Báo cáo triệu hồi :: Lexus

Tổng số xe Lexus bị triệu hồi = 1069

ES113
NX322
Rx634