Báo cáo triệu hồi :: Ford Transit

Tổng số xe Ford Transit bị triệu hồi = 3626

Ford Transit 2016 (2226)

Tóm tắt
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi10/03/2017
Mã số đăng kiểmTHSP/2017/5
Ford Transit JX6582T-M3 2016 (1426)
Xem danh sách số khung

RL3MLTGMCGDR44644 RL3MLTGMCGER45039 RL3MLTGMCGER45295 RL3MLTGMCGLR45565 RL3MLTGMCGLR45829 RL3MLTGMCGYR50266 RL3MLTGMCGDR44645 RL3MLTGMCGER45040 RL3MLTGMCGER45296 RL3MLTGMCGLR45566 RL3MLTGMCGLR45830 RL3MLTGMCGYR50398 RL3MLTGMCGDR44646 RL3MLTGMCGER45041 RL3MLTGMCGER45297 RL3MLTGMCGLR45567 RL3MLTGMCGLR45831 RL3MLTGMCGYR50406 RL3MLTGMCGER44647 RL3MLTGMCGER45042 RL3MLTGMCGER45298 RL3MLTGMCGLR45568 RL3MLTGMCGLR45832 RL3MLTGMCGYR50407 RL3MLTGMCGER44648 RL3MLTGMCGER45043 RL3MLTGMCGER45299 RL3MLTGMCGLR45569 RL3MLTGMCGLR45833 RL3MLTGMCGYR50408 RL3MLTGMCGER44649 RL3MLTGMCGER45044 RL3MLTGMCGER45300 RL3MLTGMCGLR45570 RL3MLTGMCGLR45834 RL3MLTGMCGYR50409 RL3MLTGMCGER44650 RL3MLTGMCGER45045 RL3MLTGMCGER45301 RL3MLTGMCGLR45571 RL3MLTGMCGLR45836 RL3MLTGMCGYR50410 RL3MLTGMCGER44651 RL3MLTGMCGER45046 RL3MLTGMCGER45302 RL3MLTGMCGLR45572 RL3MLTGMCGLR45837 RL3MLTGMCGYR50411 RL3MLTGMCGER44652 RL3MLTGMCGER45047 RL3MLTGMCGER45303 RL3MLTGMCGLR45573 RL3MLTGMCGLR45838 RL3MLTGMCGYR50412 RL3MLTGMCGER44653 RL3MLTGMCGER45048 RL3MLTGMCGER45304 RL3MLTGMCGLR45575 RL3MLTGMCGLR45839 RL3MLTGMCGYR50420 RL3MLTGMCGER44654 RL3MLTGMCGER45049 RL3MLTGMCGER45305 RL3MLTGMCGLR45576 RL3MLTGMCGLR45840 RL3MLTGMCGYR50435 RL3MLTGMCGER44655 RL3MLTGMCGER45050 RL3MLTGMCGER45306 RL3MLTGMCGLR45577 RL3MLTGMCGLR45841 RL3MLTGMCGYR50496 RL3MLTGMCGER44656 RL3MLTGMCGER45051 RL3MLTGMCGER45307 RL3MLTGMCGLR45578 RL3MLTGMCGLR45842 RL3MLTGMCGYR50497 RL3MLTGMCGER44657 RL3MLTGMCGER45052 RL3MLTGMCGER45308 RL3MLTGMCGLR45579 RL3MLTGMCGLR45843 RL3MLTGMCGYR50498 RL3MLTGMCGER44658 RL3MLTGMCGER45053 RL3MLTGMCGER45309 RL3MLTGMCGLR45580 RL3MLTGMCGLR45846 RL3MLTGMCGYR50499 RL3MLTGMCGER44659 RL3MLTGMCGER45054 RL3MLTGMCGER45310 RL3MLTGMCGLR45581 RL3MLTGMCGLR45847 RL3MLTGMCGYR50500 RL3MLTGMCGER44660 RL3MLTGMCGER45055 RL3MLTGMCGER45311 RL3MLTGMCGLR45582 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế ống dầu trợ lực lái và đai ốc hãm do chất lượng linh kiện chưa đạt yêu cầu kỹ thuật
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi15/07/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/22
Ford Transit JX6582T-M3 2016 (800)
Xem danh sách số khung

RL3MLTGMCGBR40803 RL3MLTGMCGBR41100 RL3MLTGMCGRR41271 RL3MLTGMCGBR40849 RL3MLTGMCGBR41101 RL3MLTGMCGBR41035 RL3MLTGMCGBR40685 RL3MLTGMCGRR41267 RL3MLTGMCGRR41190 RL3MLTGMCGBR40850 RL3MLTGMCGBR41082 RL3MLTGMCGBR41068 RL3MLTGMCGBR40742 RL3MLTGMCGBR41081 RL3MLTGMCGRR41224 RL3MLTGMCGBR40744 RL3MLTGMCGBR41080 RL3MLTGMCGRR41178 RL3MLTGMCGBR40562 RL3MLTGMCGBR41079 RL3MLTGMCGRR41180 RL3MLTGMCGBR40745 RL3MLTGMCGBR41078 RL3MLTGMCGRR41181 RL3MLTGMCGBR40592 RL3MLTGMCGBR41077 RL3MLTGMCGRR41182 RL3MLTGMCGBR40664 RL3MLTGMCGBR41083 RL3MLTGMCGRR41183 RL3MLTGMCGBR40662 RL3MLTGMCGBR41084 RL3MLTGMCGRR41189 RL3MLTGMCGBR40741 RL3MLTGMCGBR41066 RL3MLTGMCGRR41192 RL3MLTGMCGBR40779 RL3MLTGMCGBR41065 RL3MLTGMCGRR41193 RL3MLTGMCGBR40848 RL3MLTGMCGBR41064 RL3MLTGMCGRR41270 RL3MLTGMCGBR40552 RL3MLTGMCGBR41063 RL3MLTGMCGRR41273 RL3MLTGMCGBR40578 RL3MLTGMCGBR41062 RL3MLTGMCGRR41298 RL3MLTGMCGBR40555 RL3MLTGMCGBR41061 RL3MLTGMCGRR41177 RL3MLTGMCGBR40579 RL3MLTGMCGBR41060 RL3MLTGMCGRR41188 RL3MLTGMCGBR40542 RL3MLTGMCGBR41059 RL3MLTGMCGRR41272 RL3MLTGMCGBR40531 RL3MLTGMCGBR41058 RL3MLTGMCGBR41067 RL3MLTGMCGBR40566 RL3MLTGMCGBR41057 RL3MLTGMCGRR41179 RL3MLTGMCGBR40541 RL3MLTGMCGBR41056 RL3MLTGMCGRR41191 RL3MLTGMCGBR40574 RL3MLTGMCGBR41055 RL3MLTGMCGRR41194 RL3MLTGMCGBR40534 RL3MLTGMCGBR41054 RL3MLTGMCGRR41197 RL3MLTGMCGBR40556 RL3MLTGMCGBR41053 RL3MLTGMCGBR41017 RL3MLTGMCGBR40616 RL3MLTGMCGBR41052 RL3MLTGMCGBR40752 RL3MLTGMCGBR40642 RL3MLTGMCGBR41051 RL3MLTGMCGBR40640 RL3MLTGMCGBR40691 RL3MLTGMCGBR41050 RL3MLTGMCGBR41019 RL3MLTGMCGBR40692 RL3MLTGMCGBR41049 RL3MLTGMCGRR41262 RL3MLTGMCGBR40713 RL3MLTGMCGBR41048 RL3MLTGMCGBR40751 RL3MLTGMCGBR40739 RL3MLTGMCGBR41047 RL3MLTGMCGBR40770 RL3MLTGMCGBR40775 RL3MLTGMCGBR41085 RL3MLTGMCGBR40738 RL3MLTGMCGBR40784 RL3MLTGMCGBR41086 RL3MLTGMCGBR40639 RL3MLTGMCGBR40785 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Transit 2015 (780)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế ống dầu trợ lực lái và đai ốc hãm do chất lượng linh kiện chưa đạt yêu cầu kỹ thuật
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi15/07/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2016/22
Ford Transit JX6582T-M3 2015 (780)
Xem danh sách số khung

RL3MLTGMCFPR40289 RL3MLTGMCFPR39981 RL3MLTGMCFPR39870 RL3MLTGMCFPR40151 RL3MLTGMCFPR39805 RL3MLTGMCFPR40035 RL3MLTGMCFPR40154 RL3MLTGMCFPR39796 RL3MLTGMCFPR40437 RL3MLTGMCFPR40220 RL3MLTGMCFPR39812 RL3MLTGMCFPR40479 RL3MLTGMCFPR40038 RL3MLTGMCFPR39947 RL3MLTGMCFPR40393 RL3MLTGMCFPR40037 RL3MLTGMCFPR40088 RL3MLTGMCFPR40471 RL3MLTGMCFPR40054 RL3MLTGMCFPR39898 RL3MLTGMCFPR40057 RL3MLTGMCFPR40089 RL3MLTGMCFPR39919 RL3MLTGMCFPR40403 RL3MLTGMCFPR40147 RL3MLTGMCFPR39944 RL3MLTGMCFPR40111 RL3MLTGMCFPR40149 RL3MLTGMCFPR39917 RL3MLTGMCFPR40501 RL3MLTGMCFPR40090 RL3MLTGMCFPR39959 RL3MLTGMCFPR40477 RL3MLTGMCFPR40195 RL3MLTGMCFPR40072 RL3MLTGMCFPR40478 RL3MLTGMCFPR40160 RL3MLTGMCFPR39918 RL3MLTGMCFPR40459 RL3MLTGMCFPR40178 RL3MLTGMCFPR39920 RL3MLTGMCFPR40469 RL3MLTGMCFPR40158 RL3MLTGMCFPR40019 RL3MLTGMCFPR40489 RL3MLTGMCFPR40248 RL3MLTGMCFPR39958 RL3MLTGMCFPR40394 RL3MLTGMCFPR40250 RL3MLTGMCFPR40018 RL3MLTGMCFPR40499 RL3MLTGMCFPR40249 RL3MLTGMCFPR39957 RL3MLTGMCFPR40500 RL3MLTGMCFPR40257 RL3MLTGMCFPR39982 RL3MLTGMCFPR40468 RL3MLTGMCFPR39829 RL3MLTGMCFPR40020 RL3MLTGMCFPR40498 RL3MLTGMCFPR40234 RL3MLTGMCFPR40039 RL3MLTGMCFPR40405 RL3MLTGMCFPR40199 RL3MLTGMCFPR40040 RL3MLTGMCFPR40488 RL3MLTGMCFPR40198 RL3MLTGMCFPR40055 RL3MLTGMCFPR40497 RL3MLTGMCFPR40201 RL3MLTGMCFPR40186 RL3MLTGMCFPR40487 RL3MLTGMCFPR40232 RL3MLTGMCFPR40123 RL3MLTGMCFPR40157 RL3MLTGMCFPR40233 RL3MLTGMCFPR40125 RL3MLTGMCFPR40239 RL3MLTGMCFPR39849 RL3MLTGMCFPR39860 RL3MLTGMCFPR40187 RL3MLTGMCFPR39857 RL3MLTGMCFPR39942 RL3MLTGMCFPR40159 RL3MLTGMCFPR40267 RL3MLTGMCFPR39886 RL3MLTGMCFPR40188 RL3MLTGMCFPR40268 RL3MLTGMCFPR39922 RL3MLTGMCFPR40189 RL3MLTGMCFPR40269 RL3MLTGMCFPR39979 RL3MLTGMCFPR40190 RL3MLTGMCFPR40197 RL3MLTGMCFPR39924 RL3MLTGMCFPR40238 RL3MLTGMCFPR40287 RL3MLTGMCFPR39940 RL3MLTGMCFPR40210 RL3MLTGMCFMR39773 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Transit 2013 (264)

Tóm tắt
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/12/2013
Mã số đăng kiểmTHSP/2013/06
Ford Transit JX6582T-M3 2013 (264)
Xem danh sách số khung

RL3MLTGMCDJR28809 RL3MLTGMCDJR28810 RL3MLTGMCDJR28811 RL3MLTGMCDJR28812 RL3MLTGMCDJR28813 RL3MLTGMCDJR28814 RL3MLTGMCDJR28815 RL3MLTGMCDJR28816 RL3MLTGMCDJR28817 RL3MLTGMCDJR28818 RL3MLTGMCDJR28819 RL3MLTGMCDJR28820 RL3MLTGMCDJR28821 RL3MLTGMCDJR28822 RL3MLTGMCDJR28823 RL3MLTGMCDJR28824 RL3MLTGMCDJR28825 RL3MLTGMCDJR28826 RL3MLTGMCDJR28827 RL3MLTGMCDJR28828 RL3MLTGMCDJR28829 RL3MLTGMCDJR28830 RL3MLTGMCDJR28831 RL3MLTGMCDJR28832 RL3MLTGMCDJR28833 RL3MLTGMCDJR28834 RL3MLTGMCDJR28835 RL3MLTGMCDJR28836 RL3MLTGMCDJR28837 RL3MLTGMCDJR28838 RL3MLTGMCDJR28839 RL3MLTGMCDJR28840 RL3MLTGMCDJR28841 RL3MLTGMCDJR28842 RL3MLTGMCDJR28843 RL3MLTGMCDJR28844 RL3MLTGMCDJR28845 RL3MLTGMCDJR28846 RL3MLTGMCDJR28847 RL3MLTGMCDJR28848 RL3MLTGMCDJR28849 RL3MLTGMCDJR28850 RL3MLTGMCDJR28851 RL3MLTGMCDJR28852 RL3MLTGMCDJR28853 RL3MLTGMCDJR28854 RL3MLTGMCDJR28855 RL3MLTGMCDJR28856 RL3MLTGMCDJR28857 RL3MLTGMCDJR28858 RL3MLTGMCDJR28859 RL3MLTGMCDJR28860 RL3MLTGMCDJR28861 RL3MLTGMCDJR28862 RL3MLTGMCDJR28863 RL3MLTGMCDJR28864 RL3MLTGMCDJR28865 RL3MLTGMCDJR28866 RL3MLTGMCDJR28867 RL3MLTGMCDJR28868 RL3MLTGMCDJR28869 RL3MLTGMCDJR28870 RL3MLTGMCDJR28871 RL3MLTGMCDJR28872 RL3MLTGMCDJR28873 RL3MLTGMCDJR28874 RL3MLTGMCDJR28875 RL3MLTGMCDJR28876 RL3MLTGMCDJR28877 RL3MLTGMCDJR28878 RL3MLTGMCDJR28879 RL3MLTGMCDJR28880 RL3MLTGMCDJR28881 RL3MLTGMCDJR28882 RL3MLTGMCDJR28883 RL3MLTGMCDJR28884 RL3MLTGMCDJR28885 RL3MLTGMCDJR28886 RL3MLTGMCDJR28887 RL3MLTGMCDJR28888 RL3MLTGMCDJR28889 RL3MLTGMCDJR28890 RL3MLTGMCDJR28891 RL3MLTGMCDJR28892 RL3MLTGMCDJR28893 RL3MLTGMCDJR28894 RL3MLTGMCDJR28895 RL3MLTGMCDJR28896 RL3MLTGMCDJR28897 RL3MLTGMCDJR28898 RL3MLTGMCDJR28899 RL3MLTGMCDJR28900 RL3MLTGMCDJR28901 RL3MLTGMCDJR28902 RL3MLTGMCDUR28903 RL3MLTGMCDUR28904 RL3MLTGMCDUR28905 RL3MLTGMCDUR28906 RL3MLTGMCDUR28907 RL3MLTGMCDUR28908 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Transit 2012 (260)

Tóm tắt
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi31/12/2013
Mã số đăng kiểmTHSP/2013/06
Ford Transit JX6582T-M3 2012 (260)
Xem danh sách số khung

RL3MLTGMCCSR28613 RL3MLTGMCCSR28614 RL3MLTGMCCSR28615 RL3MLTGMCCSR28616 RL3MLTGMCCSR28617 RL3MLTGMCCSR28618 RL3MLTGMCCSR28619 RL3MLTGMCCSR28620 RL3MLTGMCCSR28621 RL3MLTGMCCSR28622 RL3MLTGMCCTR28623 RL3MLTGMCCTR28624 RL3MLTGMCCTR28625 RL3MLTGMCCTR28626 RL3MLTGMCCTR28627 RL3MLTGMCCTR28628 RL3MLTGMCCTR28629 RL3MLTGMCCTR28630 RL3MLTGMCCTR28631 RL3MLTGMCCTR28632 RL3MLTGMCCTR28633 RL3MLTGMCCTR28634 RL3MLTGMCCTR28635 RL3MLTGMCCTR28636 RL3MLTGMCCTR28637 RL3MLTGMCCTR28638 RL3MLTGMCCTR28639 RL3MLTGMCCTR28640 RL3MLTGMCCTR28641 RL3MLTGMCCTR28642 RL3MLTGMCCTR28643 RL3MLTGMCCTR28644 RL3MLTGMCCTR28645 RL3MLTGMCCTR28646 RL3MLTGMCCTR28647 RL3MLTGMCCTR28648 RL3MLTGMCCTR28649 RL3MLTGMCCTR28650 RL3MLTGMCCTR28651 RL3MLTGMCCTR28652 RL3MLTGMCCTR28653 RL3MLTGMCCTR28654 RL3MLTGMCCTR28655 RL3MLTGMCCTR28656 RL3MLTGMCCTR28657 RL3MLTGMCCTR28658 RL3MLTGMCCTR28659 RL3MLTGMCCTR28660 RL3MLTGMCCTR28661 RL3MLTGMCCTR28662 RL3MLTGMCCTR28663 RL3MLTGMCCTR28664 RL3MLTGMCCTR28665 RL3MLTGMCCTR28666 RL3MLTGMCCTR28667 RL3MLTGMCCTR28668 RL3MLTGMCCTR28669 RL3MLTGMCCTR28670 RL3MLTGMCCTR28671 RL3MLTGMCCTR28672 RL3MLTGMCCTR28673 RL3MLTGMCCTR28674 RL3MLTGMCCTR28675 RL3MLTGMCCTR28676 RL3MLTGMCCTR28677 RL3MLTGMCCTR28678 RL3MLTGMCCTR28679 RL3MLTGMCCTR28680 RL3MLTGMCCTR28681 RL3MLTGMCCTR28682 RL3MLTGMCCTR28683 RL3MLTGMCCTR28684 RL3MLTGMCCTR28685 RL3MLTGMCCTR28686 RL3MLTGMCCTR28687 RL3MLTGMCCTR28688 RL3MLTGMCCTR28689 RL3MLTGMCCTR28690 RL3MLTGMCCTR28691 RL3MLTGMCCTR28692 RL3MLTGMCCTR28693 RL3MLTGMCCTR28694 RL3MLTGMCCTR28695 RL3MLTGMCCTR28696 RL3MLTGMCCTR28697 RL3MLTGMCCTR28698 RL3MLTGMCCTR28699 RL3MLTGMCCTR28700 RL3MLTGMCCTR28701 RL3MLTGMCCTR28702 RL3MLTGMCCTR28703 RL3MLTGMCCTR28704 RL3MLTGMCCTR28705 RL3MLTGMCCTR28706 RL3MLTGMCCTR28707 RL3MLTGMCCTR28708 RL3MLTGMCCTR28709 RL3MLTGMCCTR28710 RL3MLTGMCCTR28711 RL3MLTGMCCTR28712 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Ford Transit 2011 (96)

Tóm tắt
Kiểm tra, thay thế két làm mát dầu động cơ
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi28/12/2011
Mã số đăng kiểmTHSP/2011/02
Ford Transit JX6582T-M3 2011 (96)
Xem danh sách số khung

RL3MLTGMCBCR27323 RL3MLTGMCBCR27324 RL3MLTGMCBCR27325 RL3MLTGMCBCR27447 RL3MLTGMCBCR27448 RL3MLTGMCBCR27449 RL3MLTGMCBCR27450 RL3MLTGMCBCR27731 RL3MLTGMCBCR27732 RL3MLTGMCBCR27733 RL3MLTGMCBCR27734 RL3MLTGMCBCR27735 RL3MLTGMCBCR27736 RL3MLTGMCBCR27737 RL3MLTGMCBCR27738 RL3MLTGMCBCR27739 RL3MLTGMCBCR27740 RL3MLTGMCBCR27741 RL3MLTGMCBCR27742 RL3MLTGMCBCR27763 RL3MLTGMCBCR27764 RL3MLTGMCBCR27765 RL3MLTGMCBCR27766 RL3MLTGMCBCR27767 RL3MLTGMCBCR27768 RL3MLTGMCBCR27769 RL3MLTGMCBCR27771 RL3MLTGMCBCR27772 RL3MLTGMCBCR27773 RL3MLTGMCBCR27774 RL3MLTGMCBCR27775 RL3MLTGMCBCR27776 RL3MLTGMCBCR27777 RL3MLTGMCBCR27778 RL3MLTGMCBCR27779 RL3MLTGMCBCR27782 RL3MLTGMCBCR27783 RL3MLTGMCBCR27784 RL3MLTGMCBCR27785 RL3MLTGMCBCR27786 RL3MLTGMCBCR27788 RL3MLTGMCBCR27789 RL3MLTGMCBCR27790 RL3MLTGMCBCR27791 RL3MLTGMCBCR27792 RL3MLTGMCBCR27793 RL3MLTGMCBCR27794 RL3MLTGMCBCR27795 RL3MLTGMCBCR27796 RL3MLTGMCBCR27797 RL3MLTGMCBCR27798 RL3MLTGMCBCR27799 RL3MLTGMCBCR27800 RL3MLTGMCBCR27801 RL3MLTGMCBCR27802 RL3MLTGMCBCR27803 RL3MLTGMCBCR27804 RL3MLTGMCBCR27805 RL3MLTGMCBCR27806 RL3MLTGMCBCR27807 RL3MLTGMCBCR27808 RL3MLTGMCBCR27810 RL3MLTGMCBCR27811 RL3MLTGMCBCR27812 RL3MLTGMCBCR27813 RL3MLTGMCBCR27814 RL3MLTGMCBCR27815 RL3MLTGMCBCR27816 RL3MLTGMCBCR27817 RL3MLTGMCBCR27818 RL3MLTGMCBCR27819 RL3MLTGMCBCR27821 RL3MLTGMCBCR27822 RL3MLTGMCBCR27824 RL3MLTGMCBCR27825 RL3MLTGMCBCR27826 RL3MLTGMCBCR27827 RL3MLTGMCBCR27828 RL3MLTGMCBCR27829 RL3MLTGMCBCR27830 RL3MLTGMCBCR27831 RL3MLTGMCBCR27832 RL3MLTGMCBCR27833 RL3MLTGMCBCR27835 RL3MLTGMCBCR27838 RL3MLTGMCBCR27839 RL3MLTGMCBCR27841 RL3MLTGMCBCR27842 RL3MLTGMCBCR27843 RL3MLTGMCBCR27844 RL3MLTGMCBCR27845 RL3MLTGMCBCR27847 RL3MLTGMCBCR27848 RL3MLTGMCBCR27849 RL3MLTGMCBCR27850 RL3MLTGMCBCR27853

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây