Báo cáo triệu hồi :: Toyota Corolla Altis 1.8G MT 2012

Toyota Corolla Altis 1.8G MT 2012 (950)

Tóm tắt
Kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế hành khách
Ngày bắt đầu nhận xe triệu hồi19/03/2018
Mã số đăng kiểmTHSP/2018/5
Danh sách số khung (950)
Xem danh sách số khung

RL4BC42E1C5005961 RL4BC42E3C5005962 RL4BC42E5C5005963 RL4BC42E7C5005964 RL4BC42E9C5005965 RL4BC42E0C5005966 RL4BC42E2C5005967 RL4BC42E4C5005968 RL4BC42E6C5005969 RL4BC42E2C5005970 RL4BC42EXC5005991 RL4BC42E1C5005992 RL4BC42E3C5005993 RL4BC42E5C5005994 RL4BC42E7C5005995 RL4BC42E9C5005996 RL4BC42E0C5005997 RL4BC42E2C5005998 RL4BC42E4C5005999 RL4BC42E5C5006000 RL4BC42E2C5006021 RL4BC42E4C5006022 RL4BC42E6C5006023 RL4BC42E8C5006024 RL4BC42EXC5006025 RL4BC42E1C5006026 RL4BC42E3C5006027 RL4BC42E5C5006028 RL4BC42E7C5006029 RL4BC42E3C5006030 RL4BC42E8C5006041 RL4BC42EXC5006042 RL4BC42E1C5006043 RL4BC42E3C5006044 RL4BC42E5C5006045 RL4BC42E7C5006046 RL4BC42E9C5006047 RL4BC42E0C5006048 RL4BC42E2C5006049 RL4BC42E9C5006050 RL4BC42E6C5006071 RL4BC42E8C5006072 RL4BC42EXC5006073 RL4BC42E1C5006074 RL4BC42E3C5006075 RL4BC42E5C5006076 RL4BC42E7C5006077 RL4BC42E9C5006078 RL4BC42E0C5006079 RL4BC42E7C5006080 RL4BC42E0C5006101 RL4BC42E2C5006102 RL4BC42E4C5006103 RL4BC42E6C5006104 RL4BC42E8C5006105 RL4BC42EXC5006106 RL4BC42E1C5006107 RL4BC42E3C5006108 RL4BC42E5C5006109 RL4BC42E1C5006110 RL4BC42E9C5006131 RL4BC42E0C5006132 RL4BC42E2C5006133 RL4BC42E4C5006134 RL4BC42E6C5006135 RL4BC42E8C5006136 RL4BC42EXC5006137 RL4BC42E1C5006138 RL4BC42E3C5006139 RL4BC42EXC5006140 RL4BC42E7C5006161 RL4BC42E9C5006162 RL4BC42E0C5006163 RL4BC42E2C5006164 RL4BC42E4C5006165 RL4BC42E6C5006166 RL4BC42E8C5006167 RL4BC42EXC5006168 RL4BC42E1C5006169 RL4BC42E8C5006170 RL4BC42E2C5006181 RL4BC42E4C5006182 RL4BC42E6C5006183 RL4BC42E8C5006184 RL4BC42EXC5006185 RL4BC42E1C5006186 RL4BC42E3C5006187 RL4BC42E5C5006188 RL4BC42E7C5006189 RL4BC42E3C5006190 RL4BC42E7C5006211 RL4BC42E9C5006212 RL4BC42E0C5006213 RL4BC42E2C5006214 RL4BC42E4C5006215 RL4BC42E6C5006216 RL4BC42E8C5006217 RL4BC42EXC5006218 RL4BC42E1C5006219 RL4BC42E8C5006220 ...

Danh sách số khung quá dài ? Hãy sử dụng chức năng tra cứu triệu hồi theo số khung (số VIN) tại đây