Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2010

Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2010 (3926)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (1963)
Xem danh sách số khung

RL4BB42EXA7303963 RL4BB42EXA7303946 RL4BB42E1A7303947 RL4BB42E3A7303948 RL4BB42E5A7303949 RL4BB42E1A7303950 RL4BB42E3A7303951 RL4BB42E5A7303952 RL4BB42E7A7303953 RL4BB42E9A7303954 RL4BB42E0A7303955 RL4BB42E2A7303956 RL4BB42E4A7303957 RL4BB42E6A7303958 RL4BB42E8A7303959 RL4BB42E4A7303960 RL4BB42E6A7303961 RL4BB42E8A7303962 RL4BB42E1A7303964 RL4BB42E3A7303965 RL4BB42E5A7303966 RL4BB42E7A7303967 RL4BB42E9A7303968 RL4BB42E0A7303969 RL4BB42E7A7303970 RL4BB42E9A7303971 RL4BB42E0A7303972 RL4BB42E2A7303973 RL4BB42E4A7303974 RL4BB42E6A7303975 RL4BB42E8A7303976 RL4BB42EXA7303977 RL4BB42E1A7303978 RL4BB42E3A7303979 RL4BB42EXA7303980 RL4BB42E1A7303981 RL4BB42E3A7303982 RL4BB42E5A7303983 RL4BB42E7A7303984 RL4BB42E9A7303985 RL4BB42E0A7303986 RL4BB42E2A7303987 RL4BB42E4A7303988 RL4BB42E6A7303989 RL4BB42E2A7303990 RL4BB42E4A7303991 RL4BB42E6A7303992 RL4BB42E8A7303993 RL4BB42EXA7303994 RL4BB42E1A7303995 RL4BB42E3A7303996 RL4BB42E5A7303997 RL4BB42E7A7303998 RL4BB42E9A7303999 RL4BB42EXA7304000 RL4BB42E1A7304001 RL4BB42E3A7304002 RL4BB42E5A7304003 RL4BB42E7A7304004 RL4BB42E9A7304005 RL4BB42E0A7304006 RL4BB42E2A7304007 RL4BB42E4A7304008 RL4BB42E6A7304009 RL4BB42E2A7304010 RL4BB42E4A7304011 RL4BB42E6A7304012 RL4BB42E8A7304013 RL4BB42EXA7304014 RL4BB42E1A7304015 RL4BB42E3A7304016 RL4BB42E5A7304017 RL4BB42E7A7304018 RL4BB42E9A7304019 RL4BB42E5A7304020 RL4BB42E7A7304021 RL4BB42E9A7304022 RL4BB42E0A7304023 RL4BB42E2A7304024 RL4BB42E4A7304025 RL4BB42E6A7304026 RL4BB42E8A7304027 RL4BB42EXA7304028 RL4BB42E1A7304029 RL4BB42E8A7304030 RL4BB42EXA7304031 RL4BB42E1A7304032 RL4BB42E3A7304033 RL4BB42E5A7304034 RL4BB42E7A7304035 RL4BB42E9A7304036 RL4BB42E0A7304037 RL4BB42E2A7304038 RL4BB42E4A7304039 RL4BB42E0A7304040 RL4BB42E2A7304041 RL4BB42E4A7304042 RL4BB42E6A7304043 RL4BB42E8A7304044 RL4BB42EXA7304045 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục lỗi của công tắc chính điều khiển chuyển động lên/xuống của kính cửa sổ
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi08/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/14
Danh sách số khung (1963)
Xem danh sách số khung

RL4BB42EXA7303946 RL4BB42E1A7303947 RL4BB42E3A7303948 RL4BB42E5A7303949 RL4BB42E1A7303950 RL4BB42E3A7303951 RL4BB42E5A7303952 RL4BB42E7A7303953 RL4BB42E9A7303954 RL4BB42E0A7303955 RL4BB42E2A7303956 RL4BB42E4A7303957 RL4BB42E6A7303958 RL4BB42E8A7303959 RL4BB42E4A7303960 RL4BB42E6A7303961 RL4BB42E8A7303962 RL4BB42EXA7303963 RL4BB42E1A7303964 RL4BB42E3A7303965 RL4BB42E5A7303966 RL4BB42E7A7303967 RL4BB42E9A7303968 RL4BB42E0A7303969 RL4BB42E7A7303970 RL4BB42E9A7303971 RL4BB42E0A7303972 RL4BB42E2A7303973 RL4BB42E4A7303974 RL4BB42E6A7303975 RL4BB42E8A7303976 RL4BB42EXA7303977 RL4BB42E1A7303978 RL4BB42E3A7303979 RL4BB42EXA7303980 RL4BB42E1A7303981 RL4BB42E3A7303982 RL4BB42E5A7303983 RL4BB42E7A7303984 RL4BB42E9A7303985 RL4BB42E0A7303986 RL4BB42E2A7303987 RL4BB42E4A7303988 RL4BB42E6A7303989 RL4BB42E2A7303990 RL4BB42E4A7303991 RL4BB42E6A7303992 RL4BB42E8A7303993 RL4BB42EXA7303994 RL4BB42E1A7303995 RL4BB42E3A7303996 RL4BB42E5A7303997 RL4BB42E7A7303998 RL4BB42E9A7303999 RL4BB42EXA7304000 RL4BB42E1A7304001 RL4BB42E3A7304002 RL4BB42E5A7304003 RL4BB42E7A7304004 RL4BB42E9A7304005 RL4BB42E0A7304006 RL4BB42E2A7304007 RL4BB42E4A7304008 RL4BB42E6A7304009 RL4BB42E2A7304010 RL4BB42E4A7304011 RL4BB42E6A7304012 RL4BB42E8A7304013 RL4BB42EXA7304014 RL4BB42E1A7304015 RL4BB42E3A7304016 RL4BB42E5A7304017 RL4BB42E7A7304018 RL4BB42E9A7304019 RL4BB42E5A7304020 RL4BB42E7A7304021 RL4BB42E9A7304022 RL4BB42E0A7304023 RL4BB42E2A7304024 RL4BB42E4A7304025 RL4BB42E6A7304026 RL4BB42E8A7304027 RL4BB42EXA7304028 RL4BB42E1A7304029 RL4BB42E8A7304030 RL4BB42EXA7304031 RL4BB42E1A7304032 RL4BB42E3A7304033 RL4BB42E5A7304034 RL4BB42E7A7304035 RL4BB42E9A7304036 RL4BB42E0A7304037 RL4BB42E2A7304038 RL4BB42E4A7304039 RL4BB42E0A7304040 RL4BB42E2A7304041 RL4BB42E4A7304042 RL4BB42E6A7304043 RL4BB42E8A7304044 RL4BB42EXA7304045 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây