Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 2012

Toyota Corolla Altis 2012 (4580)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2012 (1339)
Xem danh sách số khung

RL4BL42E0C2012479 RL4BL42E3C2012735 RL4BL42EXC2012991 RL4BL42E6C2013247 RL4BL42E0C2013504 RL4BL42E7C2012480 RL4BL42E5C2012736 RL4BL42E1C2012992 RL4BL42E8C2013248 RL4BL42E2C2013505 RL4BL42E9C2012481 RL4BL42E7C2012737 RL4BL42E3C2012993 RL4BL42EXC2013249 RL4BL42E4C2013506 RL4BL42E0C2012482 RL4BL42E9C2012738 RL4BL42E5C2012994 RL4BL42E8C2013251 RL4BL42E6C2013507 RL4BL42E2C2012483 RL4BL42E0C2012739 RL4BL42E7C2012995 RL4BL42EXC2013252 RL4BL42E8C2013508 RL4BL42E4C2012484 RL4BL42E7C2012740 RL4BL42E9C2012996 RL4BL42E1C2013253 RL4BL42EXC2013509 RL4BL42E6C2012485 RL4BL42E9C2012741 RL4BL42E0C2012997 RL4BL42E3C2013254 RL4BL42E6C2013510 RL4BL42E8C2012486 RL4BL42E0C2012742 RL4BL42E2C2012998 RL4BL42E5C2013255 RL4BL42E8C2013511 RL4BL42EXC2012487 RL4BL42E2C2012743 RL4BL42E4C2012999 RL4BL42E7C2013256 RL4BL42EXC2013512 RL4BL42E1C2012488 RL4BL42E4C2012744 RL4BL42E5C2013000 RL4BL42E9C2013257 RL4BL42E1C2013513 RL4BL42E3C2012489 RL4BL42E6C2012745 RL4BL42E7C2013001 RL4BL42E0C2013258 RL4BL42E3C2013514 RL4BL42EXC2012490 RL4BL42E8C2012746 RL4BL42E9C2013002 RL4BL42E2C2013259 RL4BL42E5C2013515 RL4BL42E1C2012491 RL4BL42EXC2012747 RL4BL42E0C2013003 RL4BL42E9C2013260 RL4BL42E7C2013516 RL4BL42E3C2012492 RL4BL42E1C2012748 RL4BL42E2C2013004 RL4BL42E0C2013261 RL4BL42E9C2013517 RL4BL42E5C2012493 RL4BL42E3C2012749 RL4BL42E4C2013005 RL4BL42E2C2013262 RL4BL42E0C2013518 RL4BL42E7C2012494 RL4BL42EXC2012750 RL4BL42E6C2013006 RL4BL42E4C2013263 RL4BL42E2C2013519 RL4BL42E9C2012495 RL4BL42E1C2012751 RL4BL42E8C2013007 RL4BL42E6C2013264 RL4BL42E9C2013520 RL4BL42E0C2012496 RL4BL42E3C2012752 RL4BL42EXC2013008 RL4BL42E8C2013265 RL4BL42E0C2013521 RL4BL42E2C2012497 RL4BL42E5C2012753 RL4BL42E1C2013009 RL4BL42EXC2013266 RL4BL42E2C2013522 RL4BL42E4C2012498 RL4BL42E7C2012754 RL4BL42E8C2013010 RL4BL42E1C2013267 RL4BL42E4C2013523 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Toyota Corolla Altis 1.8G MT 2012 (950)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E6C5006135 RL4BC42E8C5006881 RL4BC42E9C5007957 RL4BC42E1C5008813 RL4BC42E8C5006136 RL4BC42EXC5006882 RL4BC42E0C5007958 RL4BC42E3C5008814 RL4BC42EXC5006137 RL4BC42E1C5006883 RL4BC42E2C5007959 RL4BC42E5C5008815 RL4BC42E1C5006138 RL4BC42E3C5006884 RL4BC42E9C5007960 RL4BC42E7C5008816 RL4BC42E3C5006139 RL4BC42E5C5006885 RL4BC42E3C5007971 RL4BC42E9C5008817 RL4BC42EXC5006140 RL4BC42E7C5006886 RL4BC42E5C5007972 RL4BC42E0C5008818 RL4BC42E7C5006161 RL4BC42E9C5006887 RL4BC42E7C5007973 RL4BC42E2C5008819 RL4BC42E9C5006162 RL4BC42E0C5006888 RL4BC42E9C5007974 RL4BC42E9C5008820 RL4BC42E0C5006163 RL4BC42E2C5006889 RL4BC42E0C5007975 RL4BC42E6C5008841 RL4BC42E2C5006164 RL4BC42E9C5006890 RL4BC42E2C5007976 RL4BC42E8C5008842 RL4BC42E4C5006165 RL4BC42E2C5006911 RL4BC42E4C5007977 RL4BC42EXC5008843 RL4BC42E6C5006166 RL4BC42E4C5006912 RL4BC42E6C5007978 RL4BC42E1C5008844 RL4BC42E8C5006167 RL4BC42E6C5006913 RL4BC42E8C5007979 RL4BC42E3C5008845 RL4BC42EXC5006168 RL4BC42E8C5006914 RL4BC42E4C5007980 RL4BC42E5C5008846 RL4BC42E1C5006169 RL4BC42EXC5006915 RL4BC42E9C5007991 RL4BC42E7C5008847 RL4BC42E8C5006170 RL4BC42E1C5006916 RL4BC42E0C5007992 RL4BC42E9C5008848 RL4BC42E2C5006181 RL4BC42E3C5006917 RL4BC42E2C5007993 RL4BC42E0C5008849 RL4BC42E4C5006182 RL4BC42E5C5006918 RL4BC42E4C5007994 RL4BC42E7C5008850 RL4BC42E6C5006183 RL4BC42E7C5006919 RL4BC42E6C5007995 RL4BC42E1C5008861 RL4BC42E8C5006184 RL4BC42E3C5006920 RL4BC42E8C5007996 RL4BC42E3C5008862 RL4BC42EXC5006185 RL4BC42E0C5006941 RL4BC42EXC5007997 RL4BC42E5C5008863 RL4BC42E1C5006186 RL4BC42E2C5006942 RL4BC42E1C5007998 RL4BC42E7C5008864 RL4BC42E3C5006187 RL4BC42E4C5006943 RL4BC42E3C5007999 RL4BC42E9C5008865 RL4BC42E5C5006188 RL4BC42E6C5006944 RL4BC42E4C5008000 RL4BC42E0C5008866 RL4BC42E7C5006189 RL4BC42E8C5006945 RL4BC42E9C5008011 RL4BC42E2C5008867 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2012 (2239)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E6C5005955 RL4BC42E4C5006361 RL4BC42E4C5006747 RL4BC42E7C5007133 RL4BC42EXC5007479 RL4BC42E0C5007765 RL4BC42E5C5008121 RL4BC42E7C5008427 RL4BC42E7C5008833 RL4BC42E8C5005956 RL4BC42E6C5006362 RL4BC42E6C5006748 RL4BC42E9C5007134 RL4BC42E6C5007480 RL4BC42E2C5007766 RL4BC42E7C5008122 RL4BC42E9C5008428 RL4BC42E9C5008834 RL4BC42EXC5005957 RL4BC42E8C5006363 RL4BC42E8C5006749 RL4BC42E0C5007135 RL4BC42E8C5007481 RL4BC42E4C5007767 RL4BC42E9C5008123 RL4BC42E0C5008429 RL4BC42E0C5008835 RL4BC42E1C5005958 RL4BC42EXC5006364 RL4BC42E4C5006750 RL4BC42E2C5007136 RL4BC42EXC5007482 RL4BC42E6C5007768 RL4BC42E0C5008124 RL4BC42E7C5008430 RL4BC42E2C5008836 RL4BC42E3C5005959 RL4BC42E1C5006365 RL4BC42E6C5006751 RL4BC42E4C5007137 RL4BC42E1C5007483 RL4BC42E8C5007769 RL4BC42E2C5008125 RL4BC42E9C5008431 RL4BC42E4C5008837 RL4BC42EXC5005960 RL4BC42E3C5006366 RL4BC42E8C5006752 RL4BC42E6C5007138 RL4BC42E3C5007484 RL4BC42E4C5007770 RL4BC42E4C5008126 RL4BC42E0C5008432 RL4BC42E6C5008838 RL4BC42E4C5005971 RL4BC42E5C5006367 RL4BC42EXC5006753 RL4BC42E8C5007139 RL4BC42E5C5007485 RL4BC42E6C5007771 RL4BC42E6C5008127 RL4BC42E2C5008433 RL4BC42E8C5008839 RL4BC42E6C5005972 RL4BC42E7C5006368 RL4BC42E1C5006754 RL4BC42E4C5007140 RL4BC42E7C5007486 RL4BC42E8C5007772 RL4BC42E8C5008128 RL4BC42E4C5008434 RL4BC42E4C5008840 RL4BC42E8C5005973 RL4BC42E9C5006369 RL4BC42E3C5006755 RL4BC42E6C5007141 RL4BC42E9C5007487 RL4BC42EXC5007773 RL4BC42EXC5008129 RL4BC42E6C5008435 RL4BC42E9C5008851 RL4BC42EXC5005974 RL4BC42E5C5006370 RL4BC42E5C5006756 RL4BC42E8C5007142 RL4BC42E0C5007488 RL4BC42E1C5007774 RL4BC42E6C5008130 RL4BC42E8C5008436 RL4BC42E0C5008852 RL4BC42E1C5005975 RL4BC42E7C5006371 RL4BC42E7C5006757 RL4BC42EXC5007143 RL4BC42E2C5007489 RL4BC42E3C5007775 RL4BC42E8C5008131 RL4BC42EXC5008437 RL4BC42E2C5008853 RL4BC42E3C5005976 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra thay thế hộp số tự động do đổ nhầm loại dầu hộp số
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi17/02/2012
Mã số đăng kiểmTHSP/2012/02
Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2012 (22)
Xem danh sách số khung

RL4BL42E7C2012401 RL4BL42E9C2012402 RL4BL42E0C2012403 RL4BL42E2C2012404 RL4BL42E4C2012405 RL4BL42E6C2012406 RL4BL42E8C2012407 RL4BL42EXC2012408 RL4BL42E1C2012409 RL4BL42E8C2012410 RL4BL42EXC2012411 RL4BL42E3C2012413 RL4BL42E5C2012414 RL4BL42E7C2012415 RL4BL42E2C2012418 RL4BL42E0C2012417 RL4BL42E0C2012420 RL4BL42E4C2012419 RL4BL42E2C2012421 RL4BL42E4C2012422 RL4BL42E1C2012426 RL4BL42E5C2012428

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Toyota Corolla Altis 1.8G AT 2012 (30)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E3C5006089 RL4BC42EXC5006090 RL4BC42E1C5006088 RL4BC42E0C5006082 RL4BC42E3C5006092 RL4BC42E5C5006093 RL4BC42E7C5006094 RL4BC42E9C5006095 RL4BC42E0C5006096 RL4BC42E1C5006091 RL4BC42E2C5006097 RL4BC42E4C5006098 RL4BC42E9C5006100 RL4BC42E3C5006111 RL4BC42E9C5006114 RL4BC42E0C5006115 RL4BC42E2C5006116 RL4BC42E7C5006113 RL4BC42E4C5006117 RL4BC42E8C5006119 RL4BC42E4C5006120 RL4BC42E6C5006118 RL4BC42E6C5006121 RL4BC42E8C5006122 RL4BC42E5C5006126 RL4BC42EXC5006123 RL4BC42E7C5006127 RL4BC42E9C5006128 RL4BC42E0C5006129 RL4BC42E7C5006130

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây