Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 2.0V AT Facelift 2010

Toyota Corolla Altis 2.0V AT Facelift 2010 (942)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (472)
Xem danh sách số khung

RL4BL42E3A2001540 RL4BL42E7A2010001 RL4BL42E9A2010002 RL4BL42E0A2010003 RL4BL42E2A2010004 RL4BL42E4A2010005 RL4BL42E6A2010006 RL4BL42E8A2010007 RL4BL42EXA2010008 RL4BL42E1A2010009 RL4BL42E8A2010010 RL4BL42EXA2010011 RL4BL42E1A2010012 RL4BL42E3A2010013 RL4BL42E5A2010014 RL4BL42E7A2010015 RL4BL42E9A2010016 RL4BL42E0A2010017 RL4BL42E2A2010018 RL4BL42E4A2010019 RL4BL42E0A2010020 RL4BL42E2A2010021 RL4BL42E4A2010022 RL4BL42E6A2010023 RL4BL42E8A2010024 RL4BL42EXA2010025 RL4BL42E1A2010026 RL4BL42E3A2010027 RL4BL42E5A2010028 RL4BL42E7A2010029 RL4BL42E3A2010030 RL4BL42E5A2010031 RL4BL42E7A2010032 RL4BL42E9A2010033 RL4BL42E0A2010034 RL4BL42E2A2010035 RL4BL42E4A2010036 RL4BL42E6A2010037 RL4BL42E8A2010038 RL4BL42EXA2010039 RL4BL42E6A2010040 RL4BL42E8A2010041 RL4BL42EXA2010042 RL4BL42E1A2010043 RL4BL42E3A2010044 RL4BL42E5A2010045 RL4BL42E7A2010046 RL4BL42E9A2010047 RL4BL42E0A2010048 RL4BL42E2A2010049 RL4BL42E9A2010050 RL4BL42E0A2010051 RL4BL42E2A2010052 RL4BL42E4A2010053 RL4BL42E6A2010054 RL4BL42E8A2010055 RL4BL42EXA2010056 RL4BL42E1A2010057 RL4BL42E3A2010058 RL4BL42E5A2010059 RL4BL42E1A2010060 RL4BL42E3A2010061 RL4BL42E5A2010062 RL4BL42E7A2010063 RL4BL42E9A2010064 RL4BL42E0A2010065 RL4BL42E2A2010066 RL4BL42E4A2010067 RL4BL42E6A2010068 RL4BL42E8A2010069 RL4BL42E4A2010070 RL4BL42E6A2010071 RL4BL42E8A2010072 RL4BL42EXA2010073 RL4BL42E1A2010074 RL4BL42E3A2010075 RL4BL42E5A2010076 RL4BL42E7A2010077 RL4BL42E9A2010078 RL4BL42E0A2010079 RL4BL42E7A2010080 RL4BL42E9A2010081 RL4BL42E0A2010082 RL4BL42E2A2010083 RL4BL42E4A2010084 RL4BL42E6A2010085 RL4BL42E8A2010086 RL4BL42EXA2010087 RL4BL42E1A2010088 RL4BL42E3A2010089 RL4BL42EXA2010090 RL4BL42E1A2010091 RL4BL42E3A2010092 RL4BL42E5A2010093 RL4BL42E7A2010094 RL4BL42E9A2010095 RL4BL42E0A2010096 RL4BL42E2A2010097 RL4BL42E4A2010098 RL4BL42E6A2010099 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra và khắc phục lỗi của công tắc chính điều khiển chuyển động lên/xuống của kính cửa sổ
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi08/01/2016
Mã số đăng kiểmTHSP/2015/14
Danh sách số khung (470)
Xem danh sách số khung

RL4BL42E7A2010001 RL4BL42E9A2010002 RL4BL42E0A2010003 RL4BL42E2A2010004 RL4BL42E4A2010005 RL4BL42E6A2010006 RL4BL42E8A2010007 RL4BL42EXA2010008 RL4BL42E1A2010009 RL4BL42E8A2010010 RL4BL42EXA2010011 RL4BL42E1A2010012 RL4BL42E3A2010013 RL4BL42E5A2010014 RL4BL42E7A2010015 RL4BL42E9A2010016 RL4BL42E0A2010017 RL4BL42E2A2010018 RL4BL42E4A2010019 RL4BL42E0A2010020 RL4BL42E2A2010021 RL4BL42E4A2010022 RL4BL42E6A2010023 RL4BL42E8A2010024 RL4BL42EXA2010025 RL4BL42E1A2010026 RL4BL42E3A2010027 RL4BL42E5A2010028 RL4BL42E7A2010029 RL4BL42E3A2010030 RL4BL42E5A2010031 RL4BL42E7A2010032 RL4BL42E9A2010033 RL4BL42E0A2010034 RL4BL42E2A2010035 RL4BL42E4A2010036 RL4BL42E6A2010037 RL4BL42E8A2010038 RL4BL42EXA2010039 RL4BL42E6A2010040 RL4BL42E8A2010041 RL4BL42EXA2010042 RL4BL42E1A2010043 RL4BL42E3A2010044 RL4BL42E5A2010045 RL4BL42E7A2010046 RL4BL42E9A2010047 RL4BL42E0A2010048 RL4BL42E2A2010049 RL4BL42E9A2010050 RL4BL42E0A2010051 RL4BL42E2A2010052 RL4BL42E4A2010053 RL4BL42E6A2010054 RL4BL42E8A2010055 RL4BL42EXA2010056 RL4BL42E1A2010057 RL4BL42E3A2010058 RL4BL42E5A2010059 RL4BL42E1A2010060 RL4BL42E3A2010061 RL4BL42E5A2010062 RL4BL42E7A2010063 RL4BL42E9A2010064 RL4BL42E0A2010065 RL4BL42E2A2010066 RL4BL42E4A2010067 RL4BL42E6A2010068 RL4BL42E8A2010069 RL4BL42E4A2010070 RL4BL42E6A2010071 RL4BL42E8A2010072 RL4BL42EXA2010073 RL4BL42E1A2010074 RL4BL42E3A2010075 RL4BL42E5A2010076 RL4BL42E7A2010077 RL4BL42E9A2010078 RL4BL42E0A2010079 RL4BL42E7A2010080 RL4BL42E9A2010081 RL4BL42E0A2010082 RL4BL42E2A2010083 RL4BL42E4A2010084 RL4BL42E6A2010085 RL4BL42E8A2010086 RL4BL42EXA2010087 RL4BL42E1A2010088 RL4BL42E3A2010089 RL4BL42EXA2010090 RL4BL42E1A2010091 RL4BL42E3A2010092 RL4BL42E5A2010093 RL4BL42E7A2010094 RL4BL42E9A2010095 RL4BL42E0A2010096 RL4BL42E2A2010097 RL4BL42E4A2010098 RL4BL42E6A2010099 RL4BL42E9A2010100 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây