Báo cáo triệu hồi :: Mitsubishi

Tổng số xe Mitsubishi bị triệu hồi = 18339

Lancer19
Outlander341
Outlander Sport1526
Pajero2519
Pajero Sport4564
Triton4246
Zinger5124