Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2010

Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2010 (1997)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (998)
Xem danh sách số khung

RL4BL42EXA2000921 RL4BL42E1A2000922 RL4BL42E3A2000923 RL4BL42E5A2000924 RL4BL42E7A2000925 RL4BL42E9A2000926 RL4BL42E0A2000927 RL4BL42E2A2000928 RL4BL42E4A2000929 RL4BL42E0A2000930 RL4BL42E2A2000931 RL4BL42E4A2000932 RL4BL42E6A2000933 RL4BL42E8A2000934 RL4BL42EXA2000935 RL4BL42E1A2000936 RL4BL42E3A2000937 RL4BL42E5A2000938 RL4BL42E7A2000939 RL4BL42E3A2000940 RL4BL42E5A2000941 RL4BL42E7A2000942 RL4BL42E9A2000943 RL4BL42E0A2000944 RL4BL42E2A2000945 RL4BL42E4A2000946 RL4BL42E6A2000947 RL4BL42E8A2000948 RL4BL42EXA2000949 RL4BL42E6A2000950 RL4BL42E8A2000951 RL4BL42EXA2000952 RL4BL42E1A2000953 RL4BL42E3A2000954 RL4BL42E5A2000955 RL4BL42E7A2000956 RL4BL42E9A2000957 RL4BL42E0A2000958 RL4BL42E2A2000959 RL4BL42E9A2000960 RL4BL42E0A2000961 RL4BL42E2A2000962 RL4BL42E4A2000963 RL4BL42E6A2000964 RL4BL42E8A2000965 RL4BL42EXA2000966 RL4BL42E1A2000967 RL4BL42E3A2000968 RL4BL42E5A2000969 RL4BL42E1A2000970 RL4BL42E3A2000971 RL4BL42E5A2000972 RL4BL42E7A2000973 RL4BL42E9A2000974 RL4BL42E0A2000975 RL4BL42E2A2000976 RL4BL42E4A2000977 RL4BL42E6A2000978 RL4BL42E8A2000979 RL4BL42E4A2000980 RL4BL42E6A2000981 RL4BL42E8A2000982 RL4BL42EXA2000983 RL4BL42E1A2000984 RL4BL42E3A2000985 RL4BL42E5A2000986 RL4BL42E7A2000987 RL4BL42E9A2000988 RL4BL42E0A2000989 RL4BL42E7A2000990 RL4BL42E9A2000991 RL4BL42E0A2000992 RL4BL42E2A2000993 RL4BL42E4A2000994 RL4BL42E6A2000995 RL4BL42E8A2000996 RL4BL42EXA2000997 RL4BL42E1A2000998 RL4BL42E3A2000999 RL4BL42E4A2001000 RL4BL42E6A2001001 RL4BL42E8A2001002 RL4BL42EXA2001003 RL4BL42E1A2001004 RL4BL42E3A2001005 RL4BL42E5A2001006 RL4BL42E7A2001007 RL4BL42E9A2001008 RL4BL42E0A2001009 RL4BL42E7A2001010 RL4BL42E9A2001011 RL4BL42E0A2001012 RL4BL42E2A2001013 RL4BL42E4A2001014 RL4BL42E6A2001015 RL4BL42E8A2001016 RL4BL42EXA2001017 RL4BL42E1A2001018 RL4BL42E3A2001019 RL4BL42EXA2001020 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục lỗi của công tắc chính điều khiển chuyển động lên/xuống của kính cửa sổ
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi08/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/14
Danh sách số khung (999)
Xem danh sách số khung

RL4BL42EXA2000921 RL4BL42E1A2000922 RL4BL42E3A2000923 RL4BL42E5A2000924 RL4BL42E7A2000925 RL4BL42E9A2000926 RL4BL42E0A2000927 RL4BL42E2A2000928 RL4BL42E4A2000929 RL4BL42E0A2000930 RL4BL42E2A2000931 RL4BL42E4A2000932 RL4BL42E6A2000933 RL4BL42E8A2000934 RL4BL42EXA2000935 RL4BL42E1A2000936 RL4BL42E3A2000937 RL4BL42E5A2000938 RL4BL42E7A2000939 RL4BL42E3A2000940 RL4BL42E5A2000941 RL4BL42E7A2000942 RL4BL42E9A2000943 RL4BL42E0A2000944 RL4BL42E2A2000945 RL4BL42E4A2000946 RL4BL42E6A2000947 RL4BL42E8A2000948 RL4BL42EXA2000949 RL4BL42E6A2000950 RL4BL42E8A2000951 RL4BL42EXA2000952 RL4BL42E1A2000953 RL4BL42E3A2000954 RL4BL42E5A2000955 RL4BL42E7A2000956 RL4BL42E9A2000957 RL4BL42E0A2000958 RL4BL42E2A2000959 RL4BL42E9A2000960 RL4BL42E0A2000961 RL4BL42E2A2000962 RL4BL42E4A2000963 RL4BL42E6A2000964 RL4BL42E8A2000965 RL4BL42EXA2000966 RL4BL42E1A2000967 RL4BL42E3A2000968 RL4BL42E5A2000969 RL4BL42E1A2000970 RL4BL42E3A2000971 RL4BL42E5A2000972 RL4BL42E7A2000973 RL4BL42E9A2000974 RL4BL42E0A2000975 RL4BL42E2A2000976 RL4BL42E4A2000977 RL4BL42E6A2000978 RL4BL42E8A2000979 RL4BL42E4A2000980 RL4BL42E6A2000981 RL4BL42E8A2000982 RL4BL42EXA2000983 RL4BL42E1A2000984 RL4BL42E3A2000985 RL4BL42E5A2000986 RL4BL42E7A2000987 RL4BL42E9A2000988 RL4BL42E0A2000989 RL4BL42E7A2000990 RL4BL42E9A2000991 RL4BL42E0A2000992 RL4BL42E2A2000993 RL4BL42E4A2000994 RL4BL42E6A2000995 RL4BL42E8A2000996 RL4BL42EXA2000997 RL4BL42E1A2000998 RL4BL42E3A2000999 RL4BL42E4A2001000 RL4BL42E6A2001001 RL4BL42E8A2001002 RL4BL42EXA2001003 RL4BL42E1A2001004 RL4BL42E3A2001005 RL4BL42E5A2001006 RL4BL42E7A2001007 RL4BL42E9A2001008 RL4BL42E0A2001009 RL4BL42E7A2001010 RL4BL42E9A2001011 RL4BL42E0A2001012 RL4BL42E2A2001013 RL4BL42E4A2001014 RL4BL42E6A2001015 RL4BL42E8A2001016 RL4BL42EXA2001017 RL4BL42E1A2001018 RL4BL42E3A2001019 RL4BL42EXA2001020 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây