Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 1.8G AT Facelift 2010

Toyota Corolla Altis 1.8G AT Facelift 2010 (1727)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (865)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E3A5000001 RL4BC42E5A5000002 RL4BC42E7A5000003 RL4BC42E9A5000004 RL4BC42E0A5000005 RL4BC42E2A5000006 RL4BC42E4A5000007 RL4BC42E6A5000008 RL4BC42E8A5000009 RL4BC42E4A5000010 RL4BC42E6A5000011 RL4BC42E8A5000012 RL4BC42EXA5000013 RL4BC42E1A5000014 RL4BC42E3A5000015 RL4BC42E5A5000016 RL4BC42E7A5000017 RL4BC42E9A5000018 RL4BC42E0A5000019 RL4BC42E7A5000020 RL4BC42E1A5000031 RL4BC42E3A5000032 RL4BC42E5A5000033 RL4BC42E7A5000034 RL4BC42E9A5000035 RL4BC42E0A5000036 RL4BC42E2A5000037 RL4BC42E4A5000038 RL4BC42E6A5000039 RL4BC42E2A5000040 RL4BC42E4A5000041 RL4BC42E6A5000042 RL4BC42E8A5000043 RL4BC42EXA5000044 RL4BC42E1A5000045 RL4BC42E3A5000046 RL4BC42E5A5000047 RL4BC42E7A5000048 RL4BC42E9A5000049 RL4BC42E5A5000050 RL4BC42EXA5000061 RL4BC42E1A5000062 RL4BC42E3A5000063 RL4BC42E5A5000064 RL4BC42E7A5000065 RL4BC42E9A5000066 RL4BC42E0A5000067 RL4BC42E2A5000068 RL4BC42E4A5000069 RL4BC42E0A5000070 RL4BC42E5A5000081 RL4BC42E7A5000082 RL4BC42E9A5000083 RL4BC42E0A5000084 RL4BC42E2A5000085 RL4BC42E4A5000086 RL4BC42E6A5000087 RL4BC42E8A5000088 RL4BC42EXA5000089 RL4BC42E6A5000090 RL4BC42E8A5000091 RL4BC42EXA5000092 RL4BC42E1A5000093 RL4BC42E3A5000094 RL4BC42E5A5000095 RL4BC42E7A5000096 RL4BC42E9A5000097 RL4BC42E0A5000098 RL4BC42E2A5000099 RL4BC42E5A5000100 RL4BC42EXA5000111 RL4BC42E1A5000112 RL4BC42E3A5000113 RL4BC42E5A5000114 RL4BC42E7A5000115 RL4BC42E9A5000116 RL4BC42E0A5000117 RL4BC42E2A5000118 RL4BC42E4A5000119 RL4BC42E0A5000120 RL4BC42E5A5000131 RL4BC42E7A5000132 RL4BC42E9A5000133 RL4BC42E0A5000134 RL4BC42E2A5000135 RL4BC42E4A5000136 RL4BC42E6A5000137 RL4BC42E8A5000138 RL4BC42EXA5000139 RL4BC42E6A5000140 RL4BC42E8A5000141 RL4BC42EXA5000142 RL4BC42E1A5000143 RL4BC42E3A5000144 RL4BC42E5A5000145 RL4BC42E7A5000146 RL4BC42E9A5000147 RL4BC42E0A5000148 RL4BC42E2A5000149 RL4BC42E9A5000150 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục lỗi của công tắc chính điều khiển chuyển động lên/xuống của kính cửa sổ
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi08/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/14
Danh sách số khung (862)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E3A5000001 RL4BC42E5A5000002 RL4BC42E7A5000003 RL4BC42E9A5000004 RL4BC42E0A5000005 RL4BC42E2A5000006 RL4BC42E4A5000007 RL4BC42E6A5000008 RL4BC42E8A5000009 RL4BC42E4A5000010 RL4BC42E6A5000011 RL4BC42E8A5000012 RL4BC42EXA5000013 RL4BC42E1A5000014 RL4BC42E3A5000015 RL4BC42E5A5000016 RL4BC42E7A5000017 RL4BC42E9A5000018 RL4BC42E0A5000019 RL4BC42E7A5000020 RL4BC42E1A5000031 RL4BC42E3A5000032 RL4BC42E5A5000033 RL4BC42E7A5000034 RL4BC42E9A5000035 RL4BC42E0A5000036 RL4BC42E2A5000037 RL4BC42E4A5000038 RL4BC42E6A5000039 RL4BC42E2A5000040 RL4BC42E4A5000041 RL4BC42E6A5000042 RL4BC42E8A5000043 RL4BC42EXA5000044 RL4BC42E1A5000045 RL4BC42E3A5000046 RL4BC42E5A5000047 RL4BC42E7A5000048 RL4BC42E9A5000049 RL4BC42E5A5000050 RL4BC42EXA5000061 RL4BC42E1A5000062 RL4BC42E3A5000063 RL4BC42E5A5000064 RL4BC42E7A5000065 RL4BC42E9A5000066 RL4BC42E0A5000067 RL4BC42E2A5000068 RL4BC42E4A5000069 RL4BC42E0A5000070 RL4BC42E5A5000081 RL4BC42E7A5000082 RL4BC42E9A5000083 RL4BC42E0A5000084 RL4BC42E2A5000085 RL4BC42E4A5000086 RL4BC42E6A5000087 RL4BC42E8A5000088 RL4BC42EXA5000089 RL4BC42E6A5000090 RL4BC42E8A5000091 RL4BC42EXA5000092 RL4BC42E1A5000093 RL4BC42E3A5000094 RL4BC42E5A5000095 RL4BC42E7A5000096 RL4BC42E9A5000097 RL4BC42E0A5000098 RL4BC42E2A5000099 RL4BC42E5A5000100 RL4BC42EXA5000111 RL4BC42E1A5000112 RL4BC42E3A5000113 RL4BC42E5A5000114 RL4BC42E7A5000115 RL4BC42E9A5000116 RL4BC42E0A5000117 RL4BC42E2A5000118 RL4BC42E4A5000119 RL4BC42E0A5000120 RL4BC42E5A5000131 RL4BC42E7A5000132 RL4BC42E9A5000133 RL4BC42E0A5000134 RL4BC42E2A5000135 RL4BC42E4A5000136 RL4BC42E6A5000137 RL4BC42E8A5000138 RL4BC42EXA5000139 RL4BC42E6A5000140 RL4BC42E8A5000141 RL4BC42EXA5000142 RL4BC42E1A5000143 RL4BC42E3A5000144 RL4BC42E5A5000145 RL4BC42E7A5000146 RL4BC42E9A5000147 RL4BC42E0A5000148 RL4BC42E2A5000149 RL4BC42E9A5000150 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây