07350 RL04DFCAMDBR07351 RL04DFCAMDCR07525 RL04DFCAMDDR07668 RL04DFCAMDER07838 RL04DFCAMDER07840 RL04DFCAMDER07845 RL04DFCAMDER07853 RL04DFCAMDJR06814 RL04DFCAMDJR06895 RL04DFCAMDJR06896 RL04DFCAMDKR07587 RL04DFCAMDRR07411 RL04DFCAMDRR07412 RL04DFCAMDRR07416 RL04DFCAMDAR07478 RL04DFCAMDAR07479 RL04DFCAMDBR07251 RL04DFCAMDCR07523 RL04DFCAMDCR07524 RL04DFCAMDER07832 RL04DFCAMDER07835 RL04DFCAMDER07837 RL04DFCAMDER07852 RL04DFCAMDJR06820 RL04DFCAMDAR07471 RL04DFCAMDAR07474 RL04DFCAMDDR07663 RL04DFCAMDER07846 RL04DFCAMDKR07586 RL04DFCAMDBR07249 RL04DFCAMDDR07664 RL04DFCAMDER07833 RL04DFCAMDJR06821 RL04DFCAMDAR07469 RL04DFCAMDAR07480 RL04DFCAMDER07842 RL04DFCAMDDR07661 RL04DFCAMDER07839 RL04DFCAMDJR06818 RL04DFCAMDJR06823 RL04DFCAMDRR07417

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback 2013 (159)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMDAR07431 RL05DFCAMDAR07437 RL05DFCAMDCR07529 RL05DFCAMDCR07538 RL05DFCAMDDR07686 RL05DFCAMDER07790 RL05DFCAMDGR07491 RL05DFCAMDGR07493 RL05DFCAMDGR07496 RL05DFCAMDGR07499 RL05DFCAMDCR07532 RL05DFCAMDDR07674 RL05DFCAMDRR07376 RL05DFCAMDAR07427 RL05DFCAMDAR07430 RL05DFCAMDAR07433 RL05DFCAMDAR07434 RL05DFCAMDCR07537 RL05DFCAMDER07797 RL05DFCAMDER07798 RL05DFCAMDGR07483 RL05DFCAMDGR07501 RL05DFCAMDGR07502 RL05DFCAMDGR07505 RL05DFCAMDJR06779 RL05DFCAMDJR06887 RL05DFCAMDKR07592 RL05DFCAMDKR07593 RL05DFCAMDKR07597 RL05DFCAMDKR07598 RL05DFCAMDKR07606 RL05DFCAMDPR07144 RL05DFCAMDRR07374 RL05DFCAMDDR07673 RL05DFCAMDAR07429 RL05DFCAMDER07792 RL05DFCAMDER07793 RL05DFCAMDER07803 RL05DFCAMDGR07498 RL05DFCAMDGR07503 RL05DFCAMDGR07506 RL05DFCAMDKR07600 RL05DFCAMDMR07012 RL05DFCAMDMR07017 RL05DFCAMDRR07375 RL05DFCAMDRR07377 RL05DFCAMDRR07379 RL05DFCAMDRR07386 RL05DFCAMDBR07256 RL05DFCAMDCR07539 RL05DFCAMDDR07683 RL05DFCAMDER07782 RL05DFCAMDER07795 RL05DFCAMDER07801 RL05DFCAMDGR07482 RL05DFCAMDGR07486 RL05DFCAMDGR07495 RL05DFCAMDJR06775 RL05DFCAMDKR07590 RL05DFCAMDMR07014 RL05DFCAMDMR07021 RL05DFCAMDPR07142 RL05DFCAMDAR07428 RL05DFCAMDCR07541 RL05DFCAMDDR07679 RL05DFCAMDER07802 RL05DFCAMDGR07489 RL05DFCAMDGR07497 RL05DFCAMDGR07504 RL05DFCAMDJR06776 RL05DFCAMDJR06888 RL05DFCAMDRR07372 RL05DFCAMDAR07439 RL05DFCAMDBR07257 RL05DFCAMDDR07676 RL05DFCAMDDR07685 RL05DFCAMDER07800 RL05DFCAMDGR07488 RL05DFCAMDJR06780 RL05DFCAMDKR07608 RL05DFCAMDMR07016 RL05DFCAMDMR07020 RL05DFCAMDRR07378 RL05DFCAMDAR07432 RL05DFCAMDAR07440 RL05DFCAMDBR07253 RL05DFCAMDCR07540 RL05DFCAMDDR07677 RL05DFCAMDDR07684 RL05DFCAMDER07781 RL05DFCAMDER07784 RL05DFCAMDER07788 RL05DFCAMDJR06778 RL05DFCAMDKR07599 RL05DFCAMDKR07609 RL05DFCAMDMR07015 RL05DFCAMDMR07018 RL05DFCAMDMR07019 RL05DFCAMDRR07373 RL05DFCAMDRR07385 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/05/2015
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/4
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan 2013 (212)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMDPR07128 RL04DF6AMDPR07129 RL04DF6AMDPR07130 RL04DF6AMDPR07131 RL04DF6AMDPR07132 RL04DF6AMDPR07133 RL04DF6AMDPR07134 RL04DF6AMDPR07135 RL04DF6AMDPR07136 RL04DF6AMDPR07137 RL04DF6AMDPR07138 RL04DF6AMDPR07139 RL04DF6AMDPR07185 RL04DF6AMDPR07186 RL04DF6AMDPR07187 RL04DF6AMDRR07418 RL04DF6AMDRR07419 RL04DF6AMDRR07420 RL04DF6AMDRR07421 RL04DF6AMDRR07422 RL04DF6AMDRR07423 RL04DF6AMDRR07424 RL04DF6AMDRR07425 RL04DF6AMDRR07426 RL04DF6AMDAR07442 RL04DF6AMDBR07277 RL04DF6AMDBR07278 RL04DF6AMDBR07279 RL04DF6AMDBR07280 RL04DF6AMDBR07281 RL04DF6AMDBR07282 RL04DF6AMDBR07283 RL04DF6AMDBR07284 RL04DF6AMDBR07285 RL04DF6AMDBR07286 RL04DF6AMDBR07287 RL04DF6AMDBR07288 RL04DF6AMDBR07289 RL04DF6AMDBR07290 RL04DF6AMDBR07291 RL04DF6AMDBR07292 RL04DF6AMDBR07293 RL04DF6AMDBR07294 RL04DF6AMDBR07295 RL04DF6AMDBR07296 RL04DF6AMDBR07352 RL04DF6AMDBR07353 RL04DF6AMDBR07354 RL04DF6AMDBR07355 RL04DF6AMDBR07356 RL04DF6AMDBR07357 RL04DF6AMDBR07358 RL04DF6AMDBR07359 RL04DF6AMDBR07360 RL04DF6AMDBR07361 RL04DF6AMDBR07362 RL04DF6AMDBR07363 RL04DF6AMDBR07364 RL04DF6AMDBR07365 RL04DF6AMDBR07366 RL04DF6AMDBR07367 RL04DF6AMDBR07368 RL04DF6AMDBR07369 RL04DF6AMDBR07370 RL04DF6AMDBR07371 RL04DF6AMDCR07543 RL04DF6AMDCR07544 RL04DF6AMDCR07545 RL04DF6AMDCR07546 RL04DF6AMDCR07547 RL04DF6AMDCR07548 RL04DF6AMDCR07549 RL04DF6AMDCR07550 RL04DF6AMDCR07551 RL04DF6AMDCR07552 RL04DF6AMDCR07553 RL04DF6AMDCR07554 RL04DF6AMDCR07555 RL04DF6AMDCR07556 RL04DF6AMDCR07557 RL04DF6AMDCR07558 RL04DF6AMDCR07559 RL04DF6AMDCR07560 RL04DF6AMDCR07561 RL04DF6AMDCR07562 RL04DF6AMDDR07716 RL04DF6AMDDR07717 RL04DF6AMDDR07718 RL04DF6AMDDR07719 RL04DF6AMDDR07720 RL04DF6AMDDR07721 RL04DF6AMDDR07722 RL04DF6AMDDR07723 RL04DF6AMDDR07724 RL04DF6AMDDR07725 RL04DF6AMDDR07726 RL04DF6AMDDR07727 RL04DF6AMDDR07728 RL04DF6AMDDR07729 RL04DF6AMDDR07730 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback 2013 (231)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMDER07824 RL05DF6AMDER07825 RL05DF6AMDER07826 RL05DF6AMDGR07518 RL05DF6AMDGR07519 RL05DF6AMDGR07520 RL05DF6AMDGR07521 RL05DF6AMDGR07522 RL05DF6AMDKR07613 RL05DF6AMDKR07614 RL05DF6AMDKR07615 RL05DF6AMDKR07616 RL05DF6AMDKR07617 RL05DF6AMDKR07618 RL05DF6AMDKR07619 RL05DF6AMDKR07620 RL05DF6AMDKR07621 RL05DF6AMDKR07622 RL05DF6AMDKR07623 RL05DF6AMDKR07624 RL05DF6AMDKR07625 RL05DF6AMDKR07626 RL05DF6AMDKR07627 RL05DF6AMDKR07628 RL05DF6AMDKR07629 RL05DF6AMDKR07630 RL05DF6AMDKR07631 RL05DF6AMDKR07632 RL05DF6AMDKR07633 RL05DF6AMDKR07634 RL05DF6AMDKR07635 RL05DF6AMDKR07636 RL05DF6AMDKR07637 RL05DF6AMDMR06932 RL05DF6AMDMR06933 RL05DF6AMDMR06934 RL05DF6AMDMR06935 RL05DF6AMDMR06936 RL05DF6AMDMR06937 RL05DF6AMDMR06938 RL05DF6AMDMR06939 RL05DF6AMDMR06940 RL05DF6AMDMR06941 RL05DF6AMDMR06942 RL05DF6AMDMR06943 RL05DF6AMDMR06944 RL05DF6AMDMR06945 RL05DF6AMDMR06946 RL05DF6AMDMR06947 RL05DF6AMDMR06948 RL05DF6AMDMR06949 RL05DF6AMDMR06950 RL05DF6AMDMR06951 RL05DF6AMDMR06952 RL05DF6AMDMR06953 RL05DF6AMDMR06954 RL05DF6AMDMR06955 RL05DF6AMDMR06956 RL05DF6AMDMR06957 RL05DF6AMDMR06958 RL05DF6AMDMR06959 RL05DF6AMDMR06960 RL05DF6AMDMR06961 RL05DF6AMDMR06962 RL05DF6AMDMR06963 RL05DF6AMDMR06964 RL05DF6AMDMR06965 RL05DF6AMDMR06966 RL05DF6AMDMR06967 RL05DF6AMDMR06968 RL05DF6AMDMR06969 RL05DF6AMDMR06970 RL05DF6AMDMR06971 RL05DF6AMDMR07062 RL05DF6AMDMR07063 RL05DF6AMDMR07064 RL05DF6AMDMR07065 RL05DF6AMDMR07066 RL05DF6AMDMR07067 RL05DF6AMDMR07068 RL05DF6AMDMR07069 RL05DF6AMDMR07070 RL05DF6AMDMR07071 RL05DF6AMDMR07072 RL05DF6AMDMR07073 RL05DF6AMDMR07074 RL05DF6AMDMR07075 RL05DF6AMDMR07076 RL05DF6AMDMR07077 RL05DF6AMDMR07078 RL05DF6AMDMR07079 RL05DF6AMDMR07080 RL05DF6AMDMR07081 RL05DF6AMDMR07082 RL05DF6AMDPR07103 RL05DF6AMDPR07104 RL05DF6AMDPR07105 RL05DF6AMDPR07106 RL05DF6AMDPR07107 RL05DF6AMDPR07108 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan 2013 (79)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMDAR07467 RL04DFCAMDAR07468 RL04DFCAMDAR07469 RL04DFCAMDAR07470 RL04DFCAMDAR07471 RL04DFCAMDAR07472 RL04DFCAMDAR07473 RL04DFCAMDAR07474 RL04DFCAMDAR07475 RL04DFCAMDAR07476 RL04DFCAMDAR07477 RL04DFCAMDAR07478 RL04DFCAMDAR07479 RL04DFCAMDAR07480 RL04DFCAMDAR07481 RL04DFCAMDBR07248 RL04DFCAMDBR07249 RL04DFCAMDBR07250 RL04DFCAMDBR07251 RL04DFCAMDBR07252 RL04DFCAMDBR07347 RL04DFCAMDBR07348 RL04DFCAMDBR07349 RL04DFCAMDBR07350 RL04DFCAMDBR07351 RL04DFCAMDCR07523 RL04DFCAMDCR07524 RL04DFCAMDCR07525 RL04DFCAMDCR07526 RL04DFCAMDCR07527 RL04DFCAMDDR07661 RL04DFCAMDDR07662 RL04DFCAMDDR07663 RL04DFCAMDDR07664 RL04DFCAMDDR07665 RL04DFCAMDDR07666 RL04DFCAMDDR07667 RL04DFCAMDDR07668 RL04DFCAMDDR07669 RL04DFCAMDDR07670 RL04DFCAMDDR07671 RL04DFCAMDDR07672 RL04DFCAMDER07831 RL04DFCAMDER07832 RL04DFCAMDER07833 RL04DFCAMDER07834 RL04DFCAMDER07835 RL04DFCAMDER07836 RL04DFCAMDER07837 RL04DFCAMDER07838 RL04DFCAMDER07839 RL04DFCAMDER07840 RL04DFCAMDER07841 RL04DFCAMDER07842 RL04DFCAMDER07843 RL04DFCAMDER07844 RL04DFCAMDER07845 RL04DFCAMDER07846 RL04DFCAMDER07847 RL04DFCAMDER07848 RL04DFCAMDER07849 RL04DFCAMDER07850 RL04DFCAMDER07851 RL04DFCAMDER07852 RL04DFCAMDER07853 RL04DFCAMDKR07583 RL04DFCAMDKR07584 RL04DFCAMDKR07585 RL04DFCAMDKR07586 RL04DFCAMDKR07587 RL04DFCAMDKR07588 RL04DFCAMDKR07589 RL04DFCAMDRR07411 RL04DFCAMDRR07412 RL04DFCAMDRR07413 RL04DFCAMDRR07414 RL04DFCAMDRR07415 RL04DFCAMDRR07416 RL04DFCAMDRR07417

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback 2013 (149)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMDGR07495 RL05DFCAMDGR07496 RL05DFCAMDGR07497 RL05DFCAMDGR07498 RL05DFCAMDGR07499 RL05DFCAMDGR07500 RL05DFCAMDGR07501 RL05DFCAMDGR07502 RL05DFCAMDGR07503 RL05DFCAMDGR07504 RL05DFCAMDGR07505 RL05DFCAMDGR07506 RL05DFCAMDKR07590 RL05DFCAMDKR07591 RL05DFCAMDKR07592 RL05DFCAMDKR07593 RL05DFCAMDKR07594 RL05DFCAMDKR07595 RL05DFCAMDKR07596 RL05DFCAMDKR07597 RL05DFCAMDKR07598 RL05DFCAMDKR07599 RL05DFCAMDKR07600 RL05DFCAMDKR07601 RL05DFCAMDKR07602 RL05DFCAMDKR07603 RL05DFCAMDKR07604 RL05DFCAMDKR07605 RL05DFCAMDKR07606 RL05DFCAMDKR07607 RL05DFCAMDKR07608 RL05DFCAMDKR07609 RL05DFCAMDMR07012 RL05DFCAMDMR07013 RL05DFCAMDMR07014 RL05DFCAMDMR07015 RL05DFCAMDMR07016 RL05DFCAMDMR07017 RL05DFCAMDMR07018 RL05DFCAMDMR07019 RL05DFCAMDMR07020 RL05DFCAMDMR07021 RL05DFCAMDPR07140 RL05DFCAMDPR07141 RL05DFCAMDPR07142 RL05DFCAMDPR07143 RL05DFCAMDPR07144 RL05DFCAMDRR07372 RL05DFCAMDRR07373 RL05DFCAMDRR07374 RL05DFCAMDRR07375 RL05DFCAMDRR07376 RL05DFCAMDRR07377 RL05DFCAMDRR07378 RL05DFCAMDRR07379 RL05DFCAMDRR07380 RL05DFCAMDRR07381 RL05DFCAMDRR07382 RL05DFCAMDRR07383 RL05DFCAMDRR07384 RL05DFCAMDRR07385 RL05DFCAMDRR07386 RL05DFCAMDAR07427 RL05DFCAMDAR07428 RL05DFCAMDAR07429 RL05DFCAMDAR07430 RL05DFCAMDAR07431 RL05DFCAMDAR07432 RL05DFCAMDAR07433 RL05DFCAMDAR07434 RL05DFCAMDAR07435 RL05DFCAMDAR07436 RL05DFCAMDAR07437 RL05DFCAMDAR07438 RL05DFCAMDAR07439 RL05DFCAMDAR07440 RL05DFCAMDAR07441 RL05DFCAMDBR07253 RL05DFCAMDBR07254 RL05DFCAMDBR07255 RL05DFCAMDBR07256 RL05DFCAMDBR07257 RL05DFCAMDCR07528 RL05DFCAMDCR07529 RL05DFCAMDCR07530 RL05DFCAMDCR07531 RL05DFCAMDCR07532 RL05DFCAMDCR07533 RL05DFCAMDCR07534 RL05DFCAMDCR07535 RL05DFCAMDCR07536 RL05DFCAMDCR07537 RL05DFCAMDCR07538 RL05DFCAMDCR07539 RL05DFCAMDCR07540 RL05DFCAMDCR07541 RL05DFCAMDCR07542 RL05DFCAMDDR07673 RL05DFCAMDDR07674 RL05DFCAMDDR07675 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2012 (80)

Tóm tắt
Cập nhật phần mềm nhằm giúp cảnh báo và phát hiện sớm lỗi mạch điện có thể xảy ra đối với bộ điều khiển hộp số (TCM)
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/04/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/11
Ford Focus 2.0L Titanium AT Sedan All-New 2012 (12)
Xem danh sách số khung

RL04DF6AMCYR06510 RL04DF6AMCSR06677 RL04DF6AMCSR06678 RL04DF6AMCSR06679 RL04DF6AMCYR06512 RL04DF6AMCYR06511 RL04DF6AMCSR06680 RL04DF6AMCYR06507 RL04DF6AMCYR06508 RL04DF6AMCSR06681 RL04DF6AMCSR06682 RL04DF6AMCYR06509

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0L Sport AT Hatchback All-New 2012 (12)
Xem danh sách số khung

RL05DF6AMCYR06522 RL05DF6AMCYR06520 RL05DF6AMCYR06521 RL05DF6AMCYR06523 RL05DF6AMCYR06524 RL05DF6AMCSR06689 RL05DF6AMCSR06692 RL05DF6AMCSR06693 RL05DF6AMCSR06694 RL05DF6AMCSR06691 RL05DF6AMCYR06519 RL05DF6AMCSR06690

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 2.0AT Sedan 2012 (8)
Xem danh sách số khung

RL04DFEAMCCR06242 RL04DFEAMCER06263 RL04DFEAMCER06265 RL04DFEAMCER06264 RL04DFEAMCKR06246 RL04DFEAMCRR05919 RL04DFEAMCER06262 RL04DFEAMCLR06274

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.8AT Hatchback 2012 (8)
Xem danh sách số khung

RL05DFEAMCCR06244 RL05DFEAMCER06250 RL05DFEAMCER06252 RL05DFEAMCRR05916 RL05DFEAMCER06251 RL05DFEAMCER06253 RL05DFEAMCKR06249 RL05DFEAMCER06271

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Sedan All-New 2012 (20)
Xem danh sách số khung

RL04DFCAMCER06256 RL04DFCAMCGR06200 RL04DFCAMCYR06517 RL04DFCAMCLR06272 RL04DFCAMCSR06688 RL04DFCAMCER06254 RL04DFCAMCER06257 RL04DFCAMCSR06687 RL04DFCAMCER06255 RL04DFCAMCSR06686 RL04DFCAMCYR06513 RL04DFCAMCYR06515 RL04DFCAMCYR06516 RL04DFCAMCYR06518 RL04DFCAMCSR06684 RL04DFCAMCSR06685 RL04DFCAMCYR06514 RL04DFCAMCCR06245 RL04DFCAMCSR06683 RL04DFCAMCRR05917

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Focus 1.6L Trend AT Hatchback All-New 2012 (20)
Xem danh sách số khung

RL05DFCAMCER06268 RL05DFCAMCGR06201 RL05DFCAMCRR05918 RL05DFCAMCYR06500 RL05DFCAMCER06267 RL05DFCAMCSR06668 RL05DFCAMCYR06495 RL05DFCAMCER06270 RL05DFCAMCSR06665 RL05DFCAMCYR06497 RL05DFCAMCSR06666 RL05DFCAMCYR06499 RL05DFCAMCER06269 RL05DFCAMCYR06496 RL05DFCAMCSR06667 RL05DFCAMCSR06669 RL05DFCAMCKR06248 RL05DFCAMCSR06670 RL05DFCAMCYR06498 RL05DFCAMCER06266

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây