Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 1.8G MT Facelift 2010

Toyota Corolla Altis 1.8G MT Facelift 2010 (1269)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (633)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E7A5000051 RL4BC42E9A5000052 RL4BC42E0A5000053 RL4BC42E2A5000054 RL4BC42E4A5000055 RL4BC42E6A5000056 RL4BC42E8A5000057 RL4BC42EXA5000058 RL4BC42E1A5000059 RL4BC42E8A5000060 RL4BC42E7A5000101 RL4BC42E9A5000102 RL4BC42E0A5000103 RL4BC42E2A5000104 RL4BC42E4A5000105 RL4BC42E6A5000106 RL4BC42E8A5000107 RL4BC42EXA5000108 RL4BC42E1A5000109 RL4BC42E8A5000110 RL4BC42E9A5000021 RL4BC42E0A5000022 RL4BC42E2A5000023 RL4BC42E4A5000024 RL4BC42E6A5000025 RL4BC42E8A5000026 RL4BC42EXA5000027 RL4BC42E1A5000028 RL4BC42E3A5000029 RL4BC42EXA5000030 RL4BC42E4A5000072 RL4BC42E6A5000073 RL4BC42E8A5000074 RL4BC42EXA5000075 RL4BC42E1A5000076 RL4BC42E3A5000077 RL4BC42E5A5000078 RL4BC42E7A5000079 RL4BC42E3A5000080 RL4BC42E2A5000121 RL4BC42E4A5000122 RL4BC42E6A5000123 RL4BC42E8A5000124 RL4BC42EXA5000125 RL4BC42E1A5000126 RL4BC42E3A5000127 RL4BC42E5A5000128 RL4BC42E7A5000129 RL4BC42E3A5000130 RL4BC42E0A5000151 RL4BC42E2A5000152 RL4BC42E4A5000153 RL4BC42E6A5000154 RL4BC42E8A5000155 RL4BC42EXA5000156 RL4BC42E1A5000157 RL4BC42E3A5000158 RL4BC42E5A5000159 RL4BC42E1A5000160 RL4BC42E6A5000171 RL4BC42E8A5000172 RL4BC42EXA5000173 RL4BC42E1A5000174 RL4BC42E3A5000175 RL4BC42E5A5000176 RL4BC42E7A5000177 RL4BC42E9A5000178 RL4BC42E0A5000179 RL4BC42E7A5000180 RL4BC42E0A5000201 RL4BC42E2A5000202 RL4BC42E4A5000203 RL4BC42E6A5000204 RL4BC42E8A5000205 RL4BC42EXA5000206 RL4BC42E1A5000207 RL4BC42E3A5000208 RL4BC42E5A5000209 RL4BC42E1A5000210 RL4BC42E6A5000221 RL4BC42E8A5000222 RL4BC42EXA5000223 RL4BC42E1A5000224 RL4BC42E3A5000225 RL4BC42E5A5000226 RL4BC42E7A5000227 RL4BC42E9A5000228 RL4BC42E0A5000229 RL4BC42E7A5000230 RL4BC42E4A5000251 RL4BC42E6A5000252 RL4BC42E8A5000253 RL4BC42EXA5000254 RL4BC42E1A5000255 RL4BC42E3A5000256 RL4BC42E5A5000257 RL4BC42E7A5000258 RL4BC42E9A5000259 RL4BC42E5A5000260 RL4BC42E2A5000071 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục lỗi của công tắc chính điều khiển chuyển động lên/xuống của kính cửa sổ
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi08/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/14
Danh sách số khung (636)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E9A5000021 RL4BC42E0A5000022 RL4BC42E2A5000023 RL4BC42E4A5000024 RL4BC42E6A5000025 RL4BC42E8A5000026 RL4BC42EXA5000027 RL4BC42E1A5000028 RL4BC42E3A5000029 RL4BC42EXA5000030 RL4BC42E7A5000051 RL4BC42E9A5000052 RL4BC42E0A5000053 RL4BC42E2A5000054 RL4BC42E4A5000055 RL4BC42E6A5000056 RL4BC42E8A5000057 RL4BC42EXA5000058 RL4BC42E1A5000059 RL4BC42E8A5000060 RL4BC42E2A5000071 RL4BC42E4A5000072 RL4BC42E6A5000073 RL4BC42E8A5000074 RL4BC42EXA5000075 RL4BC42E1A5000076 RL4BC42E3A5000077 RL4BC42E5A5000078 RL4BC42E7A5000079 RL4BC42E3A5000080 RL4BC42E7A5000101 RL4BC42E9A5000102 RL4BC42E0A5000103 RL4BC42E2A5000104 RL4BC42E4A5000105 RL4BC42E6A5000106 RL4BC42E8A5000107 RL4BC42EXA5000108 RL4BC42E1A5000109 RL4BC42E8A5000110 RL4BC42E2A5000121 RL4BC42E4A5000122 RL4BC42E6A5000123 RL4BC42E8A5000124 RL4BC42EXA5000125 RL4BC42E1A5000126 RL4BC42E3A5000127 RL4BC42E5A5000128 RL4BC42E7A5000129 RL4BC42E3A5000130 RL4BC42E0A5000151 RL4BC42E2A5000152 RL4BC42E4A5000153 RL4BC42E6A5000154 RL4BC42E8A5000155 RL4BC42EXA5000156 RL4BC42E1A5000157 RL4BC42E3A5000158 RL4BC42E5A5000159 RL4BC42E1A5000160 RL4BC42E6A5000171 RL4BC42E8A5000172 RL4BC42EXA5000173 RL4BC42E1A5000174 RL4BC42E3A5000175 RL4BC42E5A5000176 RL4BC42E7A5000177 RL4BC42E9A5000178 RL4BC42E0A5000179 RL4BC42E7A5000180 RL4BC42E0A5000201 RL4BC42E2A5000202 RL4BC42E4A5000203 RL4BC42E6A5000204 RL4BC42E8A5000205 RL4BC42EXA5000206 RL4BC42E1A5000207 RL4BC42E3A5000208 RL4BC42E5A5000209 RL4BC42E1A5000210 RL4BC42E6A5000221 RL4BC42E8A5000222 RL4BC42EXA5000223 RL4BC42E1A5000224 RL4BC42E3A5000225 RL4BC42E5A5000226 RL4BC42E7A5000227 RL4BC42E9A5000228 RL4BC42E0A5000229 RL4BC42E7A5000230 RL4BC42E4A5000251 RL4BC42E6A5000252 RL4BC42E8A5000253 RL4BC42EXA5000254 RL4BC42E1A5000255 RL4BC42E3A5000256 RL4BC42E5A5000257 RL4BC42E7A5000258 RL4BC42E9A5000259 RL4BC42E5A5000260 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây