Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2012

Toyota Corolla Altis 2.0V AT 2012 (1361)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (1339)
Xem danh sách số khung

RL4BL42E4C2012341 RL4BL42E6C2012342 RL4BL42E8C2012343 RL4BL42EXC2012344 RL4BL42E1C2012345 RL4BL42E3C2012346 RL4BL42E5C2012347 RL4BL42E7C2012348 RL4BL42E9C2012349 RL4BL42E5C2012350 RL4BL42E7C2012351 RL4BL42E9C2012352 RL4BL42E0C2012353 RL4BL42E2C2012354 RL4BL42E4C2012355 RL4BL42E6C2012356 RL4BL42E8C2012357 RL4BL42EXC2012358 RL4BL42E1C2012359 RL4BL42E8C2012360 RL4BL42EXC2012361 RL4BL42E1C2012362 RL4BL42E3C2012363 RL4BL42E5C2012364 RL4BL42E7C2012365 RL4BL42E9C2012366 RL4BL42E0C2012367 RL4BL42E2C2012368 RL4BL42E4C2012369 RL4BL42E0C2012370 RL4BL42E2C2012371 RL4BL42E4C2012372 RL4BL42E6C2012373 RL4BL42E8C2012374 RL4BL42EXC2012375 RL4BL42E1C2012376 RL4BL42E3C2012377 RL4BL42E5C2012378 RL4BL42E7C2012379 RL4BL42E3C2012380 RL4BL42E5C2012381 RL4BL42E7C2012382 RL4BL42E9C2012383 RL4BL42E0C2012384 RL4BL42E2C2012385 RL4BL42E4C2012386 RL4BL42E6C2012387 RL4BL42E8C2012388 RL4BL42EXC2012389 RL4BL42E6C2012390 RL4BL42E8C2012391 RL4BL42EXC2012392 RL4BL42E1C2012393 RL4BL42E3C2012394 RL4BL42E5C2012395 RL4BL42E7C2012396 RL4BL42E9C2012397 RL4BL42E0C2012398 RL4BL42E2C2012399 RL4BL42E5C2012400 RL4BL42E7C2012401 RL4BL42E9C2012402 RL4BL42E0C2012403 RL4BL42E2C2012404 RL4BL42E4C2012405 RL4BL42E6C2012406 RL4BL42E8C2012407 RL4BL42EXC2012408 RL4BL42E1C2012409 RL4BL42E8C2012410 RL4BL42EXC2012411 RL4BL42E1C2012412 RL4BL42E3C2012413 RL4BL42E5C2012414 RL4BL42E7C2012415 RL4BL42E9C2012416 RL4BL42E0C2012417 RL4BL42E2C2012418 RL4BL42E4C2012419 RL4BL42E0C2012420 RL4BL42E2C2012421 RL4BL42E4C2012422 RL4BL42E6C2012423 RL4BL42E8C2012424 RL4BL42EXC2012425 RL4BL42E1C2012426 RL4BL42E3C2012427 RL4BL42E5C2012428 RL4BL42E7C2012429 RL4BL42E3C2012430 RL4BL42E5C2012431 RL4BL42E7C2012432 RL4BL42E9C2012433 RL4BL42E0C2012434 RL4BL42E2C2012435 RL4BL42E4C2012436 RL4BL42E6C2012437 RL4BL42E8C2012438 RL4BL42EXC2012439 RL4BL42E6C2012440 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây

Tóm tắt
Kiểm tra thay thế hộp số tự động do đổ nhầm loại dầu hộp số
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi17/02/2012
Mã số đăng kiểmTHSP/2012/02
Danh sách số khung (22)
Xem danh sách số khung

RL4BL42E7C2012401 RL4BL42E9C2012402 RL4BL42E0C2012403 RL4BL42E2C2012404 RL4BL42E4C2012405 RL4BL42E6C2012406 RL4BL42E8C2012407 RL4BL42EXC2012408 RL4BL42E1C2012409 RL4BL42E8C2012410 RL4BL42EXC2012411 RL4BL42E3C2012413 RL4BL42E5C2012414 RL4BL42E7C2012415 RL4BL42E2C2012418 RL4BL42E0C2012417 RL4BL42E0C2012420 RL4BL42E4C2012419 RL4BL42E2C2012421 RL4BL42E4C2012422 RL4BL42E1C2012426 RL4BL42E5C2012428

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây