Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2011

Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2011 (1868)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (1868)
Xem danh sách số khung

RL4BL42E9B2010471 RL4BL42E0B2010472 RL4BL42E2B2010473 RL4BL42E4B2010474 RL4BL42E6B2010475 RL4BL42E8B2010476 RL4BL42EXB2010477 RL4BL42E1B2010478 RL4BL42E3B2010479 RL4BL42EXB2010480 RL4BL42E1B2010481 RL4BL42E3B2010482 RL4BL42E5B2010483 RL4BL42E7B2010484 RL4BL42E9B2010485 RL4BL42E0B2010486 RL4BL42E2B2010487 RL4BL42E4B2010488 RL4BL42E6B2010489 RL4BL42E2B2010490 RL4BL42E4B2010491 RL4BL42E6B2010492 RL4BL42E8B2010493 RL4BL42EXB2010494 RL4BL42E1B2010495 RL4BL42E3B2010496 RL4BL42E5B2010497 RL4BL42E7B2010498 RL4BL42E9B2010499 RL4BL42E1B2010500 RL4BL42E3B2010501 RL4BL42E5B2010502 RL4BL42E7B2010503 RL4BL42E9B2010504 RL4BL42E0B2010505 RL4BL42E2B2010506 RL4BL42E4B2010507 RL4BL42E6B2010508 RL4BL42E8B2010509 RL4BL42E4B2010510 RL4BL42E6B2010511 RL4BL42E8B2010512 RL4BL42EXB2010513 RL4BL42E1B2010514 RL4BL42E3B2010515 RL4BL42E5B2010516 RL4BL42E7B2010517 RL4BL42E9B2010518 RL4BL42E0B2010519 RL4BL42E7B2010520 RL4BL42E9B2010521 RL4BL42E0B2010522 RL4BL42E2B2010523 RL4BL42E4B2010524 RL4BL42E6B2010525 RL4BL42E8B2010526 RL4BL42EXB2010527 RL4BL42E1B2010528 RL4BL42E3B2010529 RL4BL42EXB2010530 RL4BL42E1B2010531 RL4BL42E3B2010532 RL4BL42E5B2010533 RL4BL42E7B2010534 RL4BL42E9B2010535 RL4BL42E0B2010536 RL4BL42E2B2010537 RL4BL42E4B2010538 RL4BL42E6B2010539 RL4BL42E2B2010540 RL4BL42E4B2010541 RL4BL42E6B2010542 RL4BL42E8B2010543 RL4BL42EXB2010544 RL4BL42E1B2010545 RL4BL42E3B2010546 RL4BL42E5B2010547 RL4BL42E7B2010548 RL4BL42E9B2010549 RL4BL42E5B2010550 RL4BL42E7B2010551 RL4BL42E9B2010552 RL4BL42E0B2010553 RL4BL42E2B2010554 RL4BL42E4B2010555 RL4BL42E6B2010556 RL4BL42E8B2010557 RL4BL42EXB2010558 RL4BL42E1B2010559 RL4BL42E8B2010560 RL4BL42EXB2010561 RL4BL42E1B2010562 RL4BL42E3B2010563 RL4BL42E5B2010564 RL4BL42E7B2010565 RL4BL42E9B2010566 RL4BL42E0B2010567 RL4BL42E2B2010568 RL4BL42E4B2010569 RL4BL42E0B2010570 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây