Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 1.8G MT 2010

Toyota Corolla Altis 1.8G MT 2010 (2376)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (1188)
Xem danh sách số khung

RL4BB42E3A7203171 RL4BB42E5A7203172 RL4BB42E7A7203173 RL4BB42E9A7203174 RL4BB42E0A7203175 RL4BB42E2A7203176 RL4BB42E4A7203177 RL4BB42E6A7203178 RL4BB42E8A7203179 RL4BB42E4A7203180 RL4BB42E6A7203181 RL4BB42E8A7203182 RL4BB42EXA7203183 RL4BB42E1A7203184 RL4BB42E3A7203185 RL4BB42E5A7203186 RL4BB42E7A7203187 RL4BB42E9A7203188 RL4BB42E0A7203189 RL4BB42E7A7203190 RL4BB42E9A7203191 RL4BB42E0A7203192 RL4BB42E2A7203193 RL4BB42E4A7203194 RL4BB42E6A7203195 RL4BB42E8A7203196 RL4BB42EXA7203197 RL4BB42E1A7203198 RL4BB42E3A7203199 RL4BB42E6A7203200 RL4BB42E8A7203201 RL4BB42EXA7203202 RL4BB42E1A7203203 RL4BB42E3A7203204 RL4BB42E5A7203205 RL4BB42E7A7203206 RL4BB42E9A7203207 RL4BB42E0A7203208 RL4BB42E2A7203209 RL4BB42E9A7203210 RL4BB42E0A7203211 RL4BB42E2A7203212 RL4BB42E4A7203213 RL4BB42E6A7203214 RL4BB42E8A7203215 RL4BB42EXA7203216 RL4BB42E1A7203217 RL4BB42E3A7203218 RL4BB42E5A7203219 RL4BB42E1A7203220 RL4BB42E3A7203221 RL4BB42E5A7203222 RL4BB42E7A7203223 RL4BB42E9A7203224 RL4BB42E0A7203225 RL4BB42E2A7203226 RL4BB42E4A7203227 RL4BB42E6A7203228 RL4BB42E8A7203229 RL4BB42E4A7203230 RL4BB42E6A7203231 RL4BB42E8A7203232 RL4BB42EXA7203233 RL4BB42E1A7203234 RL4BB42E3A7203235 RL4BB42E5A7203236 RL4BB42E7A7203237 RL4BB42E9A7203238 RL4BB42E0A7203239 RL4BB42E7A7203240 RL4BB42E9A7203241 RL4BB42E0A7203242 RL4BB42E2A7203243 RL4BB42E4A7203244 RL4BB42E6A7203245 RL4BB42E8A7203246 RL4BB42EXA7203247 RL4BB42E1A7203248 RL4BB42E3A7203249 RL4BB42EXA7203250 RL4BB42E1A7203251 RL4BB42E3A7203252 RL4BB42E5A7203253 RL4BB42E7A7203254 RL4BB42E9A7203255 RL4BB42E0A7203256 RL4BB42E2A7203257 RL4BB42E4A7203258 RL4BB42E6A7203259 RL4BB42E2A7203260 RL4BB42E4A7203261 RL4BB42E6A7203262 RL4BB42E8A7203263 RL4BB42EXA7203264 RL4BB42E1A7203265 RL4BB42E3A7203266 RL4BB42E5A7203267 RL4BB42E7A7203268 RL4BB42E9A7203269 RL4BB42E5A7203270 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục lỗi của công tắc chính điều khiển chuyển động lên/xuống của kính cửa sổ
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi08/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/14
Danh sách số khung (1188)
Xem danh sách số khung

RL4BB42E3A7203171 RL4BB42E5A7203172 RL4BB42E7A7203173 RL4BB42E9A7203174 RL4BB42E0A7203175 RL4BB42E2A7203176 RL4BB42E4A7203177 RL4BB42E6A7203178 RL4BB42E8A7203179 RL4BB42E4A7203180 RL4BB42E6A7203181 RL4BB42E8A7203182 RL4BB42EXA7203183 RL4BB42E1A7203184 RL4BB42E3A7203185 RL4BB42E5A7203186 RL4BB42E7A7203187 RL4BB42E9A7203188 RL4BB42E0A7203189 RL4BB42E7A7203190 RL4BB42E9A7203191 RL4BB42E0A7203192 RL4BB42E2A7203193 RL4BB42E4A7203194 RL4BB42E6A7203195 RL4BB42E8A7203196 RL4BB42EXA7203197 RL4BB42E1A7203198 RL4BB42E3A7203199 RL4BB42E6A7203200 RL4BB42E8A7203201 RL4BB42EXA7203202 RL4BB42E1A7203203 RL4BB42E3A7203204 RL4BB42E5A7203205 RL4BB42E7A7203206 RL4BB42E9A7203207 RL4BB42E0A7203208 RL4BB42E2A7203209 RL4BB42E9A7203210 RL4BB42E0A7203211 RL4BB42E2A7203212 RL4BB42E4A7203213 RL4BB42E6A7203214 RL4BB42E8A7203215 RL4BB42EXA7203216 RL4BB42E1A7203217 RL4BB42E3A7203218 RL4BB42E5A7203219 RL4BB42E1A7203220 RL4BB42E3A7203221 RL4BB42E5A7203222 RL4BB42E7A7203223 RL4BB42E9A7203224 RL4BB42E0A7203225 RL4BB42E2A7203226 RL4BB42E4A7203227 RL4BB42E6A7203228 RL4BB42E8A7203229 RL4BB42E4A7203230 RL4BB42E6A7203231 RL4BB42E8A7203232 RL4BB42EXA7203233 RL4BB42E1A7203234 RL4BB42E3A7203235 RL4BB42E5A7203236 RL4BB42E7A7203237 RL4BB42E9A7203238 RL4BB42E0A7203239 RL4BB42E7A7203240 RL4BB42E9A7203241 RL4BB42E0A7203242 RL4BB42E2A7203243 RL4BB42E4A7203244 RL4BB42E6A7203245 RL4BB42E8A7203246 RL4BB42EXA7203247 RL4BB42E1A7203248 RL4BB42E3A7203249 RL4BB42EXA7203250 RL4BB42E1A7203251 RL4BB42E3A7203252 RL4BB42E5A7203253 RL4BB42E7A7203254 RL4BB42E9A7203255 RL4BB42E0A7203256 RL4BB42E2A7203257 RL4BB42E4A7203258 RL4BB42E6A7203259 RL4BB42E2A7203260 RL4BB42E4A7203261 RL4BB42E6A7203262 RL4BB42E8A7203263 RL4BB42EXA7203264 RL4BB42E1A7203265 RL4BB42E3A7203266 RL4BB42E5A7203267 RL4BB42E7A7203268 RL4BB42E9A7203269 RL4BB42E5A7203270 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây